+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Jednoduché účtovníctvo primárne slúži na zistenie základu dane daňovníka. Na rozdiel od podvojného účtovníctva funguje jednoduché účtovníctvo na “cashovom” princípe. Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú.

V jednoduchom účtovníctve je dôležitý príjem a výdavok. V podvojnom účtovníctve je dôležitý výnos a náklad. Pre ilustráciu, výnos vzniká v okamihu poskytnutia služby alebo predaja tovaru, príjem vzniká až v okamihu zaplatenia za poskytnuté služby alebo predaný tovar.

Podľa slovenského zákona o účtovníctve má v sústave jednoduchého účtovníctva dovolené účtovať:

 • podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri,
 • podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou (ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 toho istého zákona v znení zákona č. 60/2009 Z. z.)
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy (ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napr. pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov)

Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta.

Jednoduché účtovníctvo nie je povinné pre žiaden okruh daňovníkov.  V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Najčastejšie teda živnostníci, občianske združenia či cirkvy.

Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta.

Výhodami jednoduchého účtovníctva sú:

 • rýchle zistenie základu dane z príjmov,
 • v porovnaní s podvojným účtovníctvom sa zdaní až príjem a nie výnos,
 • menšia administratívna náročnosť v porovnaní s podvojným účtovníctvom,
 • v prípade daňovníkov s príjmami z prenájmu a s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu nie je povinnosť zostavovať účtovnú závierku, inventarizovať majetok a záväzky a ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve.

Nevýhodami jednoduchého účtovníctva sú:

 • nižšia informačná hodnota v porovnaní s podvojným účtovníctvom – v jednoduchom účtovníctve sú príjmy za výrobky a príjmy za služby zahrnuté v jednej položke PRÍJEM ZA VÝROBKY A SLUŽBY, zatiaľ čo v podvojnom účtovníctve majú predané výrobky účet 601, poskytnuté služby účet 602.,
 • vyššia administratívna náročnosť v porovnaní s daňovou evidenciou a paušálnymi výdavkami,
 • možná potreba zamestnať účtovníka alebo objednať účtovné služby u externého účtovníka, účtovnej firmy,
 • podriadenosť nielen daňovým zákonom, ale aj zákonu o účtovníctve – možné sankcie za nesplnenie požiadaviek zákona o účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo má slabšiu informačnú hodnotu ako podvojné účtovníctvo. Pre toho, kto chce alebo potrebuje sledovať výnosy (príjmy) a náklady (výdavky) podrobne, napr. za každého zamestnanca osobitne je vhodnejšie podvojné účtovníctvo.

V jednoduchom účtovníctve je dôležitý príjem a výdavok. V podvojnom účtovníctve je dôležitý výnos a náklad. Pre ilustráciu, výnos vzniká v okamihu poskytnutia služby alebo predaja tovaru, príjem vzniká až v okamihu zaplatenia za poskytnuté služby alebo predaný tovar.

Príklad:

Daňovník v decembri 2017 vystavil faktúru za prepravné služby poskytnuté v decembri 2017. Do konca roku 2017 nebola faktúra zaplatená.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zaplatí daň z príjmov z faktúry až v tom roku, v ktorom bola zaplatená, pretože v jednoduchom účtovníctve sa základ dane zisťuje z rozdielu príjmov a výdavkov.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, zaplatí daň z príjmov z faktúry už v roku 2017, pretože v podvojnom účtovníctve sa základ dane zisťuje z rozdielu výnosov a nákladov.

Vedenie jednoduchého účtovníctva od

0,60€

/ účtovná položka

Mesačný paušál
od

30€

/ mesačne (platca DPH)

Spracovanie daňového priznania FO od

30€

/ rok

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula