+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Povinnosť, pre niektorých podnikateľov, mať interné smernice a predpisy v určitých oblastiach vychádza priamo zo zákona. Každá firma môže mať povinnosť vypracovať interné smernice a predpisy predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 • REGISTRATÚRA
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
 • PROTIPOŽIARNA OCHRANA
 • OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
 • LEGALIZÁCIA PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
 • ÚČTOVNÍCTVO

Okrem týchto predpisov si každá firma môže vypracovať aj iné interné smernice a predpisy, ktoré jasne určia pravidlá predovšetkým pre jej zamestnancov pri výkone práce. Môže ísť napríklad o interné smernice a predpisy týkajúce sa používania služobných motorových vozidiel alebo služobných počítačov a telefónov,  obliekania sa na pracovisku, používania dochádzkového systému alebo iného softvéru, predpisy na ochranu obchodného tajomstva, pracovné poriadky či smernice o odmeňovaní zamestnancov a iné.

Najčastejšie spracúvame tieto interné smernice:

 • Smernica o vedení účtovníctva,
 • Obeh účtovných dokladov,
 • Smernica o cestovných náhradách
 • Pracovný poriadok,
 • Systém finančného hodnotenia,
 • Registratúrny poriadok,
 • Prevádzkové smernice podľa podnikateľského zamerania a špecifikácie klienta.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má prevádzkovateľ povinnosť mať vypracovanú internú smernicu – BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT.

Bezpečnostný projekt zdokumentuje bezpečnostné opatrenia, ak prevádzkovateľ spracúva osobitné kategórie osobných údajov (napr. rodné číslo)  v informačnom systéme – prepojenom s internetom. Ide napríklad o databázy klientov, internetové online-obchody tzv. e-shopy, ale aj také webové stránky – cez ktoré sa platí v sumách EUR prostredníctvom bankami vydaných kariet, atď…

Je teda povinnosťou, napríklad každého prevádzkovateľa internetového obchodu (e-shopu) , mať vypracovaný Bezpečnostný projekt.

Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu až do výšky 200.000,- EUR za jeho nevypracovanie.

Registratúrny poriadok sú povinné mať predovšetkým orgány verejnej moci, právnické osoby zriadené orgánom verejnej moci alebo zákonom, alebo ktorých postavenie upravuje zákon.

Registratúrny plán sú však povinné vypracovať všetky ostatné osoby, ak z ich činnosti vznikajú dokumenty majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, pričom výsledky ich činnosti nie sú predmetom autorského práva.

V zmysle vyhlášky č. 628/2002 Z. z. trvalú dokumentárnu hodnotu majú nasledovné  registratúrne záznamy, ktoré obsahujú:

 • informáciu o vzniku pôvodcu registratúry, jeho organizačných zmenách a zániku,
 • informáciu o činnosti pôvodcu registratúry, jeho ľudských zdrojoch, majetkovoprávnych a finančných pomeroch, najmä výročnú správu a rozbor činnosti,
 • návrh všeobecne záväzného právneho predpisu vypracovaného pôvodcom registratúry,
 • zápisnicu z rokovaní orgánov pôvodcu registratúry a ich rozhodnutia,
 • interný akt riadenia pôvodcu registratúry, napríklad príkaz, smernicu, obežník, pokyn, nariadenie.

Registratúrny plán tak musia vypracovať aj všetky obchodné spoločnosti (vrátane s r. o., a. s.), keďže pri ich činnosti vznikajú záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou.

Samostatne zárobkovo činné osoby (vrátane živnostníkov) nemajú povinnosť vypracovávať registratúrny plán ani registratúrny poriadok.

Áno, povinnosť vypracovať niektoré interné účtovné smernice ustanovuje priamo zákon alebo postupy účtovania.

V nádväznosti na jednotlivé ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov odporúčame podnikateľom – účtovným jednotkám, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva, vypracovať minimálne tieto interné účtovné smernice:

 • Smernica o vedení účtovníctva,
 • Smernica o evidencii hmotného a nehmotného majetku,
 • Smernica o evidencii zásob,
 • Smernica o vnútropodnikovom účtovníctve,
 • Smernica, ktorá stanovuje zásady pre účtovanie nákladov a výnosov,
 • Smernica o oceňovaní majetku a záväzkov,
 • Smernica o tvorbe a účtovaní opravných položiek,
 • Smernica o tvorbe a účtovaní rezerv,
 • Smernica o evidencii peňažných prostriedkov v pokladnici,
 • Smernica o inventarizácii majetku a záväzkov,
 • Smernica o inventarizácii pokladnice,
 • Smernica o zostavení účtovnej závierky a rozdelení hospodárskeho výsledku.

Názvy smerníc nie sú v zákone stanovené, názov si stanoví každý podnikateľ sám, a to tak, aby vystihol to, čo bude smernica obsahovať a na čo je určená.

Podnikateľ – účtovná jednotka, vypracuje len tie z uvedených smerníc, pre ktoré má náplň. Nebude napríklad vypracovávať smernicu o hmotnom majetku, keď takýto majetok nevlastní.

Vypracovanie smernice o vedení účtovníctva od

29€

/ smernica

Vypracovanie pracovného poriadku od

99€

/ smernica

Vypracovanie smernice o cestovných náhradách od

29€

/ smernica

Vypracovanie registratúrneho plánu od

69€

/ smernica

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail
  Telefón
  Meno a priezvisko
  Správa
  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Rubino
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula