+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zmeny od 1. januára 2019

S novým rokom prišlo množstvo legistlatívnych zmien, ktoré zasiahnu živnostníka, ale aj veľkého zamestnávateľa. Prinášame vám komplexný prehľad toho najdôležitejšieho, čo môže ovplyvniť aj vaše podnikanie.

Minimálne odvody živnostníka od 1. 1. 2019

Zdravotné poistenie a sociálne poistenie:
Staré (rok 2018) – 63,84 € Staré (rok 2018) – 151,16 €
Nové (rok 2019) – 66,78 € Nové (rok 2019) – 158,11 €
Hranica príjmu dosiahnutého v roku 2018 pre platenie povinných odvodov do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 bude 12 x 477 €, čo je 5 724 €.
Paušálne výdavky sa uplatňujú vo výške 60 % z úhrnu príjmov a ich výška je obmedzená sumou 20 000 € (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Mzdové veličiny od 1. 1. 2019

Pre rok 2019 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 520 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2019 sa zvyšuje pre všetky fondy sociálneho poistenia s výnimkou úrazového poistenia na 6 678 €. Maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je od roku 2017 zrušený.

Od 1.1.2019 sa mení maximálna výška vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok.

Do 31.12.2018 sa nemocenské dávky počítajú z vymeriavacieho základu (u zamestnanca z hrubého príjmu) maximálne zo sumy 1 824 €. Od januára 2019 sa maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok zvyšuje na sumu 1 908 €.

Keďže sa od 1. júla 2018 menila suma životného minima, zvýšila sa aj nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2019 na sumu 3 937,35 €, mesačne sa bude v mzde uplatňovať čiastka 328,11 €.
Daňový bonus na dieťa je v roku 2019 vo výške 22,17 € mesačne (266,04 € ročne). Na daňový bonus má nárok daňovník (fyzická osoba), ktorý mal v kalendárnom roku zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 520 € = 3 120 €).

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. apríla 2019 zvyšuje sumu daňového bonusu na dieťa, a to na dvojnásobok sumy, t. j. 44,34 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Dvojnásobnú sumu daňového bonusu na dieťa si môže daňovník uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019.

Podobne ako pri dohode o brigádnickej práci študentov si môže aj poberateľ dôchodku (starobný, predčasný starobný, invalidný, výsluhový) pracujúci na dohodu uplatniť odvodovú úľavu. Dôchodca si môže určiť jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem z
tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 €.

Uchádzač o zamestnanie môže pracovať výlučne na dohodu v úhrne maximálne 40 kalendárnych dní za kalendárny rok (nie len skutočne odpracované dni) a môže zarobiť mesačne 100% životného minima, teda 205,07 €. Uchádzač je tiež povinný predložiť úradu práce kópiu dohody najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Pri prekročení počtu dní, resp. pri nesplnení ďalších povinností, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Materské

Dňa 23. 10. 2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša od nového roka tri zmeny týkajúce sa materského.

Jednoznačne sa ustanovila možnosť súbežného poberania materského otcom a matkou dieťaťa, ak otec po dohode s matkou prevzal do starostlivosti staršie dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. S účinnosťou od 1. januára 2019 novela zákona o sociálnom poistení umožní súbežné poberanie materského matkou aj otcom v rovnakom období, avšak podmienkou bude, že každý z rodičov
bude poskytovať starostlivosť inému dieťaťu, tzn. otec bude môcť poberať materské na staršie dieťa a súčasne mama na mladšie dieťa.

Pri reťazových pôrodoch bude platiť zásada, že výška materského nebude nižšia ako pri predchádzajúcom dieťati. Ak matka porodí po prvom dieťati ďalšie dieťa, výška novej dávky nebude nižšia ako pri predchádzajúcich materských priznaných z toho istého nemocenského poistenia. Súčasne sa negatívne na výške dávky neodrazí ani to, ak bola žena v rozhodujúcom období pri reťazovom pôrode aj dočasne práceneschopná. Doteraz sa jej v takejto situácii výška dávky rátala z minimálneho vymeriavacieho základu, po novom sa po ďalšom pôrode určí z tzv. predpokladaného príjmu, ktorý nesmie byť nižší ako pri predchádzajúcich materských priznaných z toho istého nemocenského poistenia.

Maximálna suma materského pre obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 bude vo výške:
– 1458,50 € v mesiaci, ktorý má 31 dní,
– 1411,40 € v mesiaci, ktorý má 30 dní.

Ak potrebujete poradiť v niektorej z daných oblastí, neváhajte nás kontaktovať. 

Trackback von deiner Website.