+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2020

Od 1.1.2020 rekordne vzrastie minimálna mzda na 580 € za mesiac. Bude však závisieť od jednotlivých stupňov náročnosti práce. Na čo by si mal zamestnanec dať pozor pri zaradení zamestnancov do stupňov náročnosti práce sa dozviete v našom blogovom článku.

Rekordné zvýšenie

Minimálna mesačná mzda v roku 2020 stúpne o 60 €, teda zo súčasných 520 € na sumu 580 €. Minimálna hodinová mzda sa zvýši o 0,344 € zo súčasných 2,989 € na sumu 3,333 €.
Spomínaná výška minimálnej mzdy v roku 2020 platí pre 1. stupeň náročnosti práce. S vyšším stupňom náročnosti sa výška minimálnej mzdy zvyšuje.

Výška čistej mzdy v roku 2020

Na základe minimálnej mzdy bude v roku 2020 čistá mzda zamestnanca dosahovať výšku 476,74 €. Na rozdiel od roku 2019 nebude v roku 2020 pri zvýšení minimálnej mzdy možné uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Výšku čistej minimálnej mzdy v roku 2020 ovplyvní aj:

 • zmena výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane
 • zvýšenie sumy životného minima.

Rozdelenie zamestnancov podľa stupňa náročnosti práce

Zamestnávateľ je podľa zákona povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti práce. Pri zaraďovaní zamestnanca do stupňa náročnosti práce by mal zohľadniť faktory ako:

 • náročnosť vykonávanej práce
 • pracovná náplň
 • zodpovednosť za výkon práce
 • výsledky práce.

Je na zamestnávateľovi do ktorého stupňa náročnosti práce zamestnanca zaradí. Avšak, stáva sa, že zamestnávatelia zaradia zamestnanca do nesprávneho stupňa. Či zamestnávateľ správne zamestnanca zaradil kontroluje príslušný inšpektorát práce. Za nesprávne zaradenie zamestnanca alebo neposkytnutie príslušnej mzdy v minimálnej výške pre daný stupeň náročnosti práce hrozí zamestnávateľovi pokuta do výšky 100 000 €.

Charakteristiky stupňov náročnosti práce

Pracovné miesta sú podľa namáhavosti, zložitosti a zodpovednosti práce zamestnanca rozdelené do nasledujúcich stupňov náročnosti práce:

 • 1. stupeň – výkon pomocných, manipulačných alebo prípravných prác podľa presných pokynov a postupov,
 • 2. stupeň – výkon odborných rutinných kontrolovateľných prác alebo ucelených obslužných rutinných prác podľa daných prevádzkových režimov alebo postupov, alebo výkon jednoduchých remeselných prác, prác spojených s hmotnou zodpovednosťou, výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve, výkon opakovaných hospodársko-správnych, ekonomických, prevádzkovo-technických alebo administratívnych prác,
 • 3. stupeň – výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác, samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác, samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojených so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,
 • 4. stupeň – výkon čiastkových koncepčných, metodických alebo systémových prác spojených so zvýšenou duševnou námahou, samostatné zabezpečovanie odborných agend, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,
 • 5. stupeň – výkon špecializovaných koncepčných, tvorivých, systémových alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou, výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí, komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému, riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,
 • 6. stupeň – tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami, výkon certifikovaných a špecializovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí, riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstraniteľné morálne a hmotné škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Minimálna mzda od roku 2020 podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda pri 40 hod. týždennom pracovnom čase (v €) Minimálna mesačná mzda pri ¾ úväzku (v €) Minimálna mesačná mzda pri ½ úväzku (v €) Minimálna mesačná mzda pri ¼ úväzku (v €)
1 1,0 580 435 290 145
2 1,2 696 522 348 174
3 1,4 821 609 406 203
4 1,6 928 696 464 232
5 1,8 1044 783 522 261
6 2,0 1160 870 580  290

Zdôrazňujeme, aby ste boli pri zaradení svojich zamestnancov do stupňa náročnosti práce opatrní a dôslední. V prípade nejasností sa neváhajte na nás obrátiť, veľmi radi Vám pomôžeme.

Zdroj: Zákonník práce, www.podnikajte.sk

Trackback von deiner Website.