+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Kto je mikrodaňovník a prečo je ťažké sa ním stať?

Mikrodaňovník je nový inštitút, ktorý je zadefinovaný detailnejšie ako len podmienkou obratu. Podľa § 2 písm. w) je mikrodaňovníkom:

  • fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) z podnikania alebo inej SZČ za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 € (odvoláva sa tiež na sumu podľa zákona o DPH),
  • právnická osoba, ktorej príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €.

Mikrodaňovníkom však nie je daňovník:

  1. ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) zákona a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie (napr. blízka osoba, ekonomicky prepojená osoba alebo subjekt a pod.),
  2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Predovšetkým prvý bod, kvôli ktorému mnohé osoby nebudú mikrodaňovníkom, je dosť široko nastavený. Zákonodarca chcel docieliť, aby osoba nemohla „optimalizovať“ svoje príjmy tým, že budú prebiehať fakturácie medzi závislými osobami (napr. medzi firmou otca a syna a pod.). Avšak, kontrolované transakcie sú definované omnoho širšie – stačí, že spoločník požičia svojej firme, prenajíma si priestor od rodinného príslušníka a podobné bežne sa vyskytujúce situácie. Tieto budú dôvodom, prečo firma nebude mikrodaňovníkom a nebude môcť čerpať výhody, ktoré sú s týmto statusom spojené. 

 

Pre koho teda ostala v roku 2021 sadzba dane z príjmov 15 %?

 

Hoci sa zákon a dôvodová (resp. spoločná správa) nezhodujú, zákon hovorí jasne, že sa pri 15 % sadzbe dane skúma len podmienka zdaniteľných príjmov, nie je potrebné byť mikrodaňovníkom. Každý mikrodaňovník (nakoľko ten vždy spĺňa podmienku obratu aj ďalšie kritériá) bude mať sadzbu dane 15 %, ale táto nižšia sadzba dane bude uplatnená aj u ostatných fyzických osôb (podnikateľov) a právnických osôb s výškou zdaniteľných príjmov neprevyšujúcich 49 790 eur. Ak nebudú spadať pod definíciu mikrodaňovníka, ostatné výhody v odpisovaní či umorovaní straty sa ich však týkať nebudú.

Poznámka: V rámci ďalších opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (tzv. podnikateľského „kilečka“ 2) sa však uvažuje s vypustením mikrodaňovníka. Nechajme sa teda prekvapiť, ako dlho bude táto úprava platná.