+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Vrátenie DPH z inej krajiny EÚ

Kedy môžete požiadať o vrátenie DPH?

Ak vám v rámci obchodných aktivít zaúčtujú DPH v štáte EÚ, v ktorom nemáte sídlo, môže vám vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov tejto krajiny.

DPH zaplatená v zahraničí. Slovenský platiteľ DPH, ktorý v inej krajine EÚ niečo nakúpil za cenu vrátane zahraničnej DPH, môže za určitých okolností požiadať túto krajinu o vrátenie tam zaplatenej DPH. Netýka sa to však každej DPH a je potrebné dodržať správny postup prípadne sa popasovať s technickými “dobrodružstvom” portálu slovenských daniarov a občas si to vykomunikovať s daniarmi tej druhej krajiny. Tu je rámcový postup.

Vratka vs odpočítanie vs vrátenie DPH

V princípe ide síce o právo kúpy vstupov bez DPH, no aby sme si neplietli pojmy:

  • odpočítanie DPH je forma očistenia vstupov od DPH pre nákupy od slovenských dodávateľov a spotrebované v SR prípadne pri samozdanení v SR. Uplatňuje sa prostredníctvom daňového priznania k DPH podávaného v SR mesačne alebo štvrťročne – v ňom si platiteľ DPH od výstupnej DPH z jeho obchodov v podstate jednoducho odpočíta DPH z príslušných vstupov. Pre odpočítanie sa ľudovo a často aj v médiách používa pojem “vratka DPH”
  • vrátenie DPH je očistenie vstupov, ktoré boli nakúpené a spotrebované v zahraničí. Uplatňuje sa prostredníctvom žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu. O takomto vrátení DPH bude tento článok.

Ktorej DPH sa to týka?

Žiadať konkrétny štát o vrátenie DPH zaplatenej v tomto štáte je možné iba v prípade, ak bola táto DPH-čka zahraničným dodávateľom fakturovaná a uplatnená správne. Teda predmetný tovar či služba boli dodané v danom štáte – v tomto štáte sa nachádza ich “miesto dodania” – a DPH mal v zmysle predpisov tohto štátu fakturovať práve príslušný zahraničný dodávateľ. Čo sa týka len vybraných tovarov a služieb. Inak povedané: nemal teda preniesť povinnosť platiť DPH na slovenského odberateľa prípadne nesmie ísť o DPH, ktorú síce fakturoval za cenu vrátane zahraničnej DPH, ale tá na faktúre nemala čo robiť.

Tovar: pohonné hmoty

Ak slovenský platiteľ DPH nakúpi v zahraničí tovar, ktorý je následne prepravený či odoslaný do SR za účelom spotreby v SR, tento tovar podlieha samozdaneniu slovenskou DPH-čkou v SR. Správnym režimom, ktorý je potrebné uplatniť, je: slovenský dodávateľ oznámi českému svoje slovenské IČ DPH a (ideálne) po dokázaní, že tovar bude prepravený či odoslaný na územie SR, český vyfakturuje tovar s oslobodením, tj bez DPH. Slovenský podnikateľ tovar v SR samozdaní slovenskou DPH-čkou, v prípade práva na plné odpočítanie DPH si túto DPH aj odpočíta v daňovom priznaní k DPH podávanom v SR a tovar týmto spôsobom nakúpi za cenu bez DPH. Tovar určený na spotrebu v SR by teda zahraničný dodávateľ nemal fakturovať za cenu vrátane DPH, ale s oslobodením – takýto postup je stanovený napr. v českom zákone o DPH, prípadne podobne v zákonoch iných krajín EÚ.

Služby: pracovné cesty za klientmi či vzdelávaním

Väčšinu služieb fakturuje zahraničný dodávateľ s prenosom daňovej povinnosti na slovenského odberateľa. DPH teda nefakturuje. DPH-čku – podobne ako pri tovare – uplatní formou samozdanenia slovenský odberateľ. A ak túto DPH zahraničný dodávateľ predsa len fakturuje, tak je vlastne “fakturovaná nesprávne” a žiadať si túto DPH späť môže slovenský podnikateľ len a len od svojho dodávateľa, nie od príslušného štátu.

Niektoré služby však majú miesto dodania v krajine dodávateľa – resp. presnejšie: vzťahuje sa na nich osobitné pravidlo, podľa ktorého sa miesto dodania pri obchode medzi 2 podnikateľmi určí iným spôsobom ako v prípade väčšiny služieb. Ide najmä o:

  • služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť – napr. hotelové či iné ubytovanie či (pomerne náročné na správne posúdenie) stavebné práce vzťahujúce sa na nehnuteľnosť umiestnenú v danej krajine. Dodávateľ fakturuje za cenu vrátane DPH – a to DPH štátu, v ktorej sa príslušná nehnuteľnosť nachádza
  • vstupné na vzdelávacie podujatia, semináre či konferencie – sú fakturované za cenu vrátane DPH toho štátu, v ktorom sa podujatie koná. Pozor, ide len o podujatia s “voľným vstupom”, resp. s možnosťou kúpiť si vstupenku na mieste či online bez ohľadu na typ kupujúceho. Školenie dohodnuté na objednávku medzi 2 firmami podlieha základnému pravidlu určenia miesta dodania služby a fakturuje sa teda s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa
  • služby reštauračné – fakturujú sa za cenu vrátane miestnej DPH v krajine poskytnutia
  • krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov – poskytovateľ fakturuje vrátane DPH krajiny, v ktorej dopravný prostriedok poskytne na prenájom.

Pravidlá, limity, termíny, doklady

Požiadať o zahraničnú DPH je možné maximálne do 30. septembra za predchádzajúci rok – teda za rok 2017 do 30.9.2018, za rok 2018 do 30.9.2019 a pod. Žiadosť je teda za daný rok možné podať už hneď po jeho skončení, tj za rok 2018 už v januári 2019. Prípadne skôr, ak si DPH žiadate za obdobie niekoľkých mesiacov. Vzhľadom na možné komplikácie s technickými službami Finančnej správy či dokladovaním nároku (nižšie) je možné lepšie skôr ako na poslednú chvíľu.

Žiadosť sa podáva maximálne za 1 kalendárny rok a minimálne za 3 mesiace. Dokonca je ju možné podať aj za kratšie obdobie, ak ide o zvyšné mesiace roka.

Žiadaná suma musí byť v prípade žiadosti za 1 kalendárny rok prípadne jeho zvyšok minimálne 50 EUR a v prípade žiadosti za 3 mesiace minimálne 400 EUR. Tieto limity sa týkajú ČR, iné krajiny ich môžu mať podobné či odlišné.

Na portáli Finančnej správy – resp. v samostatnej, ešte desivejšej aplikácii pre žiadanie DPH z EÚ – je potrebné zadať údaje z konkrétnych dokladov, po jednom a ručne.

Ak je doklad vystavený v EUR, je ho potrebné prepočítať na CZK (resp. inú cudziu menu). Na CZK sa prepočítava kurzom ČNB z prvého pracovného dňa januára príslušného roka, za ktorý DPH žiadate.

Ak základ DPH v prípade pohonných hmôt prevyšuje 250 EUR a v prípade ostatných vstupov 1 000 EUR, je okrem “naťukania” údajov potrebné priložiť príslušné doklady.

Slovenská Finančná správa následne zašle žiadateľovi e-mailové potvrdenie o prijatí žiadosti. To isté by mala urobiť aj finančná správa krajiny, z ktorej chceme DPH späť. No a tá po overení a schválení rozhodne, či žiadanú DPH vráti.

Tá si však môže vyžiadať ešte ďalšie doplňujúce údaje a doklady, a to aj pre sumy nižšie ako sú spomenuté čiastky 250 EUR a 1 000 EUR. Môže tak urobiť do 4 mesiacov od odoslania žiadosti a slovenský podnikateľ má na doplnenie údajov a dokladov 1 mesiac. Už sa stalo, že český Finančný úřad žiadanú čiastku vrátil bez otázok ale aj to, že si pre DPH žiadanú z dokladov o ubytovaní, doprave či vstupeniek na konferencie žiadal cestovné príkazy k pracovnej cesty, výkazy jázd a iné príslušné dôkazy o nutnosti pracovnej cesty k dosiahnutiu príjmov plus ďalšie, pomerne náročne obhájiteľné dôkazy, “že přijatá zdanitelná plnění uvedená na daňových dokladech byla použita pro uskutečnění Vaší ekonomické činnosti.”

Ak si český Finančný úřad doplňujúce info a doklady nežiada, na rozhodnutie o vrátenie požadovanej DPH má 4 mesiace. Ak si dodatočné doklady žiada, rozhodnutie zašle do 2 mesiacov od doplnenia údajov. Požadovanú DPH vráti do nasledujúcich 10 dní

Vzhľadom na príslušné pomerne pracné dokladovanie a prípadne problémy s odosielaním údajov skrze elektronické služby štátu je teda dobré zvážiť, či žiadaná suma za to stojí. Pozor: suma, na ktorú máte nárok a nežiadate si ju, de facto nie je daňovým nákladom. (Ak však DPH z príslušných dokladov nedosahuje limity 50 EUR resp. 400 EUR a žiadať ju teda nemôžete, táto DPH daňovým nákladom je).

Aby ste mali istotu, že máte správne informácie, overte si ich v národných kontaktných miestach, prípadne nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme.