+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Odklad daňového priznania

Vedeli ste, že odklad daňového priznania v roku 2019 je možné podať až na šesť mesiacov. V akých prípadoch si môže daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 a na ako dlho si môžte prečítať v našom novom blogovom článku.

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2018

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V tomto termíne je daňovník povinný daň aj zaplatiť. Väčšina daňovníkov si ako posledný termín na podanie daňového priznania pamätá 31. marec. Tento dátum však v roku 2019 pripadne na nedeľu, a preto sa lehota na podanie daňového priznania posúva na nasledujúci pracovný deň, a to na 1. apríl 2019.

V praxi sa bežne stáva, že fyzické alebo právnické osoby nevedia splniť lehotu na podanie daňového priznania do 31. marca, resp. v roku 2019 do 1. apríla 2019, a preto si ju môžu predĺžiť buď prostredníctvom odkladu alebo žiadosti, podľa toho, čo im zákon o dani z príjmov dovoľuje.

Dôvody pre odklad sú obvykle dva:
– ak daňovník nestíha daňové priznanie podať,
– ak si chce odložiť splatnosť dane, pretože odklad má za následok nielen posunutie lehoty na podanie daňového priznania, ale aj na termín platby dane.

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania v roku 2019

Ak si chce daňovník, ktorý je v konkurze, v likvidácii alebo je dedičom zomrelého daňovníka predĺžiť lehotu na podanie daňové priznania, urobí tak prostredníctvom žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Títo daňovníci si nesmú podať odklad daňového priznania formou oznámenia.
Po podanej žiadosti sa správca dane rozhodne, či žiadosť akceptuje alebo nie. Voči tomuto rozhodnutiu sa už nemožno odvolať.

Odklad daňového priznania za rok 2018

Odklad daňového priznania si môžu podať tí daňovníci, ktorí nie sú daňovníkmi v konkurze, v likvidácii alebo dedičmi zomrelého daňovníka. Ak daňovník nevie dodržať lehotu na podanie daňového priznania (alebo si chce posunúť splatnosť dane), má možnosť si ju predĺžiť:

  • o tri kalendárne mesiace – daňovník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: 30. 04. 2019, 31. 5. 2019 alebo 30.6. 2019,
  • o šesť kalendárnych mesiacov – daňovník môže uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 31. 7. 2019, 31. 8. 2019 alebo 30. 09. 2019.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musia daňovníci odovzdať správcovi dane najneskôr do 1. apríla 2019. V tomto oznámení zároveň daňovník oznámi novú lehotu, v ktorej daňové priznanie podá. Táto predĺžená lehota na podanie daňového priznania predstavuje koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej daňovník plánuje podať daňové priznanie, pričom v tejto lehote musí byť daň aj zaplatená. Treba však dbať na to, že táto lehota už nemôže byť opätovne predĺžená.

Odklad daňového priznania o tri kalendárne mesiace za rok 2018

Daňovník, ktorý za rok 2018 nedosiahol príjmy zo zahraničia a nebol daňovníkom v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka, si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace. Najdlhšia možná predĺžená lehota, t. j. 30. jún 2019 pripadá na nedeľu, takže daňové priznanie musí byť podané a daň zaplatená najneskôr 1. júla 2019.
Aj napriek tejto skutočnosti sa v tlačive odkladu daňového priznania vyplní dátum 30. jún 2019.

Odklad daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov za rok 2018

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorí nie sú daňovníkmi v konkurze, v likvidácii alebo dedičom zomrelého daňovníka, a zároveň im počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Novou lehotou na podanie daňového priznania bude pre týchto daňovníkov taktiež koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, t. j. týmto dátumom môže byť napríklad 31. júl 2019, 31. august 2019 alebo 31. september 2019. Keďže 31. august 2019 pripadá na sobotu, je lehota na podanie daňového priznania posunutá na 2. september 2019.

Samozrejme, aj daňovník, ktorý za rok 2018 dosiahol príjmy zo zahraničia, si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o jeden, dva alebo o tri mesiace.

V prípade, ak by si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o štyri, päť alebo šesť mesiacov a v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí, správca dane mu zmení lehotu na 30. jún 2019.
Ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodal, dostane od správcu dane pokutu.

Ako vyplniť a podať odklad daňového priznania za rok 2018

Spôsob vyplnenia daňového priznania a jeho podania spolu úzko súvisí. Od začiatku roka 2018 majú všetky právnické osoby povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, a od 1. júla 2018 sa k nim pridali aj fyzické osoby – podnikatelia. Znamená to, že títo daňovníci musia tlačivo odkladu elektronicky vyplniť a následne ho aj elektronicky odovzdať na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky, na ktorej je aj toto tlačivo zverejnené.

Problém môže nastať, keď si chce podnikateľ predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania z dôvodu, že si nestíha vybaviť elektronický prístup. Aj napriek tomu mu vznikla povinnosť podať odklad daňového priznania elektronicky a hrozí mu pokuta.

V prípade, ak daňovník nemusí komunikovať elektronicky, oznámenie o predĺžení lehoty môže daňovému úradu poslať poštou, resp. doručiť osobne.

Ak si neviete s niečím poradiť, neváhajte a dohodnite si s nami stretnutie.

Trackback von deiner Website.