+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Základné pojmy účtovníctva

Účtovníctvo je najucelenejším ekonomickým informačným systémom, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie o skutočnostiach, ktoré sú jeho predmetom.

Predmetom účtovníctva je:

 1. účtovanie účtovných prípadov o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, o výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
 2. vykazovanie skutočnosti o účtovných prípadoch (uvedených v bode 1) a o iných aktívach a iných pasívach v účtovnej závierke.

Účtovnou jednotkou sú:

 1. a) všetky právnické osoby, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
 2. b) zahraničné osoby (právnické i fyzické), ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť,
 3. c) fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Účtovné obdobie môže byť:

 1. a) kalendárny rok (1. 1. – 31. 12. bežného roka),
 2. b) hospodársky rok (dvanásť po sebe idúcich mesiacov, ktoré netvoria kalendárny rok, napr.
 3. 5. 2020 -30. 4. 2021). 

Účtovníctvo možno v súlade so zákonom o účtovníctve viesť v dvoch základných sústavách, a to:

 1. a) v sústave podvojného účtovníctva
 2. b) v sústave jednoduchého účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo môžu viesť všetky účtovné jednotky bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby. Jednoduché účtovníctvo nemôžu viesť všetky účtovné jednotky, ale len tie, ktorým to povoľuje zákon o účtovníctve. 

Zásady pre vedenie účtovníctva:

Účtovníctvo sa musí viesť:

 1. a) správne, t.j. všetky účtovné prípady sa účtujú v súlade so zákonom o účtovníctve a inými právnymi predpismi, ktoré sa ich týkajú,
 2. b) úplne, t.j. musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady daného účtovného obdobia,
 3. c) preukázateľne, t.j. ku každému účtovnému prípadu musí byť doložený príslušný účtovný doklad a len na základe neho sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných knihách,
 4. d) zrozumiteľne, t.j. v slovenskom jazyku tak, aby bolo možné spoľahlivo a   jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov,
 5. e) spôsobom zaručujúcim trvácnosť všetkých účtovných záznamov, a to po celú dobu

spracovania a úschovy.

Účtovníctvo z časového hľadiska:

 • bežné účtovníctvo (jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo)
 • účtovná závierka .

Účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva tvoria:

 1. všeobecné náležitosti,
 2. tieto súčasti:
 1. a) súvaha b) výkaz ziskov a strát c) poznámky

Účtovnými prípadmi môžu byť:

 • hospodárske operácie (vyplývajú z kolobehu majetku) – predstavuje jednotlivú zmenu (premenu) v rámci kolobehu majetku. Hospodárske operácie zaznamenávané v účtovníctve sa nazývajú účtovné prípady
 • účtovné operácie (vyplývajú z metodiky účtovníctva) – napr. opravy chybných účtovných prípadov

Podľa druhov účtov rozlišujeme účty:

 1. a)       jednoduché účty – zobrazujú len určitý druh majetku, alebo jeho zdrojov, prípadne určitý druh nákladov alebo výnosov – súvahové, výsledkové, uzávierkové, podsúvahové
 2. b)       zmiešané účty – účty, ktoré kompenzujú stav majetku, prípadne jeho zdrojov, HV. Tvoria zmes súvahových a výsledkových účtov. V našom účtovníctve sa nepoužívajú.

V našom účtovníctve členíme účty podľa obsahu:

 • súvahové
 • výsledkové
 • uzávierkové
 • podsúvahové

Účty A a P sú súvahovými účtami – otvárame ich zo súvahy a na konci účtovného obdobia ich zostatky vyúsťujú do súvahy.

Účty A – zachytávajú stavy a zmeny stavov majetku.

Účty P – zachytávajú stavy a zmeny zdrojov majetku

Účtovníctvo poskytuje informácie pre potreby riadenia podnikov a pre iných externých užívateľov informácií. Preto používané účty je potrebné označovať a jednotne vymedziť obsah účtovných prípadov evidovaných na jednotlivých účtoch. Nástrojom zabezpečenia tejto jednotnosti je účtová osnova.

Rámcová účtová osnova je záznamom syntetických účtov so záväzným číselným a slovným označením, usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu do účtovných tried.