+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Čo sa mení v zákone o dani z príjmov v roku 2024

Národná rada Slovenskej republiky ešte v roku 2023 schválila niekoľko zmien v zákone o dani z príjmov. Medzi novinky, ktoré nás v tomto roku čakajú, patria napríklad výhody pre mikrodaňovníkov, zavedenie daňovej licencie či zvýšenie dane z dividend.

Rozšírenie výhod pre mikrodaňovníkov

Ak ste sa v roku 2023 chceli stať mikrodaňovníkom, výška vašich zdaniteľných príjmov (výnosov) nesmela presiahnuť 49 790 eur. Toto číslo predstavuje obratový limit, po ktorého prekročení sa podnikateľ povinne stáva platcom DPH.

Od roku 2024 sa však táto hranica zvyšuje o 15 %, teda na 60 000 eur. Po dosiahnutí tejto sumy zdaniteľných príjmov (výnosov) z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti a za predpokladu splnenia ďalších legislatívnymi predpisov, môže subjekt získať status mikrodaňovníka. Tento status prináša niekoľko finančných výhod, ako sú napríklad upravené pravidlá pre odpočet daňovej straty a odpisov hmotného majetku.

Zamestnanecké akcie budú oslobodené od dane

Ak zamestnanec 1. januára 2024 alebo neskôr získa nepeňažné odmeny od svojho zamestnávateľa vo forme zamestnaneckých akcií alebo podielu v s.r.o., tento príjem bude oslobodený od dane z príjmov. Je potrebné však splniť dve podmienky:

  • Zamestnávateľ nevyplácal zisky (dividendy) od svojej registrácie na daň z príjmov až do konca daného zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnanec tieto akcie či podiely získal. 
  • Získané zamestnanecké akcie alebo podiely nie sú a neboli kótované na regulovanom trhu (burze) až do konca zdaňovacieho obdobia.

To isté oslobodenie platí aj pre fyzické osoby s príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti, ktorí získajú akcie alebo obchodný podiel v súvislosti s vykonávanou činnosťou pre danú obchodnú spoločnosť (s.r.o.).

Avšak pri predaji takto získaných akcií alebo podielov nie je možné na ne uplatniť oslobodenie od dane z príjmov.

Zavedenie daňovej licencie

Národná rada Slovenskej republiky opätovne zaviedla koncept minimálnej dane pre právnické osoby, známy aj pod názvom daňová licencia. Minimálna daň sa týka aj prípadov, kde firma nemá žiadnu činnosť alebo vykazuje stratu. Ak je daňová povinnosť vykázaná v daňovom priznaní vyššia než minimálna daň, povinnosť ju uhradiť nevzniká. 

Výška minimálne dane sa odvíja od výšky zdaniteľných príjmov daňovníka. V prípade, že 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov daňovníka tvoria fyzické osoby so zdravotným postihnutím, platí polovičnú minimálnu daň.

Zvýšenie dane z podielov na zisku

Doterajšia sadzba dane z príjmov, vrátane podielov na zisku (dividendy), sa zvyšuje zo 7 % na 10 %. To ovplyvní ako slovenských, tak aj zahraničných vlastníkov (fyzické osoby) slovenských spoločností, pokiaľ to dovolí zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Zisky z príjmov generované pred rokom 2024 budú naďalej podliehať zdaneniu podľa pravidiel platných v roku, ku ktorému sa viaže nerozdelený zisk.

K zákonu o dani z príjmov sa viaže ešte niekoľko ďalších zmien, medzi ktorými sú tiež úpravy kritérií daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie či pravidlá o obmedzení úrokových nákladov pre právnické osoby.

Ak potrebujete s niečím poradiť, neváhajte nás kontaktovať: www.matlak.sk/kontakty/