+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

Služba vedenia mzdovej agendy a personalistiky je kvôli svojej komplexnosti jedna z najžiadanejších nami poskytovaných služieb. Či ide o vedenie kompletnej mzdovej agendy pre menšie spoločnosti alebo spracovanie niektorých zložiek mzdovej agendy pre stredne veľké a veľké podniky, našim cieľom je vždy poskytnúť riešenia, ktoré klientom umožnia zefektívniť ich vnútorné procesy a znížiť náklady.

Spracovanie miezd:

 • mesačné spracovanie miezd na základe podkladov, výstupy – výplatná listina, výplatné pásky, sumarizácie
 • výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, podklady pre úhrady miezd, odvodov a daní
 • evidencia dochádzky, výpočet PN, evidencia stravného, evidencia sociálneho fondu, daňového bonusu
 • evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia

Činnosti v oblasti personalistiky:

 • pracovná zmluva a dohody, platový výmer, hmotná zodpovednosť, vyhlásenie k dani
 • prihláška do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prerušenia a zmeny v evidencii
 • evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov – pre účely priznania daňového bonusu
 • ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • rôzne potvrdenia pre zamestnanca na úradné účely – súd, pôžička, úver

Našim základným prístupom je kvalitné a diskrétne spracovanie mzdových údajov. Ponúkame tieto služby:

 • Mzdový servis, skoré a kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane
 • Sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi
 • Rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov
 • Včasné a komplexné spracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení
 • Spracovanie mesačných výkazov, spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • Vedenie kompletnej mzdovej agendy, komunikácie s daňovým úradom, poisťovňami, štatistickým úradom
 • Včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov
 • Kvalitné softvérové a technické vybavenie

Mnohí podnikatelia sa domnievajú, že podpisom pracovnej zmluvy a registráciou zamestnanca do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a na daňovom úrade, sú ich zákonné povinnosti splnené. Pravdou však je, že povinnosti zamestnávateľa tým ani zďaleka nekončia. Zhrnuli sme ich teda do troch častí:

Povinnosti zamestnávateľa pri uzavretí pracovnej zmluvy a pred nástupom zamestnanca do práce:

 • Povinnosť zamestnávateľa uzavrieť písomnú pracovnú zmluvu pred dohodnutým dňom nástupu do práce, najneskôr však v deň nástupu do práce
 • Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu
 • Registrácia zamestnávateľa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou
 • Uzavretie dohody o elektronickej komunikácii medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou
 • Registrácia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou

Povinnosti zamestnávateľa po nástupe zamestnanca do práce

 • Registrácia zamestnávateľa do registra platiteľov poistného vedeného tou zdravotnou poisťovňou, v ktorej je zamestnanec poistený
 • Registrácia zamestnávateľa k elektronickej podateľni zdravotnej poisťovne
 • Povinnosť zamestnávateľa oznámiť zdravotnej poisťovni, že za zamestnanca bude platiť poistné
 • Registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade
 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, čestné vyhlásenie zamestnanca (napr. v súvislosti s odvodovou výnimkou na ZP)

Povinnosti zamestnávateľa v priebehu celej doby trvania pracovného pomeru

 • Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancov
 • Povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času zamestnancov
 • Povinnosť vypracovať a odovzdať zamestnancovi výplatnú pásku
 • Povinnosť odoslať Sociálnej poisťovni mesačný výkaz
 • Povinnosť odoslať zdravotnej poisťovni mesačný výkaz
 • Povinnosť odoslať daňovému úradu mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Povinnosť zamestnávateľa podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
 • Povinnosť zamestnávateľa vypracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Upozorňujeme, že vyššie uvedený prehľad predstavuje len základný zoznam povinností, ktoré sa môžu meniť v závislosti od druhu vykonávanej práce či celkového počtu zamestnancov.

Pre viac informácií o povinnostiach zamestnávateľa nás kontaktujte cez kontaktný formulár, telefonicky alebo e-mailom.

Spracovanie mzdovej agendy zahŕňa:

 • Vypracovanie pracovnej zmluvy
 • Vypracovanie štandardnej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Prihlášky zamestnávateľa, v prípade ak ešte nebol zamestnávateľom
 • Prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne
 • Prihlásenie zamestnancov do príslušných zdravotných poisťovní
 • Spracovanie miezd na základe dodaných podkladov k evidencii práce
 • Vedenie evidencie pre účely dôchodkového poistenia
 • Spracovanie mzdových listov
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu, príslušné zdravotné poisťovne,
 • Podanie mesačných výkazov elektronicky
 • Vyhotovenie prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a podanie elektronicky
 • Vyhotovenie hlásenia o vyúčtovaní dane a podanie elektronicky
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Vystavenie potvrdenia pre zamestnancov a zaslanie objednávateľovi
 • Spracovanie predpisu pre vydanie stravných lístkov zamestnancom
 • Evidencia dovolenky
 • Evidencia tvorby a použitia sociálneho fondu
 • Príprava prevodných príkazov pre úhradu miezd, odvodov a daní
 • Výstup zamestnanca: štandardný formulár pre ukončenie pracovného pomeru, odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne, odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne, vyhotovenie zápočtového listu, vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, vyhotovenie potvrdenia o príjme a zaslanie príslušných podkladov klientovi.

Zamestnávateľ má možnosť si vybrať z viacerých foriem zamestnania. Uvádzame ich základnú charakteristiku:

Pracovný pomer

Pracovný pomer je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom založený na základe písomnej pracovnej zmluvy.

Pracovný pomer na dobu neurčitú

O pracovnom pomere na dobu neurčitú hovoríme vtedy, keď v pracovnej zmluve nie je určená doba jeho trvania alebo ak neboli splnené podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú.

Pracovný pomer na dobu určitú

Pracovný pomer na dobu určitú možno najdlhšie dohodnúť na dva roky a opätovne ho predĺžiť najviac dvakrát v rámci dvoch rokov.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Zamestnávateľ môže so zamestnancom uzatvoriť pracovný pomer aj na kratší čas ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas. Rozsah pracovného času je na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, napr. polovičný úväzok.

Delené pracovné miesto

Delené pracovné miesto je forma pracovného pomeru na kratší pracovný čas, kde si zamestnanci pripadajúci na jednu pracovnú pozíciu rozvrhnú pracovný čas, ktorý na ňu pripadá.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody vykonávané mimo pracovného pomeru sa smú uzatvárať iba na dobu určitú, a to maximálne na 12 mesiacov. Dohody musia byť uzatvorené písomne, inak sú neplatné.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Tento druh dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a zároveň nedovŕšila 26 rokov. Počet odpracovaných hodín študenta nesmie presiahnuť v priemere 20 hodín za týždeň, t. j. 80 hodín za mesiac. Povinnosťou študenta je odovzdať zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve školy.

Dohoda o pracovnej činnosti

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila dohodu o pracovnej činnosti so svojím zamestnávateľom nesmie odpracovať viac ako 10 hodín týždenne (nie v priemere ako je to u dohody o brigádnickej práci študentov).

Dohoda o vykonaní práce

Tento druh dohody sa uzatvára medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou len na prácu, ktorá nepresiahne 350 hodín v kalendárnom roku.

Neviete si vybrať, resp. potrebujete poradiť? Tím našichodborníkov je tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať.

Spracovanie mzdy zamestnanca od

10€

/ mesačne na osobu

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zamestnanca

12€

/ hodina

Vybavenie tlačiva PD A1 pri vyslaní zamestnanca do zahraničia od

20€

/ hodina

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula