+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Daň z motorových vozidiel za rok 2018

Ak ste používali motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike v roku 2018 na podnikanie, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel a dokedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2018?

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Kto je povinný platiť daň z motorových vozidiel za rok 2018?

Daň z motorových vozidiel za rok 2018 platí daňovník, ktorý v danom roku používal motorové vozidlo na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (podľa § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Daň z motorových vozidiel za rok 2018 platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je držiteľom vozidla a je zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Je dôležité upozorniť najmä na platenie dane z motorových vozidiel zamestnávateľa, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie súkromného motorového vozidla, nakoľko sa na to často zabúda. Zamestnávateľ je povinný zaplatiť daň z tohto motorového vozidla, a to za tie kalendárne mesiace, v ktorých bolo súkromné motorové vozidlo používané na pracovnú cestu. Je vhodné, aby si preto zamestnávateľ evidoval to, kedy a za aké vozidlo boli vyplatené cestovné náhrady, nakoľko tieto informácie bude potrebovať pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré taktiež používajú súkromné motorové vozidlo na svoje pracovné cesty, ktoré nie je zaradené do ich obchodného majetku, sú povinné zaplatiť daň z motorových vozidiel, a to za každý kalendárny mesiac v ktorom bolo toto vozidlo používané na pracovné cesty.

Ktoré autá podliehajú plateniu dane z motorových vozidiel za rok 2018?

Predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2018 sú motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie:

 • L (L1e až L7e) – motocykle, trojkolky, štvorkolky,
 • M (M1, M2, M3) – osobný automobil, autobusy,
 • N (N1 až N3) – nákladné vozidlá,
 • O (O1 až O4) – prípojné vozidlá.

Dani z motorových vozidiel podliehajú vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v danom roku. Uvedené znamená, že ak podnikateľ na Slovensku na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti používa motorové vozidlo evidované v inom štáte, nepodlieha dani z motorových vozidiel na Slovensku.

Ktoré autá nepodliehajú plateniu dane a sú oslobodené za rok 2018?

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je:

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Oslobodené od dani z motorových vozidiel je:

 • vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • vozidlo záchrannej zdravotnej služby, banskej a horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • vozidlo osobnej pravidelnej dopravy, ktoré vykonáva prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • vozidlo, ktoré je používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane a vozidlo diplomatických misií a konzulárnych údajov sa neuvádzajú v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. Ostatné vozidlá daňovník uvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel, kde si aj uplatní ich oslobodenie.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené nasledovné podmienky:

 • vozidlo je evidované v Slovenskej republike a je predmetom dane z motorových vozidiel,
 • vozidlo sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Uvedený vznik daňovej povinnosti neplatí pre:

 • daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie: daňová povinnosť pre neho vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie,
 • nového daňovníka (pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, napr. predaj vozidla): daňová povinnosť pre neho vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla, ktorého daňovník nie je držiteľom a ani držiteľom nie je jeho organizačná zložka.

Príklady na vznik a zánik daňovej povinnosti za rok 2018:

Príklad č. 1: Živnostník Filip si obstaral nový osobný automobil kategórie M1 na podnikateľské účely, ktorý je evidovaný v Slovenskej republike, a to dňa 5. augusta 2018. Na podnikanie ho začal používať ako držiteľ vozidla dňa 15. septembra 2018. Kedy mu vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť tomuto živnostníkovi Filipovi vznikla 1. septembra 2018.

Príklad č. 2: AB, s.r.o. kúpila vozidlo od inej spoločnosti A plus, s.r.o.. Zmena držiteľa vozidla nastala dňa 15. júla 2018. V tom istom mesiaci začala hneď spoločnosť AB, s.r.o. aj užívať toto motorové vozidlo. Kedy jej vzniká daňová povinnosť? A kedy zaniká spoločnosti A plus, s.r.o. daňová povinnosť?

Daňová povinnosť spoločnosti AB, s.r.o. vznikla 1. augusta 2018 a daňová povinnosť spoločnosti A plus, s.r.o. zanikla 30. júla 2018.

Príklad č. 3: Živnostník Marek používa vozidlo na svoje podnikateľské účely na Slovensku, ktoré je evidované v Rakúsku, a to na základe zmluvy o prenájme. Vznikne mu daňová povinnosť?

Daňová povinnosť živnostníkovi Marekovi nevzniká, pretože vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike nepodlieha dani z motorových vozidiel.

Ak daňovník počas zdaňovacieho obdobia nepoužíval vozidlo na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť ani jeden deň, o vozidle nebolo účtované ani evidované v daňovej evidencii a neboli uplatňované výdavky spojené s užívaním, daňovník je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v lehote na podanie daňového priznania. Napríklad: živnostník v priebehu roka 2018 nepoužíval vozidlo na podnikanie, ani o ňom v tomto roku neúčtoval alebo ho neevidoval v daňovej evidencii a neuplatňoval výdavky spojené s užívaním vozidla, tak daňová povinnosť spojená s týmto vozidlom mu zanikla dňom 31.12.2017. Zánik tejto daňovej povinnosti je povinný daňovému úradu oznámiť do 31. januára 2019.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Štandardne je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, to znamená, že za kalendárny rok 2018 je daňovník povinný podať daňové priznanie do 31. januára 2019.

Zákon o dani z motorových vozidiel však osobitne upravuje zdaňovacie obdobie, aj lehotu na podanie daňového priznania pre tento typ daňovníkov:

 • ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
 • ktorý sa zrušuje bez likvidácie,
 • na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,
 • ktorý zomrel či ukončil podnikanie.

U daňovníka, ktorý ukončil svoje podnikanie platí, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto obdobia. Čiže napríklad, daňovník ukončil svoje podnikanie dňom 15. októbra 2018, daňové priznanie tak je povinný podať za zdaňovacie obdobie od 1.1. 2018 do 30.10. 2018, a to do jedného mesiaca od 30.10. 2018.

Ako vypočítať výšku dane z motorových vozidiel za rok 2018?

Výšku dane ovplyvňuje základ dane a ročná sadzba dane z motorových vozidiel. Dôležitým prvým krokom pre výpočet dane z motorový vozidiel je určiť správny základ dane, ktorý je nasledovný:

 • pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je základom dane výkon motora v kW,
 • pre osobné vozidlá kategórie L a M1 je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3 (uvedený v doklade),
 • pre úžitkové vozidlá a autobusy kategórie M2, M3, N1 až N3, O1 až O4 je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav, ktoré sú uvedené v doklade.

Ak má daňovník určený základ dane, je dôležité aby priradil k tomuto základu dane aj ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel.

Nakoniec je potrebné, aby ročnú sadzbu daňovník upravil podľa počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla a znížil:

 • o 50 % pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon,
 • o 50% u vozidla, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60 krát.

Pre viac informácií o výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2018 nás kontaktujte.

Kedy je daňovník povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňovník nebude povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel za rok 2018, ak:

 • jeho predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 Eur,
 • daňovníkovi vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia.

Daňovník je povinný platiť:

 • štvrťročné preddavky: ak výška predpokladanej dane u jedného správcu presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, platia sa vo výške 1/4 predpokladanej dane do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • mesačné preddavky: ak výška predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 Eur, platia sa vo výške 1/12 predpokladanej dane do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže daňovníkovi určiť platenie preddavkov na daň inakšie. Určiť platenie preddavkov inak môže správca dane určiť aj na základe žiadosti daňovníka, avšak ak mu správca dane nevyhovie, nemôže sa proti rozhodnutiu správcu dane odvolať.

Pre viac informácií o výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2018 nás kontaktujte.

Trackback von deiner Website.

Zanechať koment