+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Maximálne materské v roku 2019 presiahne 1400 Eur

V súvislosti so zmenou maximálneho denného vymeriavacieho základu od 1. januára 2019 sa zvýši suma maximálneho materského, ktorá presiahne sumu 1 400 Eur. Kto môže dosiahnuť maximálnu výšku materského a aké podmienky musí splniť?

Pre rok 2018 platí maximálny denný vymeriavací základ vo výške 59,9672 Eura, od 1. januára 2019 však bude maximálny denný vymeriavací základ predstavovať sumu 62,7288 Eura.

Aká je výška materského pre rok 2019?

Výška materského pre rok 2019 predstavuje 75 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Maximálna výška materského pre rok 2019 je tak 75 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu, t.j. z 62,7288 Eura. V roku 2019 sa zvýši maximálna denná suma materského na sumu 47,0466 Eura.

Maximálna suma materského pre obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 bude vo výške:
1411,40 Eura v mesiaci, ktorý má 30 dní,
1458,50 Eura v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Denný vymeriavací základ sa rovná podielu súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Tento denný vymeriavací základ zaokrúhľujeme na štyri desatinné miesta nahor.
Nakoľko je definícia denného vymeriavacieho základu veľmi komplikovaná môžeme povedať, že u zamestnankyne vypočítame materskú ako 75 % z predchádzajúceho hrubého príjmu, za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na materské. Výška materskej dávky sa tak približuje k čistému príjmu zamestnankyne. U živnostníčky vypočítame materskú ako 75 % z denných hrubých príjmov za určité obdobie v závislosti od toho, kedy nemocenské poistenie vzniklo a ako dlho trvalo, t.j. 75 % z podielu priemerného hrubého denného základu dane z príjmov zo živnosti v určitom rozhodujúcom období a čísla 1,486.

Kto môže získať maximálne materské v roku 2019?

Maximálnu výšku materského v roku 2019, t.j. 1411,40 Eur v mesiaci, ktorý má 30 dní alebo 1458,50 Eur v mesiaci, ktorý má 31 dní môže získať zamestnankyňa, živnostníčka či dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorej vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období ( v roku 2018) bol mesačne vo výške minimálne 1 908 Eur.

Každý deň rozhoduje

O výške materského rozhodujú dni. Napríklad v roku 2019 môžete za každý deň materskej dovolenky získať najviac 47,05 €. To sa následne vynásobí počtom dní v mesiaci a vznikne tak výsledná suma. Ak ste s dieťaťom napríklad od 16. apríla, výška maximálnej materskej sa rovná sume 47,05 € x 15 dní. Strop na Slovensku je celkom štedrý a často sa stáva, že výška materskej dávky je vyššia ako príjem zo zamestnania.

Kto má nárok na materské v roku 2019 a aké podmienky musí splniť?

Na materskú dávku má v roku 2019 nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Aby osoba mala nárok na materské musí byť v deň nástupu na materskú nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia (t.j. osem mesiacov po zániku nemocenského poistenia), taktiež musí splniť podmienku nemocenského poistenia najmenej 270 dní pred pôrodom, a to v posledných dvoch rokoch. Okrem uvedených podmienok musí samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba splniť aj podmienku zaplateného poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a to za obdobie posledných piatich rokov.

Ako dlho trvá poberanie materského v roku 2019?

Nárok na materské vzniká: dňom začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určí lekár, dňom pôrodu, ak nastal pôrod skôr ako ho určil lekár, dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti, u iného poistenca.
Nárok na materské zaniká: uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku na materské alebo 28 týždňov u iného poistenca, uplynutím 37 týždňov od vzniku nároku na materské, a to v prípade osamelej poistenkyne alebo 31 týždňov u iného poistenca, uplynutím 43 týždňov od vzniku nároku na materské, a to v prípade poistenkyne, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí

Trackback von deiner Website.

Zanechať koment