+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Ako podať daňové priznanie za rok 2018 typu B a ako ho správne vyplniť?

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Ako predpokladáme, každá fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, presahujúce sumu 1 915,01 eur, je povinná vysporiadať svoju daňovú povinnosť, a to prostredníctvom:

– podania daňového priznania k dani z príjmov,
– vykonania ročného zúčtovania dane svojim zamestnávateľom.

Sú však aj prípady, kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov, a to aj napriek tomu, že jej zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 1 915,01 eur.

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie aj v prípade, ak:

– vykáže daňovú stratu,
– bola vyzvaná správcom dane na podanie daňového priznania.

Pri posudzovaní zdaniteľných príjmov sa berie do úvahy súhrn všetkých zdaniteľných príjmov fyzickej osoby, t. j. neposudzuje sa napríklad len suma zdaniteľných príjmov zo živnosti osobitne, ale v prípade ak mala fyzická osoba viacero druhov príjmov, posudzuje sa ich súčet.

Čo je predmetom dane z príjmov za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podáva fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 príjmy, ktoré sú predmetom dane a sú uvedené v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Ide o tieto príjmy:

– príjmy zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona),
– príjmy z podnikania (podľa § 6 ods. 1),
– príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2),
– príjmy z prenájmu (podľa § 6 ods. 3),
– príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
– príjmy z kapitálového majetku (podľa § 7) a ostatné príjmy (podľa § 8).

Fyzická osoba však môže dosiahnuť aj príjmy, z ktorých sa spravidla daň vyberá zrážkou (napr. podiel na zisku – dividenda a pod.). Pri príjmoch, ktoré sa zdaňujú zrážkou sa považuje vybraná daň už za vysporiadanú, a preto fyzická osoba už nie je povinná podať daňové priznanie (ak sa vybraná zrážka nepovažuje za preddavok na daň).

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2018?

Je potrebné upozorniť, že ak bude mať fyzická osoba zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ A alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, a to v termíne do 15.2.2019.

Ak bude mať fyzická osoba zdaniteľné príjmy aj iné ako len zo závislej činnosti(t. j. podľa § 5), je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B.

Kedy je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018?

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je do 1.4.2019 (vrátane). Spravidla dátum na podanie daňového priznania k dani z príjmov je 31.3., ale nakoľko v roku 2019 tento termín pripadne na nedeľu, presúva sa termín na podanie daňového priznania na najbližší pracovný deň.

Ak fyzická osoba z akýchkoľvek dôvodov nemôže, príp. nechce podať daňové priznanie k dani z príjmov v uvedenom termíne, môže si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť (oznámením správcovi dane do riadneho termínu na podanie daňového priznania, t. j. do 1.4.2019), a to o celé tri kalendárne mesiace, t. j. najneskôr do 1.7.2019 alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjmy aj zo zdrojov v zahraničí), t. j. do 30.9.2019.

V termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, je zároveň aj splatná daň z príjmov, ktorú je fyzická osoba povinná uhradiť.

Ako správne podať daňové priznanie k dani z príjmov typu B za rok 2018?

Od 1.7.2018 vznikla fyzickým osobám – podnikateľom povinnosť komunikovať s finančnou správou už len elektronicky, a preto fyzické osoby registrované pre daň z príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov (t. j. fyzické osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona) sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 výlučne elektronicky.

Pre viac informácií o tom, ako sa zaregistrovať pre povinnú elektronickú komunikáciu nás neváhajte kontaktovať.

Fyzické osoby – nepodnikatelia (napr. osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu, na ktoré nepotrebovala živnostenské oprávnenie alebo osoba, ktorá mala príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a pod.), nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronicky a môžu daňové priznanie podať v listinnej podobe, a to prostredníctvom pošty alebo na podateľni príslušného daňového úradu.

Čo potrebuje fyzická osoba vedieť pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2018?

V prvom rade potrebuje fyzická osoba vedieť:

– výšku zdaniteľných príjmov za rok 2018 (t. j. iba tie, ktoré sú predmetom dane, nie sú od dane oslobodené a tie, ktoré neboli zdanené zrážkou),
– výšku daňových výdavkov za rok 2018 (preukázateľné alebo paušálne výdavky),
– výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne,
– výšku daňových strát za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2018 si môže uplatniť aj daňové zvýhodnenia, v prípade, že bude spĺňať podmienky. Ide najmä o tieto:

daňový bonus na dieťa: vo výške 256,72 eur/ročne na 1 dieťa, a to v prípade, ak ročné príjmy fyzickej osoby presiahnu sumu 2 880 eur (t. j. minimálny príjem 2880,01 eur) a v prípade, že si fyzická osoba alebo druhý z manželov neuplatňoval tento daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia. Viac o daňovom bonuse na dieťa v blogovom článku Zmeny od 1. januára 2019

daňový bonus na zaplatené úroky: vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie do sumy 50 000 eur, maximálne však 400 eur ročne.

nezdaniteľné časti základu dane: toto daňové zvýhodnenie si môže uplatniť len fyzická osoba, ktorá má tzv. aktívne príjmy (t. j. príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Fyzická osoba po splnení podmienok nároku si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manžela/manželku, na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a na kúpeľníctvo.

Fyzická osoba, ktorá poberala dôchodok uvedený v § 11 ods. 6 zákona (napr. starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok ) na začiatku zdaňovacieho obdobia, čiže na začiatku roka 2018 alebo bol fyzickej osobe tento dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, potrebuje v daňovom priznaní uviesť úhrnnú sumu dôchodku v eurách, nakoľko o túto sumu vyplateného dôchodku sa znižuje fyzickej osobe nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Fyzickej osobe sa v roku 2018 zdaňujú príjmy 19 % sadzbou dane zo základu dane (do výšky základu dane do 35 268,06 eur) alebo sadzbou dane 25 % zo základu dane (zo základu dane prevyšujúceho sumu 35 268,06 eur).

Ako vyplniť daňové priznanie za rok 2018? Neviete si poradiť? Dohodnite si stretnutie u nás a spolu všetko vyriešime.