+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Pre tento druh účtovníctva sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D).

Na Slovensku podvojným účtovníctvom účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri. Všetky obchodné spoločnosti a družstvá preto musia povinne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo používa ako jeden zo svojich metodických prostriedkov účty. Na účtoch sa zaznamenávajú informácie o stave a pohybe majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov počas celého roka. Inak povedané, na účtoch podvojného účtovníctva sa zaznamenáva každá jedna hospodárska operácia, ktorá u podnikateľa nastane.

Výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) sa v podvojnom účtovníctve zisťuje ako rozdiel výnosov a nákladov. Vychádza sa z neho aj pri zisťovaní základu dane z príjmov.

V podvojnom účtovníctve sa používajú dve účtovné knihy – denník a hlavná kniha. V denníku sa všetky hospodárske operácie uskutočnené u podnikateľa zaznamenajú chronologicky, tzn. podľa času ich uskutočnenia. V hlavnej knihe sa všetky hospodárske operácie zaznamenávajú systematicky, tzn. na jednotlivých účtoch podľa charakteru hospodárskej operácie.

Spravidla k poslednému dňu roka, teda k 31. decembru, sa informácie za podnikanie počas celého účtovného obdobia zosumarizujú v podobe účtovnej závierky. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.

Podvojné účtovníctvo má v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom pre podnikateľa oveľa vyššiu informačnú hodnotu. Najväčšou výhodou podvojného účtovníctva je teda jeho vysoká vypovedacia schopnosť a možnosť na základe relevantných informácií z neho vykonávať manažérske rozhodnutia.

Podvojné účtovníctvo je administratívne náročnejšie a preto aj náklady na jeho vedenie sú v porovnaní s nákladmi na vedenie jednoduchého účtovníctva spravidla vyššie. Preto, ak bude podnikateľ viesť podvojné účtovníctvo a nebude mať požadované znalosti, bude si ho musieť dať viesť externe.

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta.

Povinne musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, a dobrovoľne môžu účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci ostatní podnikatelia.

Do obchodného registra sa povinne zapisujú všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) a družstvá. Všetky obchodné spoločnosti a družstvá preto musia povinne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Ak sa fyzická osoba – podnikateľ zapíše dobrovoľne alebo povinne do obchodného registra, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Najväčšou výhodou podvojného účtovníctva je jeho vysoká vypovedacia schopnosť a možnosť na základe relevantných informácií z neho vykonávať manažérske rozhodnutia. Výhodou a nevýhodou zároveň podvojného účtovníctva môže byť spôsob zisťovania výsledku hospodárenia ako rozdielu výnosov a nákladov. Podnikateľ môže niekedy platiť daň z príjmov aj z výnosov, z ktorých súvisiace pohľadávky (faktúry) ešte nezinkasoval, ale na druhej strane sa mu základ dane z príjmov môže znižovať aj o náklady, z ktorých súvisiace záväzky (faktúry) ešte neuhradil.

Istou nevýhodou podvojného účtovníctva je povinnosť pri zisťovaní základu dane z príjmov upravovať výsledok hospodárenia o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky mimo sústavy účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo je administratívne náročnejšie a preto aj náklady na jeho vedenie sú v porovnaní s nákladmi na vedenie jednoduchého účtovníctva spravidla vyššie. Preto, ak bude podnikateľ viesť podvojné účtovníctvo a nebude mať požadované znalosti, bude si ho musieť dať viesť externe.

Podvojné účtovníctvo má v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom pre podnikateľa oveľa vyššiu informačnú hodnotu.

Prostredníctvom jednotlivých účtov môže podnikateľ kedykoľvek zistiť aktuálny stav nielen celých, ale aj jednotlivých zložiek majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov, nákladov a podobne. Rovnako je možné zistiť aj výšku príjmov a výdavkov za každý mesiac, týždeň alebo iné obdobie.

Pre podnikateľa môže byť celkom dôležité poznať, na čo vynakladá najviac prostriedkov v podnikaní a kde ich naopak získava. Túto informáciu mu poskytne štruktúra jeho nákladov a výnosov, ktorú môže zistiť jedine z podvojného účtovníctva. V podvojnom účtovníctve sa totižto účtuje o všetkých druhoch nákladov a výnosov, napríklad o mzdových nákladoch, nákladoch na služby, nákladoch na spotrebu energie, nákladoch na spotrebovaný materiál, výnosoch z predaja výrobkov, tovaru alebo služieb, výnosoch z predaja dlhodobého majetku, úrokových výnosoch a mnoho ďalších.

Ešte podrobnejšie informácie podnikateľovi môže poskytnúť analytická evidencia, ktorá je akýmsi rozčlenením jednotlivých účtov na podúčty.

Vedenie podvojného účtovníctva od

0,70€

/ účtovná položka

Mesačný paušál
od

30€

/ mesačne

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO + ÚZ od

150€

/ rok

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula