+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 je potrebné podať do 31. januára 2022. V akej výške a kto je povinný platiť daň z nehnuteľností aj to, kedy vzniká táto povinnosť sa dočítate v našom najnovšom článku.

Daň z nehnuteľností, ktorú upravuje § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zahŕňa: 

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
Kto je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností za rok 2022?

Daňovník, ktorý je vlastníkom, nájomcom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností. Je to však len za obdobie od 2. januára 2021 do 1. januára 2022.

Daň z nehnuteľností považujeme za miestnu daň, to znamená, že správcom je obec alebo mesto a určuje sa podľa toho, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V praxi to znamená, že nie je dôležité, kde máte ako daňovník trvalý pobyt alebo sídlo podnikania, ale je dôležité to, kde sa nachádza nehnuteľnosť. Spravidla platí, že obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, prípadne môže jej výšku znížiť tým daňovníkom, ktorých vek je viac než 62 rokov alebo tým, ktorí sú zdravotne postihnutí či poberajú dávky v hmotnej núdzi a podobne.

Kedy a kde odovzdať daňové priznanie?

Daň z nehnuteľností sú vlastne peniaze, ktoré odvádzate do obecnej alebo mestskej kasy. Z toho, komu idú peniaze, je zrejmé, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza. 

Daňové priznanie je nutné podať za to zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (stali ste sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. Ak 31. január pripadne na víkend, posledným dňom na splnenie povinnosti je najbližší pracovný deň..