+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Služba ekonomického poradenstva je určená pre spoločnosti, ktoré potrebujú zefektívniť svoju činnosť alebo sa chcú lepšie pripraviť na dopady nepriaznivej hospodárskej situácie.

V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj ďalšie služby ekonomického alebo podnikateľského poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.

Táto služby zahŕňa nasledovné:

 • ekonomické, daňové a organizačné poradenstvo formou konzultácií – telefonicky, e-mailom, osobne.
 • transformácia fyzickej osoby na právnickú osobu (predaj podniku)
 • vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • odborné poradenstvo pri optimalizácii Vášho daňového základu
 • ekonomická analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane
 • podrobná analýza stavov účtov na požiadanie klienta
 • finančné a iné analýzy
 • analýza starých pohľadávok a záväzkov
 • tvorba podnikovej stratégie – pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov.
 • poskytovanie školení v oblastí všetkých druhov daní a účtovníctva
 • sprostredkovanie právneho poradenstva
 • zastupovanie v daňovom konaní, príprava podkladov ku kontrole DÚ, SP, IP

Žiadny predpis na Slovensku tak vyslovene neupravuje zmenu právnej formy z podnikania fyzickej osoby na právnickú osobu , a teda ani zmenu právnej formy z fyzickej osoby – živnostníka na právnickú osobu s.r.o. Medzi podnikaním fyzických osôb a právnických osôb totižto existujú z hľadiska právneho, účtovného a daňového isté rozdiely, preto nemôže k zmene právnej formy podnikania zo živnosti na s.r.o. dôjsť priamo.

Možnosti prechodu zo živnosti na s.r.o.:

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným po ukončení podnikania fyzickej osoby – pri tomto spôsobe prechodu podnikania fyzickej osoby – živnostníka na s.r.o. najskôr fyzická osoba ukončí svoje podnikanie a následne založí právnickú osobu, s.r.o. Prevod majetku do novej právnej formy podnikania, ktorý predtým slúžil na podnikanie fyzickej osoby, sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi. Napríklad formou vkladu do základného imania pri zakladaní spoločnosti, po jej vzniku pri zvyšovaní základného imania, prípadne jeho predajom alebo darovaním.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným počas podnikania fyzickej osoby – v porovnaní s predchádzajúcim variantom prechodu zo živnosti na s.r.o. dochádza k založeniu a vzniku s.r.o. súbežne počas podnikania fyzickej osoby – živnostníka. Najskôr sa uskutoční založenie a vznik s.r.o., s ktorým sa spájajú rôzne povinnosti. Keď s. r. o . zápisom do obchodného registra vznikne, dochádza k prevodu obchodného majetku dovtedy patriaceho podniku fyzickej osoby na s.r.o. Prevod majetku sa môže uskutočniť napríklad vkladom do základného imania, predajom alebo darovaním, pričom každý spôsobom prevodu majetku má rôzne účtovné a daňového následky.

Predaj podniku fyzickej osoby spoločnosti s ručením obmedzeným – jednou z možností transformácie podnikania fyzickej osoby – živnostníka na s.r.o. je aj predaj podniku fyzickej osoby novovzniknutej s.r.o., ktorá podnik fyzickej osoby kúpi. Takýmto spôsobom sa všetok obchodný majetok a záväzky fyzickej osoby – živnostníka prevádzajú predajom na s.r.o. na základe písomnej zmluvy o predaji podniku.

Vklad podniku fyzickej osoby do spoločnosti s ručením obmedzeným – osobitnou možnosťou prechodu zo živnosti na s.r.o. je, že podnik fyzickej osoby sa stane predmetom vkladu do základného imania s.r.o. Rozdielom v porovnaní s predchádzajúcim variantom je, že fyzická osoba – podnikateľ nezískava ako protihodnotu predajnú cenu, ale získava podiel na základnom imaní vlastnej s.r.o. Obchodný majetok a záväzky fyzickej osoby – podnikateľa prechádzajú na s.r.o.

Ako vidíte, prevod majetku z podnikania živnostníka do podnikania s.r.o.. Je komplikovaný proces a dochádza k rôznym povinnostiam. Bližšie Vám o všetkých aspektoch prechodu zo živnosti na s.r.o. povieme osobne.

Áno. Po dohode s klientom ho na základe splnomocnenia zastupujeme.

Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Zo splnomocnenia musí byť zrejmé:

– kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ),

– komu je udelené (splnomocnenec),

– rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie.

Plnomocenstvo musí obsahovať rozsah zástupcovho oprávnenia.

Rozsah plnomocenstva :

 1.   všeobecné (generálne) plnomocenstvo – oprávňuje zástupcu na všetky právne úkony,
 2.   špeciálne (obmedzené) plnomocenstvo – oprávňuje zástupcu len na určitý druh právnych úkonov,
 3.   osobitné (individuálne) plnomocenstvo – oprávňuje zástupcu len na jeden určitý právny úkon.

Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné.

Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.

Áno, poskytneme Vám odborné poradenstvo a po dohode pristúpime k rekonštrukcii účtovníctva.

Túto službu využívajú zväčša podnikatelia a spoločnosti, ktoré v určitom momente svojho podnikania natrafili na nekvalitné účtovníctvo vedené v minulých rokoch.

Napravíme najhlavnejšie chyby, nastavíme okamžité akcie na zmenu a vylepšenia. Následne celé účtovníctvo opravíme a po konzultácií s klientom podáme opravné daňové priznania.

Pre koho je služby určená?

 • Spoločnosti, ktoré odhalili chyby v účtovníctve
 • Spoločnosti, ktoré majú povinnosť svoje účtovníctvo a daňové priznania prerobiť
 • Podnikatelia a spoločnosti, ktorým bolo vedené účtovníctvo nefundovane
 • Pre podnikateľov často platiacich pokuty z účtovníctva
 • Pre živnostníkov, ktorý potrebujú správne nastavenie účtovníctva

Rozsah prác a odhadovanú cenu za rekonštrukciu účtovníctve stanovíme na základe konzultácie a analýzy dostupných podkladov.

Ekonomické
poradenstvo

20€

/ hodina

Daňové
poradenstvo

20€

/ hodina

Zastupovanie klienta voči DÚ, SP

20€

/ hodina

Opravné/dodatočné DP k DPH

15€

/ daňové priznanie

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula