+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Preplácanie príspevkov pre zamestnancov a SZČO

Cieľ projektu?

Je poskytnúť zamestnávateľom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a samostatne zárobkových činných osôb na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie

Oprávnené obdobie príspevku je od 13.03.2020 (t.j. deň rozhodnutia ÚVZ  SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok)

Pre koho sú príspevky určené?

Príspevok č. 1

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Za zamestnávateľa sa považuje:

 1. právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky na území SR, 
 2. fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere 
 3. organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
 4. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky

Cieľová skupina: 

 • Cieľovou skupinou tohto príspevku sú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Do tejto skupiny patria zamestnanci, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01. 03. 2020.
 • Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napr. na pracovníka pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu.
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).

Podmienky príspevku sú: 

 • predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na Úrad práce,
 • 2 mesiace po mesiaci, za ktorý žiada zamestnávateľ príspevok, neukončí pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020,
 • žiadateľ musí mať splnené všetky daňové a odvodové povinnosti.

O príspevok môže požiadať len zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku. 

 • Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, podáva žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo.

K žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa predloží aj Výkaz pre priznanie príspevku.

Zamestnávateľ alebo SZČO predkladá úradu práce žiadosť nasledovne:

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok) 
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť v územnom obvode svojho sídla

Vo výnimočných prípadoch:

 • poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode svojho sídla 
 • osobne do podateľne úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta.

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku.

Finančný príspevok na úhradu mzdy zamestnanca:

 • Je vo výške 80% je priemerného zárobku, najviac však vo výške 1 100€.
 • Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnych zmlúv vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za mesiac marec 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur

Príspevok sa bude poskytovať žiadateľovi mesačne na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku. Za prvý mesiac žiadateľ podáva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a Výkaz pre priznanie príspevku. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku. Za ďalšie mesiace (napr. za apríl 2020, máj 2020) žiadateľ predkladá na úrad práce už iba výkaz pre priznanie príspevku.

 • Príspevok sa NEPOSKYTUJE na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP.

Príspevok č. 2

Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Žiadateľom môže byť:

 • Zamestnávateľ, na ktorého sa v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nevzťahuje povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta.
 • SZČO, ktorá je zamestnávateľom, a ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo SZČO, ktorej poklesli tržby, ale ktorá napriek tomu udrží pracovné miesta.
 • SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

Dôvod polovičnej výšky príspevku je z dôvodu, že k uzatvoreniu a obmedzeniu prevádzok došlo rozhodnutím 16.03.2020.

Máme pre Vás riešenie:

V prípade, že nie ste si istý, ako máte postupovať my Vám s tým veľmi radi pomôžeme.
Za odplatu 20 € / mesačne bez DPH za Vás vyplníme žiadosť aj s výkazom a podáme.

Trackback von deiner Website.