+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zmena kritérií pre firemný audit v roku 2020

Jednou z najväčších zmien v účtovníctve je povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom. Od roku 2020 sa menia kritéria súvisiace s auditom firiem. Ak chcete vedieť aké, čítajte nižšie.

Kto má povinnosť od nového roka vykonať audit?

Do konca roka 2019 mali túto povinnosť vykonať len družstvá, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a jednoduché spoločnosti na akcie, ak spĺňali veľkostné kritériá.

Od 1. januára 2020 majú povinnosť overiť mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a riadnu individuálnu účtovnú závierku aj komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti.

Podmienky pre vykonanie firemného auditu

Každá z uvedených spoločností musí za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie spĺňať určité veľkostné kritéria, na to aby boli povinné vykonať audit.
Na povinnosť vykonať audit od 1.1.2020 stačí spĺňať aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

  • priemerný počet zamestnancov v účtovnom období musí presiahnuť 30,
  • celková suma majetku musí presiahnuť 2 000 000 €,
  • čistý obrat musí presiahnuť 4 000 000 €.

Porovnanie zmien vo vykonávaní auditu v roku 2020 s predchádzajúcim rokom 2019.

do 2019 od 2020
Subjekty družstvo družstvo
akciová spoločnosť akciová spoločnosť
spoločnosť s ručením obmedzeným spoločnosť s ručením obmedzeným
jednoduchá spoločnosť na akcie jednoduchá spoločnosť na akcie
komanditná spoločnosť
verejná obchodná spločnosť
Kritériá priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30 priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30
čistý obrat presiahol 2 000 000 € čistý obrat presiahol 4 000 000 €
celková suma majetku presiahla
1 000 000 €
celková suma majetku presiahla
2 000 000 €

Aj audítori majú novú povinnosť

Novela zákona o účtovníctve sa týka aj audítorov. Od 1.1.2020 totiž musia overiť to, či sa údaje účtovnej jednotky vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky zhodujú s účtovnou závierkou zostavenou podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Ak chcete vedieť aké ďalšie zmeny priniesol rok 2020, neváhajte sa na nás obrátiť.

Trackback von deiner Website.