+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Daňové priznanie fyzickej osoby – typ A

Na našej stránke sme Vám priniesli blog o tom ako podať daňové priznanie za rok 2018 typu B. Ak ste do 15. februára nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane u svojho zamestnávateľa, prípadne ste nepredložili všetky potrebné prílohy, tak nezúfajte, prinášame Vám pár užitočných rád ako si podať daňové priznanie typu A sami.

Kedy daňovník podáva daňové priznanie fyzickej osoby – typ A a aký je postup pri jeho vyplnení?

Daň z príjmov fyzickej osoby alebo povinnosť podávať daňové priznanie je upravená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Tento zákon určuje povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov rozdielne pre:

  • obchodné spoločnosti – tie majú povinnosť podať daňové priznanie vždy,
  • fyzické osoby – tie nie vždy majú povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie fyzickej osoby – typ A podáva daňovník vtedy, keď za rok 2018 dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb a sú len zo závislej činnosti a nie sú od dane oslobodené.

Daňové priznanie fyzickej osoby – typ A

Daňové priznanie fyzickej osoby – typ A podáva daňovník, ktorý počas zdaňovacieho roka dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti. Závislou činnosťou sa rozumie práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobitne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, pričom tieto príjmy sú bližšie špecifikované v § 5 zákona o dani z príjmov. Medzi tieto príjmy patria napríklad príjmy z pracovného pomeru, dohody o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov, príjmy spoločníkov alebo ústavných činiteľov.

Obsah daňového priznania typu A za rok 2018

Podľa zákona o dani z príjmov si daňovník môže po splnení požiadaviek zákona v daňovom priznaní uplatniť napríklad:

–  nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
–  nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela),
–  príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí,
–  nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľníctvo,
–  daňový bonus na dieťa,
–  daňový bonus na zaplatené úroky.

Doklady potrebné pre vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2018 – typ A

Najdôležitejším podkladom pre vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby – typ A je nepochybne Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len „potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“). Ide o tlačivo, v ktorom sú zhrnuté všetky príjmy, zaplatené poistné a preddavky na daň jedného zamestnanca plynúce od konkrétneho zamestnávateľa za obdobie roku 2018, v ktorom zamestnanec u neho vykonával závislú činnosť. Zamestnanci by ho mali dostať od všetkých zamestnávateľov, pre ktorých v roku 2018 pracovali, a teda zamestnávatelia majú povinnosť toto potvrdenie doručiť svojim zamestnancom. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch predstavuje prílohu k daňovému priznaniu.

Pre priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nemusí daňovník prikladať k daňovému priznaniu žiadnu prílohu. Tak isto ani pre priznanie nezdaniteľnej časti na manželku (manžela), nie je potrebné prikladať žiadne prílohy.

V daňovom priznaní za rok 2018 bude tvoriť prílohu daňového priznania aj potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky, ktoré si daňovník musí vyžiadať od banky v prípade, ak si uplatňuje daňový bonus z hypotéky.

Spôsob vyplnenia daňového priznania typu A za rok 2018

Daňovník má pri vypĺňaní daňového priznania typu A voľnosť pri výbere spôsobu jeho vyplnenia. Za najjednoduchšiu možnosť považujeme jeho elektronické vyplnenie na stránke Finančnej správy, kde je tlačivo voľne dostupné. Výhodou elektronického vyplňovania je najmä to, že tlačivo samo upozorní na chyby v ňom spravené a daňovníka navedie, ktoré riadky má vyplniť a v niektorých prípadoch aj sám vypočíta sumy, ktoré sa majú na daných riadkoch uviesť.

Po jeho elektronickom vyplnení sa daňové priznanie môže vytlačiť a zaniesť osobne do podateľne daňového úradu alebo sa podá elektronicky.

Upozorňujeme však, že elektronické podávanie daňového priznania je povinné iba pre fyzické osoby podnikateľov, t. j. osoby, ktoré podávajú daňové priznanie fyzickej osoby – typ B. Pri daňovom priznaní typ A je jeho podanie možné uskutočniť aj osobným doručením do podateľne daňového úradu, resp. zaslaním daňového priznania poštou. Ak sa daňovník rozhodne daňové zaslať spolu s prílohami daňovému úradu poštou, treba zásielku poslať doporučene, aby mal potvrdenie o jej odoslaní.

V prípade, ak sa daňové priznanie vyplňuje ručne, vyplňuje sa čitateľne paličkovým písmom.

Neviete si poradiť? Nechajte to na odborníkov, kontaktujte nás a spolu to vyriešime.