+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Cenník našich služieb

Ceny za naše služby sú stanovené v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti

Využite našu intuitívnu online kalkuláciu služieb. Žiadne zložité vyhľadávanie položiek v cenníku. Len rýchle zadávanie hodnôt a ešte rýchlejší výsledok.

Online kalkulácia

Vedenie podvojného účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
Platca DPH
od 0 do 100 položiek mesačne
1 €
cena za položku
od 101 do 300 položiek mesačne
0.95 €
cena za položku
od 301 do 600 položiek mesačne
0.90 €
cena za položku
od 601 do 900 položiek mesačne
0.85 €
cena za položku
od 901 položiek mesačne
0.80 €
cena za položku
Neplatca DPH
od 0 do 50 položiek mesačne
1 €
cena za položku
od 51 do 100 položiek mesačne
0.95 €
cena za položku
od 101 do 200 položiek mesačne
0.90 €
cena za položku
od 201 do 400 položiek mesačne
0.85 €
cena za položku
od 401 položiek mesačne
0.80 €
cena za položku
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
30 €
Platca DPH
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
15 €
Neplatca DPH

Položkou sa rozumie účtovný zápis strany MD, DAL v účtovnom denníku.

Ostatné služby podvojného účtovníctva
Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV
15-30 €
Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV
20-30 €
Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV
15 €
Zavinením na strane klienta
Spracovanie súhrnného výkazu DPH
15 €
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a účtovná závierka
150-1000 €
cena závisí od náročnosti
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
- základné
20-50 €
za hodinu, timetracking
- nadštandardné
50-100 €
za hodinu, timetracking

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
od 0 do 100 položiek mesačne
1 €
cena za položku
od 101 do 300 položiek mesačne
0.95 €
cena za položku
od 301 do 600 položiek mesačne
0.90 €
cena za položku
od 601 do 900 položiek mesačne
0.85 €
cena za položku
od 901 položiek mesačne
0.80 €
cena za položku
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
30 €
Platca DPH
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
15 €
Neplatca DPH
Ostatné služby jednoduchého účtovníctva
Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV
15-30 €
Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV
20-30 €
Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV
15 €
Zavinením na strane klienta
Spracovanie súhrnného výkazu DPH
15 €
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ B
30-150 €
cena závisí od náročnosti
Jednorazové spracovanie účtovníctva
1.20 €
cena za jednu účtovnú položku
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
- základné
20-50 €
za hodinu, timetracking
- nadštandardné
50-100 €
za hodinu, timetracking

Spracovanie miezd a personálnej agendy

Mesačný poplatok za osobu

Cena za mzdové služby sa odvíja od počtu spracovaných miezd zamestnancov za mesiac v členení podľa druhu nasledovne:

Pracovný pomer
od 1 do 5 zamestnancov
15 €
cena za osobu
od 6 do 15 zamestnancov
13,50 €
cena za osobu
16 a viac zamestnancov
12 €
cena za osobu
Dohoda (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
od 1 do 5 zamestnancov
13 €
cena za osobu
od 6 do 15 zamestnancov
11,50 €
cena za osobu
16 a viac zamestnancov
10 €
cena za osobu
Dohoda - neodpracovaný celý mesiac (DoPČ)
15 €
cena za osobu
Mimoevidenčný stav (materská, RD, dlhodobá PN)
5 €
cena za osobu
Pracovný pomer (príspevok ÚPSVaR, CHD, iné)
20-30 €
paušálna cena
Exekúcia (oznámenie, zrážka)
6 €
cena za kus

V cene je zahrnuté kompletné vedenie mzdovej agendy klienta, všetky práce týkajúce sa zamestnancov, personalistiky, miezd a výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne a pre daňový úrad.

Ostatné mzdové služby
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
12-15 €
cena za osobu
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A
10-30 €
cena za osobu
Ročné hlásenie dane
12-15 €
cena za kus
Oprava miezd (vinou klienta) pred podaním výkazov a prehľadu
8 €
cena za osobu
Oprava miezd (vinou klienta) po podaní výkazov a prehľadu
12 €
cena za osobu
Registrácia cudzinca (SP) pre účely zamestnania
15 €
cena za osobu
Registrácia cudzinca (SP, ZP) pre účely zamestnania
30 €
cena za osobu
Poradenstvo
- základné
20-50 €
cena za hodinu

(Vypracovanie odborných otázok z oblasti personalistiky, mzdového účtovníctva a odvodov, poradenstvo nesúvisiace so spracovávanými mzdami, teoretické výpočty a kalkulácie, vypracovanie podkladov na úver, na vystavenie tlačiva PD A1, spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kontrola pracovných zmlúv a ostatnej personálnej agendy, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnanca, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnávateľa…)

- nadštandardné
50-100 €

(Poradenstvo a informatívny výpočet v oblasti nároku na materské…
Prvá konzultácia zadarmo sa nevzťahuje na nadštandardné poradenstvo.)

Založenie, predaj a zmeny spoločnosti

Predaj spoločnosti sro - neplatca DPH
od 499 €
Predaj spoločnosti sro - platca DPH
od 1499 €
Založenie spoločnosti sro
349 €
Založenie občianskeho združenia
169 €
Zápis zmien do obchodného registra
Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu
169 €
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
169 €
Zmena obchodného mena
169 €
Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu
169 €
Zmena základného imania na eurá
169 €
Zmena sídla spoločnosti
169 €
Zvýšenie, splatenie základného imania
219 €
Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania
219 €
Zmena spoločníka, výšky obchodného podielu spoločníka
239-299 €
Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne
20 €

Cena závisí od najdrahšej zmeny a každá ďalšia je za príslušnú sumu

Cena obsahuje založenie spoločnosti a vykonanie zmien na komplet. To znamená konzultáciu, vypraco- vanie všetkých dokumentov, súdny poplatok na OR SR, podanie dokumentov na živnostenský a obchodný register, preposlanie dokumentov na Vami požadovanú adresu. Každá nasledujúca zmena zadania zvyšuje cenu služby o 20% z pôvodnej ceny.

Zápis konečného užívateľa výhod do OR SR
49 €
Založenie živnosti
Založenie, zruženie, prerušenie živnostenského oprávnenia
29 €
Cena je uvedená bez poplatku ŽR SR

Virtuálne sídlo spoločnosti

Cenník pre klientov pri založení s.r.o., pri kúpe s.r.o. alebo len nájom virtuálneho sídla:
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 30€ 360 €
2 roky 25€ 600 €
3 roky 20€ 720 €
Cenník pre účtovných klientov (klienti, ktorí majú s našou spoločnosťou podpísanú Zmluvu o poskytovaní účtovných služieb):
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 15€ 180 €
2 roky 12,50€ 300 €
3 roky 10€ 360 €
Doplnkové služby:
Preposielanie pošty na inú adresu
10 €
cena za mesiac (preposielanie listových zásielok na adresu v EÚ)
Notifikácia o prijatej pošte pomocou SMS
0.50 €
cena za 1 sms
Notifikácia o prijatej pošte telefonicky
1 €
cena za 1 hovor

Príjem elektronických dátových správ

Počet doručených/odoslaných podaní Cena za mesiac Cena za rok
0-10 správ 5 € 60 €
11-30 správ 8 € 96 €
od 31 správ 10 € 120 €

Pri podpise zmluvy sa uhrádza celková cena za predplatné obdobie 1 roka. Uvedené ceny sú bez DPH, nenavyšujú sa o žiadne ďalšie poplatky a sú konečné.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
od 1 do 5 vozidiel
10 €
cena za vozidlo
od 6 do 15 vozidiel
8 €
cena za vozidlo
16 a viac vozidiel
6 €
cena za vozidlo
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
od 1 do 5 nehnuteľností
20 €
cena za nehnuteľnosť
od 6 do 15 nehnuteľností
15 €
cena za nehnuteľnosť
16 a viac nehnuteľností
10 €
cena za nehnuteľnosť
Ostatné služby
Spracovanie štatistických výkazov
20-50 €
cena za hodinu
Vypracovanie a aktualizácia internej smernice pre vedenie účtovníctva
20-50 €
cena za hodinu
Evidencia dotácie z ÚPSVaR
20-50 €
cena za hodinu
Zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod
20-50 €
cena za hodinu
Dobrovoľná registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo
100-200 €
Vystavenie faktúr
viď základné poradenstvo
Spracovanie cestovných príkazov
viď základné poradenstvo
Úhrady - internetbanking
viď základné poradenstvo
Elektronické podania správcovi dane podľa želania klienta
5 €
cena za kus
INTRASTAT
cena dohodou
Cestovný paušál (mimo Dolného Kubína)
0,20 €
cena za kilometer
Ostatné služby podľa potreby klienta
cena podľa vzájomnej dohody

Ostatné služby

Poradenstvo
- základné
20-50 €
za hodinu, timetracking
- nadštandardné
50-100 €
za hodinu, timetracking
Archivácia agendy
1 šanón
1 €
cena za mesiac
Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
Platca DPH
od 0 do 100 položiek mesačne
1 €
cena za položku
od 101 do 300 položiek mesačne
0.95 €
cena za položku
od 301 do 600 položiek mesačne
0.90 €
cena za položku
od 601 do 900 položiek mesačne
0.85 €
cena za položku
od 901 položiek mesačne
0.80 €
cena za položku
Neplatca DPH
od 0 do 50 položiek mesačne
1 €
cena za položku
od 51 do 100 položiek mesačne
0.95 €
cena za položku
od 101 do 200 položiek mesačne
0.90 €
cena za položku
od 201 do 400 položiek mesačne
0.85 €
cena za položku
od 401 položiek mesačne
0.80 €
cena za položku
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
30 €
Platca DPH
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
15 €
Neplatca DPH

Položkou sa rozumie účtovný zápis strany MD, DAL v účtovnom denníku.

Ostatné služby podvojného účtovníctva
Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV
15-30 €
Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV
20-30 €
Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV
15 €
Zavinením na strane klienta
Spracovanie súhrnného výkazu DPH
15 €
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a účtovná závierka
150-1000 €
cena závisí od náročnosti
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
- základné
20-50 €
za hodinu, timetracking
- nadštandardné
50-100 €
za hodinu, timetracking
Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Mesačný poplatok za účtovnú položku
od 0 do 100 položiek mesačne
1 €
cena za položku
od 101 do 300 položiek mesačne
0.95 €
cena za položku
od 301 do 600 položiek mesačne
0.90 €
cena za položku
od 601 do 900 položiek mesačne
0.85 €
cena za položku
od 901 položiek mesačne
0.80 €
cena za položku
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
30 €
Platca DPH
Minimálny paušálny poplatok za mesiac
15 €
Neplatca DPH
Ostatné služby jednoduchého účtovníctva
Spracovanie mesačného daňového priznania k DPH a KV
15-30 €
Spracovanie štvrťročného daňového priznania k DPH a KV
20-30 €
Spracovanie dodatočného resp. opravného DP k DPH alebo KV
15 €
Zavinením na strane klienta
Spracovanie súhrnného výkazu DPH
15 €
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ B
30-150 €
cena závisí od náročnosti
Jednorazové spracovanie účtovníctva
1.20 €
cena za jednu účtovnú položku
Poradenstvo, neštandardné účtovanie nad rozsah položiek
- základné
20-50 €
za hodinu, timetracking
- nadštandardné
50-100 €
za hodinu, timetracking
Spracovanie miezd a personálnej agendy

Spracovanie miezd a personálnej agendy

Mesačný poplatok za osobu

Cena za mzdové služby sa odvíja od počtu spracovaných miezd zamestnancov za mesiac v členení podľa druhu nasledovne:

Pracovný pomer
od 1 do 5 zamestnancov
15 €
cena za osobu
od 6 do 15 zamestnancov
13,50 €
cena za osobu
16 a viac zamestnancov
12 €
cena za osobu
Dohoda (DoPČ, DoVP, DoBPŠ)
od 1 do 5 zamestnancov
13 €
cena za osobu
od 6 do 15 zamestnancov
11,50 €
cena za osobu
16 a viac zamestnancov
10 €
cena za osobu
Dohoda - neodpracovaný celý mesiac (DoPČ)
15 €
cena za osobu
Mimoevidenčný stav (materská, RD, dlhodobá PN)
5 €
cena za osobu
Pracovný pomer (príspevok ÚPSVaR, CHD, iné)
20-30 €
paušálna cena
Exekúcia (oznámenie, zrážka)
6 €
cena za kus

V cene je zahrnuté kompletné vedenie mzdovej agendy klienta, všetky práce týkajúce sa zamestnancov, personalistiky, miezd a výkazov pre Sociálnu a zdravotné poisťovne a pre daňový úrad.

Ostatné mzdové služby
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
12-15 €
cena za osobu
Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A
10-30 €
cena za osobu
Ročné hlásenie dane
12-15 €
cena za kus
Oprava miezd (vinou klienta) pred podaním výkazov a prehľadu
8 €
cena za osobu
Oprava miezd (vinou klienta) po podaní výkazov a prehľadu
12 €
cena za osobu
Registrácia cudzinca (SP) pre účely zamestnania
15 €
cena za osobu
Registrácia cudzinca (SP, ZP) pre účely zamestnania
30 €
cena za osobu
Poradenstvo
- základné
20-50 €
cena za hodinu

(Vypracovanie odborných otázok z oblasti personalistiky, mzdového účtovníctva a odvodov, poradenstvo nesúvisiace so spracovávanými mzdami, teoretické výpočty a kalkulácie, vypracovanie podkladov na úver, na vystavenie tlačiva PD A1, spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia, kontrola pracovných zmlúv a ostatnej personálnej agendy, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnanca, storno prihlásenia/odhlásenia zamestnávateľa…)

- nadštandardné
50-100 €

(Poradenstvo a informatívny výpočet v oblasti nároku na materské…
Prvá konzultácia zadarmo sa nevzťahuje na nadštandardné poradenstvo.)

Založenie, predaj a zmeny spoločnosti

Založenie, predaj a zmeny spoločnosti

Predaj spoločnosti sro - neplatca DPH
od 499 €
Predaj spoločnosti sro - platca DPH
od 1499 €
Založenie spoločnosti sro
349 €
Založenie občianskeho združenia
169 €
Zápis zmien do obchodného registra
Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu
169 €
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
169 €
Zmena obchodného mena
169 €
Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu
169 €
Zmena základného imania na eurá
169 €
Zmena sídla spoločnosti
169 €
Zvýšenie, splatenie základného imania
219 €
Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania
219 €
Zmena spoločníka, výšky obchodného podielu spoločníka
239-299 €
Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne
20 €

Cena závisí od najdrahšej zmeny a každá ďalšia je za príslušnú sumu

Cena obsahuje založenie spoločnosti a vykonanie zmien na komplet. To znamená konzultáciu, vypraco- vanie všetkých dokumentov, súdny poplatok na OR SR, podanie dokumentov na živnostenský a obchodný register, preposlanie dokumentov na Vami požadovanú adresu. Každá nasledujúca zmena zadania zvyšuje cenu služby o 20% z pôvodnej ceny.

Zápis konečného užívateľa výhod do OR SR
49 €
Založenie živnosti
Založenie, zruženie, prerušenie živnostenského oprávnenia
29 €
Cena je uvedená bez poplatku ŽR SR
Virtuálne sídlo spoločnosti

Virtuálne sídlo spoločnosti

Cenník pre klientov pri založení s.r.o., pri kúpe s.r.o. alebo len nájom virtuálneho sídla:
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 30€ 360 €
2 roky 25€ 600 €
3 roky 20€ 720 €
Cenník pre účtovných klientov (klienti, ktorí majú s našou spoločnosťou podpísanú Zmluvu o poskytovaní účtovných služieb):
Obdobie Cena za mesiac Celková cena
1 rok 15€ 180 €
2 roky 12,50€ 300 €
3 roky 10€ 360 €
Doplnkové služby:
Preposielanie pošty na inú adresu
10 €
cena za mesiac (preposielanie listových zásielok na adresu v EÚ)
Notifikácia o prijatej pošte pomocou SMS
0.50 €
cena za 1 sms
Notifikácia o prijatej pošte telefonicky
1 €
cena za 1 hovor
Príjem elektronických dátových správ

Príjem elektronických dátových správ

Počet doručených/odoslaných podaní Cena za mesiac Cena za rok
0-10 správ 5 € 60 €
11-30 správ 8 € 96 €
od 31 správ 10 € 120 €

Pri podpise zmluvy sa uhrádza celková cena za predplatné obdobie 1 roka. Uvedené ceny sú bez DPH, nenavyšujú sa o žiadne ďalšie poplatky a sú konečné.

Ostatné služby
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
od 1 do 5 vozidiel
10 €
cena za vozidlo
od 6 do 15 vozidiel
8 €
cena za vozidlo
16 a viac vozidiel
6 €
cena za vozidlo
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
od 1 do 5 nehnuteľností
20 €
cena za nehnuteľnosť
od 6 do 15 nehnuteľností
15 €
cena za nehnuteľnosť
16 a viac nehnuteľností
10 €
cena za nehnuteľnosť
Ostatné služby
Spracovanie štatistických výkazov
20-50 €
cena za hodinu
Vypracovanie a aktualizácia internej smernice pre vedenie účtovníctva
20-50 €
cena za hodinu
Evidencia dotácie z ÚPSVaR
20-50 €
cena za hodinu
Zastupovanie na DÚ, SP, ZP a pod
20-50 €
cena za hodinu
Dobrovoľná registrácia za platcu DPH a súvisiace poradenstvo
100-200 €
Vystavenie faktúr
viď základné poradenstvo
Spracovanie cestovných príkazov
viď základné poradenstvo
Úhrady - internetbanking
viď základné poradenstvo
Elektronické podania správcovi dane podľa želania klienta
5 €
cena za kus
INTRASTAT
cena dohodou
Cestovný paušál (mimo Dolného Kubína)
0,20 €
cena za kilometer
Ostatné služby podľa potreby klienta
cena podľa vzájomnej dohody

Ostatné služby

Poradenstvo
- základné
20-50 €
za hodinu, timetracking
- nadštandardné
50-100 €
za hodinu, timetracking
Archivácia agendy
1 šanón
1 €
cena za mesiac

Cenník na stiahnutie v PDF.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník platný od 1.1.2021

Prvá konzultácia zadarmo

Vypíšte jednoduchý formulár nižšie a my sa Vám do 24h ozveme na preferovaný kontakt

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón
  Odoslať správu
  Odoslať správu

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Rubino
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula