+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zdaňovanie dividend v roku 2021

Dosiahli ste zisk po zdanení a rozhodli ste sa vyplatiť dividendy (podiely na zisku)? Prinášame Vám informácie, ako zdaniť dividendy vyplatené v roku 2021 zo zisku za rok 2020.

Dividenda – čo je to?

Dividenda je podiel na zisku, ktorý vypláca právnická osoba tým osobám, ktoré sa podieľajú na jej základnom imaní, sú členmi štatutárneho orgánu alebo ktoré sú členmi dozorného orgánu.

Znamená to, že podiel na zisku je možné vyplatiť iba vo firme, ktorá je právnickou osobou. Ide predovšetkým o vyplatenie dividend napr. v obchodnej spoločnosti (napr. v spoločnosti s ručením obmedzeným, či akciovej spoločnosti), či v družstve. Z uvedeného teda vyplýva, že podiel na zisku (t. j. dividendu) nie je možné vyplatiť v prípade SZČO (napr. živnostníka).

Rozdelenie zisku v roku 2021 (za rok 2020) – ako na to?

Postup rozdelenia zisku závisí od toho, či sa vytvorený zisk rozdeľuje v obchodnej spoločnosti (napr. v s. r. o., a. s.) alebo v družstve, alebo či ide o rozdelenie zisku v prípade zahraničnej osoby vyplácajúcej obdobný príjem.

Spravidla pred rozdelením zisku medzi napr. spoločníkov, či zamestnancov, musí právnická osoba vykonať povinné prídely do určitých fondov, či vyrovnať stratu minulých období a pod. Upozorňujeme, že dividendy, t. j. podiely na zisku sa vyplácajú z čistého zisku, teda po zdanení.

Dividendy, ktoré sa v roku 2021 zdaňujú (t. j. podliehajú dani z príjmov)

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je predmetom dane, t. j. sa zdaňuje:

 • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva osobám, ktoré sa podieľaj na ich základnom imaní, alebo sú členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu (v tom príde ide o výplatu tantiémy),
 • príjem, ktorý plynie zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • príjem, ktorý plynie z rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej bol predtým zvýšený po zisku po zdanení (účinnosť od 1.1.2020),
 • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Zdaňovanie dividend v roku 2021 (zo zisku vytvoreného v roku 2020) vyplatených fyzickej osobe

To, ktoré dividendy (podiely na zisku) sú predmetom dane, sme už vyššie v článku uviedli. Ak teda vyplatená dividenda (podiel na zisku) je predmetom dane, zdaníme ju príslušnou sadzbou dane, ktorá závisí od toho, či:

 • ide o fyzickú osobu, ktorá je rezidentom alebo nerezidentom,
 • ide o príjem, ktorý plynie z tuzemska alebo zahraničia.

V prípade, ak sa fyzickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) zrážkovou daňou, znamená to, že fyzická osoba prijme dividendu (podiel na zisku) už zníženú o túto daň. Fyzická osoba tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov už neuvádza, nakoľko sa tento príjem už považuje za daňovo vysporiadaný.

V prípade, ak sa fyzickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) v daňovom priznaní, znamená to, že fyzická osoba je povinná tento príjem priznať a zdaniť v podanom daňovom priznaní, pričom tento príjem zahrnie do osobitného základu dane podľa § 51e) zákona o dani z príjmov, ktorý sa vypĺňa do prílohy č. 2 v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku za rok 2020) vyplatenej v roku 2021 fyzickej osobe:

Spoločnosť MojaFirma, s. r. o. so sídlom v Žiline dosiahla za rok 2020 čistý zisk po zdanení a po rozdelení do fondov vo výške 1 200 €. Tento zisk sa rozhodla rozdeliť jedinému spoločníkovi – fyzickej osobe, ktorá je rezidentom SR.

Povinnosťou spoločnosti MojaFirma, s. r. o. je túto dividendu zdaniť zrážkovou daňou vo výške 7 %, t. j. 84 € (7 %  z 1 200 €) a vyplatiť spoločníkovi dividendu zníženú o zrážkovú daň, t. j. vo výške 1 116 € (1 200 – 84). Po vyplatení dividendy je spoločnosť povinná zaplatiť zrážkovú daň vo výške 84 € správcovi dane, ako aj podať oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane.

Zdaňovanie dividend v roku 2021 (zo zisku vytvoreného v roku 2020) vyplatených právnickej osobe

Rovnako, ako u fyzickej osoby, aj u právnickej osoby platí, že dividendu (podiel na zisku), ktorá je predmetom dane zdaníme príslušnou sadzbou dane, ktorá závisí od toho, či:

 • ide o právnickú osobu, ktorá je rezidentom alebo nerezidentom,
 • ide o príjem, ktorý plynie z tuzemska alebo zahraničia.

Upozorňujeme, že ak je právnickej osobe (rezidentovi a nerezidentovi) vyplatená dividenda, ktorá plynie z tuzemska, tento príjem nie je predmetom dane a to znamená, že sa nezdaňuje. Rovnako to platí aj v prípade dividendy, ktorá plynie zo zahraničného zmluvného štátu rezidentovi SR.

V prípade, ak sa právnickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) zrážkovou daňou, znamená to, že právnická osoba prijme dividendu (podiel na zisku) už zníženú o túto daň. Právnická osoba tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov už neuvádza, nakoľko sa tento príjem už považuje za daňovo vysporiadaný.

V prípade, ak sa právnickej osobe zdaňuje vyplatená dividenda (podiel na zisku) v daňovom priznaní, znamená to, že právnická osoba je povinná tento príjem priznať a zdaniť v podanom daňovom priznaní, pričom tento príjem zahrnie do osobitného základu dane podľa § 51e) zákona o dani z príjmov, ktorý sa vypĺňa v V. časti v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.

Pozor, ak je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva právnickej osobe v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka, ktorý vypláca túto dividendu, podľa § 12 ods. 7 písm. c) tento príjem nie je predmetom dane (s výnimkami, ktoré sú uvedené v danom ustanovení).