+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Cenník našich služieb

Ceny za naše služby sú stanovené v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti

Využite našu intuitívnu online kalkuláciu služieb. Žiadne zložité vyhľadávanie položiek v cenníku. Len rýchle zadávanie hodnôt a ešte rýchlejší výsledok.

Online kalkulácia

Vedenie podvojného účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
Platca DPH
 • od 0 do 150 položiek mesačne

  cena za položku

  1 €
 • od 151 do 350 položiek mesačne

  cena za položku

  0.95 €
 • od 351 do 650 položiek mesačne

  cena za položku

  0.90 €
 • od 651 do 950 položiek mesačne

  cena za položku

  0.85 €
 • od 951 položiek mesačne

  cena za položku

  0.80 €
Neplatca DPH
 • od 0 do 100 položiek mesačne

  cena za položku

  1 €
 • od 101 do 150 položiek mesačne

  cena za položku

  0.95 €
 • od 151 do 250 položiek mesačne

  cena za položku

  0.90 €
 • od 251 do 450 položiek mesačne

  cena za položku

  0.85 €
 • od 451 položiek mesačne

  cena za položku

  0.80 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Platca DPH

  50 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Neplatca DPH

  20 €

Položkou sa rozumie účtovný zápis strany MD, DAL v účtovnom denníku.

Ostatné služby podvojného účtovníctva
 • Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV

  20-30 €
 • Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV

  30 €
 • Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV

  Zavinením na strane klienta

  20 €
 • Spracovanie súhrnného výkazu DPH

  20 €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a účtovná závierka

  cena závisí od náročnosti

  150-2000 €
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
 • - základné

  za hodinu, timetracking

  30-50 €
 • - nadštandardné

  za hodinu, timetracking

  50-100 €

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
 • od 0 do 150 položiek mesačne

  cena za položku

  1 €
 • od 151 do 350 položiek mesačne

  cena za položku

  0.95 €
 • od 351 do 650 položiek mesačne

  cena za položku

  0.90 €
 • od 651 do 950 položiek mesačne

  cena za položku

  0.85 €
 • od 951 položiek mesačne

  cena za položku

  0.80 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Platca DPH

  50 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Neplatca DPH

  20 €
Ostatné služby jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV

  20-30 €
 • Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV

  30 €
 • Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV

  Zavinením na strane klienta

  20 €
 • Spracovanie súhrnného výkazu DPH

  20 €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ B

  cena závisí od náročnosti

  50-190 €
 • Jednorazové spracovanie účtovníctva

  cena za jednu účtovnú položku

  1.20 €
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
 • - základné

  za hodinu, timetracking

  30-50 €
 • - nadštandardné

  za hodinu, timetracking

  50-100 €

Spracovanie miezd a personálnej agendy

Mesačný poplatok za účtovnú položku

Cena za mzdové služby sa odvíja od počtu spracovaných miezd zamestnancov za mesiac v členení podľa druhu nasledovne:

Pracovný pomer
 • od 1 do 5 zamestnancov

  cena za osobu

  15 €
 • od 6 do 15 zamestnancov

  cena za osobu

  13,50 €
 • 16 a viac zamestnancov

  cena za osobu

  12 €
Dohoda (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
 • od 1 do 5 zamestnancov

  cena za osobu

  13 €
 • od 6 do 15 zamestnancov

  cena za osobu

  11,50 €
 • 16 a viac zamestnancov

  cena za osobu

  10 €
 • Dohoda - neodpracovaný celý mesiac (DoPČ)

  cena za osobu

  15 €
 • Mimoevidenčný stav (materská, RD, dlhodobá PN)

  cena za osobu

  5 €
 • Pracovný pomer (príspevok ÚPSVaR, CHD, iné)

  paušálna cena

  20-30 €
 • Exekúcia (oznámenie, zrážka)

  cena za kus

  6 €

V cene je zahrnuté kompletné vedenie mzdovej agendy klienta, všetky práce týkajúce sa zamestnancov, personalistiky, miezd a výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne a pre daňový úrad.

Ostatné mzdové služby
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

  cena za osobu

  15-20 €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A

  cena za osobu

  20-70 €
 • Ročné hlásenie dane

  cena za osobu

  15-20 €
 • Oprava miezd (vinou klienta) pred podaním výkazov a prehľadu

  cena za osobu

  8 €
 • Oprava miezd (vinou klienta) po podaní výkazov a prehľadu

  cena za osobu

  12 €
 • Registrácia cudzinca (SP) pre účely zamestnania

  cena za osobu

  15 €
 • Registrácia cudzinca (SP, ZP) pre účely zamestnania

  cena za osobu

  30 €
Poradenstvo
 • - základné

  cena za hodinu

  30-50 €

(Vypracovanie odborných otázok z oblasti personalistiky, mzdového účtovníctva a odvodov, poradenstvo nesúvisiace so spracovávanými mzdami, teoretické výpočty a kalkulácie, vypracovanie podkladov na úver, na vystavenie tlačiva PD A1, spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kontrola pracovných zmlúv a ostatnej personálnej agendy, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnanca, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnávateľa…)

 • - nadštandardné

  cena za kus

  100-200 €

(Poradenstvo a informatívny výpočet v oblasti nároku na materské…
Prvá konzultácia zadarmo sa nevzťahuje na nadštandardné poradenstvo.)

Založenie, predaj a zmeny spoločnosti

 • Predaj spoločnosti sro - neplatca DPH

  od 499 €
 • Predaj spoločnosti sro - platca DPH

  od 1499 €
 • Založenie spoločnosti sro

  399 €
 • Založenie občianskeho združenia

  189 €
 • Expresné vypracovanie dokumentov do 24 hodín

  99 €
Zápis zmien do obchodného registra
 • Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu

  189 €
 • Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu

  189 €
 • Zmena obchodného mena

  189 €
 • Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu

  189 €
 • Zmena základného imania na eurá

  189 €
 • Zmena sídla spoločnosti

  189 €
 • Zvýšenie, splatenie základného imania

  239 €
 • Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania

  239 €
 • Zmena spoločníka, výšky obchodného podielu spoločníka

  259-299 €
 • Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne

  30 €

Cena závisí od najdrahšej zmeny a každá ďalšia je za príslušnú sumu

Cena obsahuje založenie spoločnosti a vykonanie zmien na komplet. To znamená konzultáciu, vypraco- vanie všetkých dokumentov, súdny poplatok na OR SR, podanie dokumentov na živnostenský a obchodný register, preposlanie dokumentov na Vami požadovanú adresu. Každá nasledujúca zmena zadania zvyšuje cenu služby o 20% z pôvodnej ceny.

 • Zápis konečného užívateľa výhod do OR SR

  49 €
Založenie živnosti
 • Založenie, zruženie, prerušenie živnostenského oprávnenia

  Cena je uvedená bez poplatku ŽR SR

  49 €

Virtuálne sídlo spoločnosti

Cenník pre klientov pri založení s.r.o., pri kúpe s.r.o. alebo len nájom virtuálneho sídla:
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 35€ 420 €
2 roky 30€ 720 €
3 roky 25€ 900 €
Cenník pre účtovných klientov (klienti, ktorí majú s našou spoločnosťou podpísanú Zmluvu o poskytovaní účtovných služieb):
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 17,5€ 210 €
2 roky 15€ 360 €
3 roky 12,5€ 450 €
Doplnkové služby:
 • Preposielanie pošty na inú adresu

  cena za mesiac (preposielanie listových zásielok na adresu v EÚ)

  15 €
 • Notifikácia o prijatej pošte pomocou SMS

  zahrnuté v cene
 • Notifikácia o prijatej pošte telefonicky

  zahrnuté v cene

Príjem elektronických dátových správ

 • Príjem elektronických dátových správ

  1 rok

  99 €

Pri podpise zmluvy sa uhrádza celková cena za predplatné obdobie 1 roka. Uvedené ceny sú bez DPH, nenavyšujú sa o žiadne ďalšie poplatky a sú konečné.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • od 1 do 5 vozidiel

  cena za vozidlo / základné poradenstvo

  12 €
 • od 6 do 15 vozidiel

  cena za vozidlo / základné poradenstvo

  10 €
 • 16 a viac vozidiel

  cena za vozidlo / základné poradenstvo

  8 €
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • od 1 do 5 nehnuteľností

  cena za nehnuteľnosť / základné poradenstvo

  20 €
 • od 6 do 15 nehnuteľností

  cena za nehnuteľnosť / základné poradenstvo

  15 €
 • 16 a viac nehnuteľností

  cena za nehnuteľnosť / základné poradenstvo

  10 €
Ostatné služby
 • Spracovanie štatistických výkazov

  viď základné poradenstvo
 • Vypracovanie a aktualizácia internej smernice pre vedenie účtovníctva

  viď základné poradenstvo
 • Evidencia dotácie z ÚPSVaR

  viď základné poradenstvo
 • Zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod

  viď základné poradenstvo
 • Dobrovoľná registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo

  150-250 €
 • Vystavenie faktúr

  viď základné poradenstvo
 • Spracovanie cestovných príkazov

  viď základné poradenstvo
 • Úhrady - internetbanking

  viď základné poradenstvo
 • Elektronické podania správcovi dane podľa želania klienta

  cena za kus

  5 €
 • INTRASTAT

  cena dohodou
 • Opakované neskoré doručenie dokladov do DPH po 15. dni v mesiaci

  jednorázovo

  50 €
 • Cestovný paušál (mimo Dolného Kubína)

  cena za kilometer

  0.50 €
 • Ostatné služby podľa potreby klienta

  cena dohodou

Ostatné služby

Poradenstvo
 • - základné

  za hodinu, timetracking

  30-50 €
 • - nadštandardné

  za hodinu, timetracking

  50-100 €
Archivácia agendy
 • 1 šanón

  cena za mesiac

  1 €
Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
Platca DPH
 • od 0 do 150 položiek mesačne

  cena za položku

  1 €
 • od 151 do 350 položiek mesačne

  cena za položku

  0.95 €
 • od 351 do 650 položiek mesačne

  cena za položku

  0.90 €
 • od 651 do 950 položiek mesačne

  cena za položku

  0.85 €
 • od 951 položiek mesačne

  cena za položku

  0.80 €
Neplatca DPH
 • od 0 do 100 položiek mesačne

  cena za položku

  1 €
 • od 101 do 150 položiek mesačne

  cena za položku

  0.95 €
 • od 151 do 250 položiek mesačne

  cena za položku

  0.90 €
 • od 251 do 450 položiek mesačne

  cena za položku

  0.85 €
 • od 451 položiek mesačne

  cena za položku

  0.80 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Platca DPH

  50 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Neplatca DPH

  20 €

Položkou sa rozumie účtovný zápis strany MD, DAL v účtovnom denníku.

Ostatné služby podvojného účtovníctva
 • Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV

  20-30 €
 • Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV

  30 €
 • Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV

  Zavinením na strane klienta

  20 €
 • Spracovanie súhrnného výkazu DPH

  20 €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a účtovná závierka

  cena závisí od náročnosti

  150-2000 €
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
 • - základné

  za hodinu, timetracking

  30-50 €
 • - nadštandardné

  za hodinu, timetracking

  50-100 €
Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
 • od 0 do 150 položiek mesačne

  cena za položku

  1 €
 • od 151 do 350 položiek mesačne

  cena za položku

  0.95 €
 • od 351 do 650 položiek mesačne

  cena za položku

  0.90 €
 • od 651 do 950 položiek mesačne

  cena za položku

  0.85 €
 • od 951 položiek mesačne

  cena za položku

  0.80 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Platca DPH

  50 €
 • Minimálny paušálny poplatok za mesiac

  Neplatca DPH

  20 €
Ostatné služby jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV

  20-30 €
 • Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV

  30 €
 • Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV

  Zavinením na strane klienta

  20 €
 • Spracovanie súhrnného výkazu DPH

  20 €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ B

  cena závisí od náročnosti

  50-190 €
 • Jednorazové spracovanie účtovníctva

  cena za jednu účtovnú položku

  1.20 €
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
 • - základné

  za hodinu, timetracking

  30-50 €
 • - nadštandardné

  za hodinu, timetracking

  50-100 €
Spracovanie miezd a personálnej agendy

Spracovanie miezd a personálnej agendy

Mesačný poplatok za účtovnú položku

Cena za mzdové služby sa odvíja od počtu spracovaných miezd zamestnancov za mesiac v členení podľa druhu nasledovne:

Pracovný pomer
 • od 1 do 5 zamestnancov

  cena za osobu

  15 €
 • od 6 do 15 zamestnancov

  cena za osobu

  13,50 €
 • 16 a viac zamestnancov

  cena za osobu

  12 €
Dohoda (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
 • od 1 do 5 zamestnancov

  cena za osobu

  13 €
 • od 6 do 15 zamestnancov

  cena za osobu

  11,50 €
 • 16 a viac zamestnancov

  cena za osobu

  10 €
 • Dohoda - neodpracovaný celý mesiac (DoPČ)

  cena za osobu

  15 €
 • Mimoevidenčný stav (materská, RD, dlhodobá PN)

  cena za osobu

  5 €
 • Pracovný pomer (príspevok ÚPSVaR, CHD, iné)

  paušálna cena

  20-30 €
 • Exekúcia (oznámenie, zrážka)

  cena za kus

  6 €

V cene je zahrnuté kompletné vedenie mzdovej agendy klienta, všetky práce týkajúce sa zamestnancov, personalistiky, miezd a výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne a pre daňový úrad.

Ostatné mzdové služby
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

  cena za osobu

  15-20 €
 • Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A

  cena za osobu

  20-70 €
 • Ročné hlásenie dane

  cena za osobu

  15-20 €
 • Oprava miezd (vinou klienta) pred podaním výkazov a prehľadu

  cena za osobu

  8 €
 • Oprava miezd (vinou klienta) po podaní výkazov a prehľadu

  cena za osobu

  12 €
 • Registrácia cudzinca (SP) pre účely zamestnania

  cena za osobu

  15 €
 • Registrácia cudzinca (SP, ZP) pre účely zamestnania

  cena za osobu

  30 €
Poradenstvo
 • - základné

  cena za hodinu

  30-50 €

(Vypracovanie odborných otázok z oblasti personalistiky, mzdového účtovníctva a odvodov, poradenstvo nesúvisiace so spracovávanými mzdami, teoretické výpočty a kalkulácie, vypracovanie podkladov na úver, na vystavenie tlačiva PD A1, spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kontrola pracovných zmlúv a ostatnej personálnej agendy, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnanca, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnávateľa…)

 • - nadštandardné

  cena za kus

  100-200 €

(Poradenstvo a informatívny výpočet v oblasti nároku na materské…
Prvá konzultácia zadarmo sa nevzťahuje na nadštandardné poradenstvo.)

Založenie, predaj a zmeny spoločnosti

Založenie, predaj a zmeny spoločnosti

 • Predaj spoločnosti sro - neplatca DPH

  od 499 €
 • Predaj spoločnosti sro - platca DPH

  od 1499 €
 • Založenie spoločnosti sro

  399 €
 • Založenie občianskeho združenia

  189 €
 • Expresné vypracovanie dokumentov do 24 hodín

  99 €
Zápis zmien do obchodného registra
 • Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu

  189 €
 • Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu

  189 €
 • Zmena obchodného mena

  189 €
 • Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu

  189 €
 • Zmena základného imania na eurá

  189 €
 • Zmena sídla spoločnosti

  189 €
 • Zvýšenie, splatenie základného imania

  239 €
 • Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania

  239 €
 • Zmena spoločníka, výšky obchodného podielu spoločníka

  259-299 €
 • Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne

  30 €

Cena závisí od najdrahšej zmeny a každá ďalšia je za príslušnú sumu

Cena obsahuje založenie spoločnosti a vykonanie zmien na komplet. To znamená konzultáciu, vypraco- vanie všetkých dokumentov, súdny poplatok na OR SR, podanie dokumentov na živnostenský a obchodný register, preposlanie dokumentov na Vami požadovanú adresu. Každá nasledujúca zmena zadania zvyšuje cenu služby o 20% z pôvodnej ceny.

 • Zápis konečného užívateľa výhod do OR SR

  49 €
Založenie živnosti
 • Založenie, zruženie, prerušenie živnostenského oprávnenia

  Cena je uvedená bez poplatku ŽR SR

  49 €
Virtuálne sídlo spoločnosti

Virtuálne sídlo spoločnosti

Cenník pre klientov pri založení s.r.o., pri kúpe s.r.o. alebo len nájom virtuálneho sídla:
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 35€ 420 €
2 roky 30€ 720 €
3 roky 25€ 900 €
Cenník pre účtovných klientov (klienti, ktorí majú s našou spoločnosťou podpísanú Zmluvu o poskytovaní účtovných služieb):
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 17,5€ 210 €
2 roky 15€ 360 €
3 roky 12,5€ 450 €
Doplnkové služby:
 • Preposielanie pošty na inú adresu

  cena za mesiac (preposielanie listových zásielok na adresu v EÚ)

  15 €
 • Notifikácia o prijatej pošte pomocou SMS

  zahrnuté v cene
 • Notifikácia o prijatej pošte telefonicky

  zahrnuté v cene
Príjem elektronických dátových správ

Príjem elektronických dátových správ

 • Príjem elektronických dátových správ

  1 rok

  99 €

Pri podpise zmluvy sa uhrádza celková cena za predplatné obdobie 1 roka. Uvedené ceny sú bez DPH, nenavyšujú sa o žiadne ďalšie poplatky a sú konečné.

Ostatné služby
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • od 1 do 5 vozidiel

  cena za vozidlo / základné poradenstvo

  12 €
 • od 6 do 15 vozidiel

  cena za vozidlo / základné poradenstvo

  10 €
 • 16 a viac vozidiel

  cena za vozidlo / základné poradenstvo

  8 €
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • od 1 do 5 nehnuteľností

  cena za nehnuteľnosť / základné poradenstvo

  20 €
 • od 6 do 15 nehnuteľností

  cena za nehnuteľnosť / základné poradenstvo

  15 €
 • 16 a viac nehnuteľností

  cena za nehnuteľnosť / základné poradenstvo

  10 €
Ostatné služby
 • Spracovanie štatistických výkazov

  viď základné poradenstvo
 • Vypracovanie a aktualizácia internej smernice pre vedenie účtovníctva

  viď základné poradenstvo
 • Evidencia dotácie z ÚPSVaR

  viď základné poradenstvo
 • Zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod

  viď základné poradenstvo
 • Dobrovoľná registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo

  150-250 €
 • Vystavenie faktúr

  viď základné poradenstvo
 • Spracovanie cestovných príkazov

  viď základné poradenstvo
 • Úhrady - internetbanking

  viď základné poradenstvo
 • Elektronické podania správcovi dane podľa želania klienta

  cena za kus

  5 €
 • INTRASTAT

  cena dohodou
 • Opakované neskoré doručenie dokladov do DPH po 15. dni v mesiaci

  jednorázovo

  50 €
 • Cestovný paušál (mimo Dolného Kubína)

  cena za kilometer

  0.50 €
 • Ostatné služby podľa potreby klienta

  cena dohodou

Ostatné služby

Poradenstvo
 • - základné

  za hodinu, timetracking

  30-50 €
 • - nadštandardné

  za hodinu, timetracking

  50-100 €
Archivácia agendy
 • 1 šanón

  cena za mesiac

  1 €

Cenník na stiahnutie v PDF.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník platný od 1.2.2024

Prvá konzultácia zadarmo

Vypíšte jednoduchý formulár nižšie a my sa Vám do 24h ozveme na preferovaný kontakt

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula