Pre tento druh účtovníctva sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D).

Na Slovensku podvojným účtovníctvom účtujú účtovné jednotky zapísané v obchodnom registri. Všetky obchodné spoločnosti a družstvá preto musia povinne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo používa ako jeden zo svojich metodických prostriedkov účty. Na účtoch sa zaznamenávajú informácie o stave a pohybe majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov počas celého roka. Inak povedané, na účtoch podvojného účtovníctva sa zaznamenáva každá jedna hospodárska operácia, ktorá u podnikateľa nastane.

Výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) sa v podvojnom účtovníctve zisťuje ako rozdiel výnosov a nákladov. Vychádza sa z neho aj pri zisťovaní základu dane z príjmov.

V podvojnom účtovníctve sa používajú dve účtovné knihy – denník a hlavná kniha. V denníku sa všetky hospodárske operácie uskutočnené u podnikateľa zaznamenajú chronologicky, tzn. podľa času ich uskutočnenia. V hlavnej knihe sa všetky hospodárske operácie zaznamenávajú systematicky, tzn. na jednotlivých účtoch podľa charakteru hospodárskej operácie.

Spravidla k poslednému dňu roka, teda k 31. decembru, sa informácie za podnikanie počas celého účtovného obdobia zosumarizujú v podobe účtovnej závierky. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok.

Podvojné účtovníctvo má v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom pre podnikateľa oveľa vyššiu informačnú hodnotu. Najväčšou výhodou podvojného účtovníctva je teda jeho vysoká vypovedacia schopnosť a možnosť na základe relevantných informácií z neho vykonávať manažérske rozhodnutia.

Podvojné účtovníctvo je administratívne náročnejšie a preto aj náklady na jeho vedenie sú v porovnaní s nákladmi na vedenie jednoduchého účtovníctva spravidla vyššie. Preto, ak bude podnikateľ viesť podvojné účtovníctvo a nebude mať požadované znalosti, bude si ho musieť dať viesť externe.

Špecializujeme sa na vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta.

Povinne musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, a dobrovoľne môžu účtovať v sústave podvojného účtovníctva všetci ostatní podnikatelia.

Do obchodného registra sa povinne zapisujú všetky obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.) a družstvá. Všetky obchodné spoločnosti a družstvá preto musia povinne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Ak sa fyzická osoba – podnikateľ zapíše dobrovoľne alebo povinne do obchodného registra, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Najväčšou výhodou podvojného účtovníctva je jeho vysoká vypovedacia schopnosť a možnosť na základe relevantných informácií z neho vykonávať manažérske rozhodnutia. Výhodou a nevýhodou zároveň podvojného účtovníctva môže byť spôsob zisťovania výsledku hospodárenia ako rozdielu výnosov a nákladov. Podnikateľ môže niekedy platiť daň z príjmov aj z výnosov, z ktorých súvisiace pohľadávky (faktúry) ešte nezinkasoval, ale na druhej strane sa mu základ dane z príjmov môže znižovať aj o náklady, z ktorých súvisiace záväzky (faktúry) ešte neuhradil.

Istou nevýhodou podvojného účtovníctva je povinnosť pri zisťovaní základu dane z príjmov upravovať výsledok hospodárenia o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky mimo sústavy účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo je administratívne náročnejšie a preto aj náklady na jeho vedenie sú v porovnaní s nákladmi na vedenie jednoduchého účtovníctva spravidla vyššie. Preto, ak bude podnikateľ viesť podvojné účtovníctvo a nebude mať požadované znalosti, bude si ho musieť dať viesť externe.

Podvojné účtovníctvo má v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom pre podnikateľa oveľa vyššiu informačnú hodnotu.

Prostredníctvom jednotlivých účtov môže podnikateľ kedykoľvek zistiť aktuálny stav nielen celých, ale aj jednotlivých zložiek majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov, nákladov a podobne. Rovnako je možné zistiť aj výšku príjmov a výdavkov za každý mesiac, týždeň alebo iné obdobie.

Pre podnikateľa môže byť celkom dôležité poznať, na čo vynakladá najviac prostriedkov v podnikaní a kde ich naopak získava. Túto informáciu mu poskytne štruktúra jeho nákladov a výnosov, ktorú môže zistiť jedine z podvojného účtovníctva. V podvojnom účtovníctve sa totižto účtuje o všetkých druhoch nákladov a výnosov, napríklad o mzdových nákladoch, nákladoch na služby, nákladoch na spotrebu energie, nákladoch na spotrebovaný materiál, výnosoch z predaja výrobkov, tovaru alebo služieb, výnosoch z predaja dlhodobého majetku, úrokových výnosoch a mnoho ďalších.

Ešte podrobnejšie informácie podnikateľovi môže poskytnúť analytická evidencia, ktorá je akýmsi rozčlenením jednotlivých účtov na podúčty.

Vedenie podvojného účtovníctva od

0,70€

/ účtovná položka

Mesačný paušál
od

30€

/ mesačne

Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO + ÚZ od

150€

/ rok

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

Prejsť na riešenia
Prejsť na riešenia

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

Prejsť na cenník
Prejsť na cenník

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón
Odoslať správu
Odoslať správu

Naši spokojní zákazníci

1 Logo BL Black (1)
Km Stavby Logo
Logo Bukna Ak Blue@2x
Logo Orea
Rules
Rubino
Flex Reality
Pyro
Callo
Oravia
Port Club
Erva
Fokus
Datop
U Danky
Sula