+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Často sa stáva, že v spoločnosti nastanú zmeny. Dochádza k nim napríklad z dôvodu rozšírenia podnikania o nový predmet podnikania, rozšírenie poskytovaných služieb, zmena spoločníka alebo konateľa, zmena obchodného mena alebo sídla spoločnosti.

Zápis zmeny vo firme do obchodného registra si vyžaduje čas a odbornú spôsobilosť. V niektorých prípadoch (prevody obchodných podielov, znižovanie základného imania) je dokonca zložitejší, než založenie firmy. 

Zabezpečíme pre Vás tieto zmeny:

 • Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu
 • Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
 • Zmena obchodného mena
 • Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu
 • Zmena základného imania na Eurá
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zvýšenie, splatenie základného imania
 • Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania
 • Zmena spoločníka, výšky obchodného podielu spoločníka

Využite služby našich odborníkov s praxou a vyhnite sa administratíve.

Platíte až po zápise zmeny do OR.

Zmenu sídla spoločnosti možno rozdeliť na dve časti. Prvou je zápis zmeny sídla spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky, druhou je oznámenie zmeny sídla úradom a obchodným partnerom.

Sídlom spoločnosti je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Sídlo spoločnosti je teda údaj, ktorý sa povinne zapisuje do obchodného registra.

Na zmenu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnom registri je potrebné vypracovať nasledovné dokumenty:

Rozhodnutie jediného spoločníka alebo zápisnicu zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, kde v prípade jednoosovej s.r.o. jediný spoločník alebo v prípade spoločnosti s viacerými spoločníkmi valné zhromaždenie spoločnosti rozhodne o zmene sídla.

Preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej má byť nové sídlo spoločnosti (list vlastníctva, súhlas so zriadením sídla spoločnosti, nájomná zmluva)

Úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny

Súdny poplatok za návrh podaný v roku 2016 v listinnej podobe je 66,00 EUR. Ak návrh podáte v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom, poplatok je 33,00 EUR.

Po zápise zmeny sídla do obchodného registra je potrebné zmenu sídla spoločnosti oznámiť osobám a inštitúciám, ktorých sa táto zmena týka. Nezabudnite najmä na nasledovné subjekty:

 • Daňový úrad
 • Dopravný inšpektorát
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotná poisťovňa
 • Obchodní partneri

Áno, samozrejme. Pomerne často sa stretávame s dopytom po zmene obchodného mena spoločnosti (predaj staršej spoločnosti s históriou alebo pri zápise zmeny konateľa a spoločníka).

Obchodné meno ako názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony v rámci podnikania, je hlavným rozpoznávacím znakom podnikateľa od iných podnikateľov na trhu. Súčasťou obchodného mena je i označenie právnej formy spoločnosti ako napríklad: s.r.o. alebo spol. s r.o., a.s., k.s., v.o.s. a pod. Podnikateľ pri zmene obchodného mena musí dbať na zásadu, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete podnikania, pričom na odlíšenie podnikateľov nestačí rozdielne označenie právnej formy.

Pri výbere obchodného mena, je dobré si preveriť na webovej stránke Obchodného registra Slovenskej republiky http://www.orsr.sk/ , či už zamýšľané obchodné meno nie je zapísané pre inú spoločnosť.

Dokumenty nevyhnutné na zápis zmeny obchodného mena s. r. o. do obchodného registra:

 • zápisnica z valného zhromaždenia, ak v spoločnosti figurujú viacerí spoločníci,
 • rozhodnutie, ak v spoločnosti pôsobí jeden spoločník,
 • návrh na zápis zmeny obchodného mena spoločnosti do OR.

V prípade potreby zmeny obchodného mena je najjednoduchšia voľba osloviť nás a my sa o všetko postaráme.

Minimálna hodnota základného imania v s.r.o. musí byť podľa platnej právnej úpravy aspoň 5 000 eur. Prečo sa teda podnikatelia často rozhodujú pre jeho dobrovoľné zvyšovanie?

Dôvodom môže byť napríklad snaha spoločníkov o zlepšenie dôveryhodnosti s.r.o. alebo cielená zmena hodnoty tzv.vlastného imania. Zvýšením základného imania totiž automaticky dochádza taktiež k zvýšeniu vlastného imania s.r.o., ktoré hrá dôležitú úlohu pri posudzovaní žiadosti o úver, čerpaní eurofondov alebo pri odvracaní prípadného konkurzu v prípade, kedy záväzky spoločnosti prevyšujú hodnotu vlastného imania (spoločnosť je predĺžená).

Zvýšenie základného imania v s.r.o. novým vkladom buď z peňažných zdrojov (nový peňažný vklad) alebo nepeňažných zdrojov (auto či nehnuteľnosť, ktorého hodnota musí byť určená znaleckým posudkom).

Ďalším zo spôsobom zvýšenia základného imania je použitie vlastných zdrojov, ktoré spoločnosť vyprodukovala pri svojej podnikateľskej činnosti. Do spoločnosti sa tak nevkladajú nové peňažné či nepeňažné vklady, dochádza iba k presunu, resp. k transformácii existujúcich zdrojov krytia majetku.

Zdrojom tohto majetku je obvykle nerozdelený zisk za konkrétne účtovné obdobie, ktorý spoločnosť namiesto jeho výplaty spoločníkom úplne alebo čiastočne použije pre účely zvýšenia základného imania. Použité môžu byť tiež iné zdroje, ktoré sú v účtovnej závierke uvedené ako súčasť vlastného imania.

Zmena sídla spoločnosti od

169€

/ zmena

Zmena obchodného názvu spoločnosti od

169€

/ zmena

Zvýšenie základného imania spoločnosti od

219€

/ zmena

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula