Jednoduché účtovníctvo primárne slúži na zistenie základu dane daňovníka. Na rozdiel od podvojného účtovníctva funguje jednoduché účtovníctvo na “cashovom” princípe. Základom jednoduchého účtovníctva je porovnávanie príjmov a výdavkov a ich delenie na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a na tie, ktoré základ dane neovplyvňujú.

V jednoduchom účtovníctve je dôležitý príjem a výdavok. V podvojnom účtovníctve je dôležitý výnos a náklad. Pre ilustráciu, výnos vzniká v okamihu poskytnutia služby alebo predaja tovaru, príjem vzniká až v okamihu zaplatenia za poskytnuté služby alebo predaný tovar.

Podľa slovenského zákona o účtovníctve má v sústave jednoduchého účtovníctva dovolené účtovať:

 • podnikateľ nezapísaný v obchodnom registri,
 • podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou (ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 toho istého zákona v znení zákona č. 60/2009 Z. z.)
 • občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy (ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napr. pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov)

Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta.

Jednoduché účtovníctvo nie je povinné pre žiaden okruh daňovníkov.  V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Najčastejšie teda živnostníci, občianske združenia či cirkvy.

Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a slobodné povolania. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta.

Výhodami jednoduchého účtovníctva sú:

 • rýchle zistenie základu dane z príjmov,
 • v porovnaní s podvojným účtovníctvom sa zdaní až príjem a nie výnos,
 • menšia administratívna náročnosť v porovnaní s podvojným účtovníctvom,
 • v prípade daňovníkov s príjmami z prenájmu a s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu nie je povinnosť zostavovať účtovnú závierku, inventarizovať majetok a záväzky a ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve.

Nevýhodami jednoduchého účtovníctva sú:

 • nižšia informačná hodnota v porovnaní s podvojným účtovníctvom – v jednoduchom účtovníctve sú príjmy za výrobky a príjmy za služby zahrnuté v jednej položke PRÍJEM ZA VÝROBKY A SLUŽBY, zatiaľ čo v podvojnom účtovníctve majú predané výrobky účet 601, poskytnuté služby účet 602.,
 • vyššia administratívna náročnosť v porovnaní s daňovou evidenciou a paušálnymi výdavkami,
 • možná potreba zamestnať účtovníka alebo objednať účtovné služby u externého účtovníka, účtovnej firmy,
 • podriadenosť nielen daňovým zákonom, ale aj zákonu o účtovníctve – možné sankcie za nesplnenie požiadaviek zákona o účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo má slabšiu informačnú hodnotu ako podvojné účtovníctvo. Pre toho, kto chce alebo potrebuje sledovať výnosy (príjmy) a náklady (výdavky) podrobne, napr. za každého zamestnanca osobitne je vhodnejšie podvojné účtovníctvo.

V jednoduchom účtovníctve je dôležitý príjem a výdavok. V podvojnom účtovníctve je dôležitý výnos a náklad. Pre ilustráciu, výnos vzniká v okamihu poskytnutia služby alebo predaja tovaru, príjem vzniká až v okamihu zaplatenia za poskytnuté služby alebo predaný tovar.

Príklad:

Daňovník v decembri 2017 vystavil faktúru za prepravné služby poskytnuté v decembri 2017. Do konca roku 2017 nebola faktúra zaplatená.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zaplatí daň z príjmov z faktúry až v tom roku, v ktorom bola zaplatená, pretože v jednoduchom účtovníctve sa základ dane zisťuje z rozdielu príjmov a výdavkov.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, zaplatí daň z príjmov z faktúry už v roku 2017, pretože v podvojnom účtovníctve sa základ dane zisťuje z rozdielu výnosov a nákladov.

Vedenie jednoduchého účtovníctva od

0,60€

/ účtovná položka

Mesačný paušál
od

30€

/ mesačne (platca DPH)

Spracovanie daňového priznania FO od

30€

/ rok

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

Prejsť na riešenia
Prejsť na riešenia

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

Prejsť na cenník
Prejsť na cenník

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón
Odoslať správu
Odoslať správu

Naši spokojní zákazníci

1 Logo BL Black (1)
Km Stavby Logo
Logo Bukna Ak Blue@2x
Logo Orea
Rules
Rubino
Flex Reality
Pyro
Callo
Oravia
Port Club
Erva
Fokus
Datop
U Danky
Sula