+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Aké zmeny nastali pre podnikateľov od 1.7.2021?

Od 1.7. 2021 nastali výrazné zmeny v zákone o DPH a v oblasti koncesionárskych poplatkov. Mení sa aj životné minimum a suma daňového bonusu. Prečítajte si viac o zmenách pre podnikateľov od 1. júla 2021.

Zvýšili sa sumy životného minima

Od 1.7. 2021 do 30.6.2022 je platná nová suma životného minima. Výška sumy životného minima sa upravuje vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Pre podnikateľov má tento nárast vplyv na zmeny v oblasti dane z príjmov. Okrem toho, zmena výšky daňového minima ovplyvňuje aj výšku daňového bonusu na dieťa, rodičovského príspevku a prídavku na dieťa. 

Od 1. júla 2021 životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 218,06 € mesačne, ak ide od jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Zmenila sa aj výška daňového bonusu na dieťa

Zákon o dani z príjmov prináša aj zvýšenie sumy daňového bonusu na dieťa, jeho suma bude nasledovná: 

  • pre deti do 6 rokov: 46,44 € mesačne (2 – násobok základnej výšky daňového bonusu)
  • pre deti nad 6 do 15 rokov: 39,47 € mesačne (1,7 – násobok základnej výšky daňového bonusu)
  • pre deti od 15 do 25 rokov: 23,22 € mesačne (základná výška daňového bonusu)

Zmenili sa pravidlá pri predaji tovaru na diaľku a nastali zmeny v režime MOSS

Od 1.7.2021 sa definoval pojem ,,predaj tovaru na diaľku”, ktorým sa nahradil pojem ,,zásielkový predaj”. Zmenili sa pravidlá pre určenie miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ, alebo pri predaji tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov.  Pri predaji tovaru na diaľku a pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických službách, ak sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe, bola na území EÚ ustanovená jednotná prahová hodnota 10 000 € (pre uľahčenie obchodovania mikropodnikom). 

Rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane systému MOSS (Mini One Stop Shop) na OSS (One Stop Shop).

Osobitná úprava uplatňovania dane uvedená v § 68a, § 68b a § 68c zákona o DPH sa od 1.7. 2021 rozšírila. Po novom je možné novú osobitnú úpravu OSS využiť aj na iné služby poskytované nezdaniteľným osobám, ktorých miesto dodania je v členskom štáte spotreby, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ.  V prípade uplatňovania systému OSS podajú poskytovatelia daňové priznanie len v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ. Znamená to zjednodušenie podávania daňových priznaní. 

Zrušilo sa oslobodenie od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur z územia tretích krajín

Zásielky v hodnote do 22 € objednané cez internet z územia tretích štátov už nebudú od 1.7.2021 oslobodené od dane. Zákazníci tak budú musieť z každej objednávky zaplatiť aj DPH, a to bez ohľadu na hodnotu zásielky.

Nastali zmeny v poskytovaní Prvej pomoci

Od 1. júla sa výška poskytovanej pomoci bude odvíjať od aktuálnej celonárodnej farby určovanej Covid automatom. Jednotlivé formy podpory budú aktualizované mesačne a prepoja sa do fáz.

Zmeny v oblasti koncesionárskych poplatkov

Od 1.7.2021 už nie sú podnikatelia povinní preukazovať RTVS počet zamestnancov rozhodujúcich pre vznik alebo trvanie uhrádzania koncesionárskych poplatkov. Túto úlohu za zamestnávateľov prevzala Sociálna poisťovňa. Predmetom týchto zmien je predovšetkým upustiť od niektorých povinností spojenými s koncesionárskymi poplatkami.