+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Hlavné zmeny v zákone o účtovníctve od januára 2022

Už aj ministerstvo financií reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Novela zákona o účtovníctve zjednoduší účtovníctvo a pomôže najmä podnikateľom. Aké zmeny nastanú v zákone o účtovníctve od januára 2022?

Novela zákona o účtovníctve prinesie dve hlavné zmeny. Prvou zmenou je zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov, druhou je rozšírenie povinnosti zverejňovať účtovné závierky na všetky právnické osoby.

Zjednodušenie elektronickej archivácie účtovných dokumentov

Novela zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej do elektronickej podoby. Pri prevádzaní dokumentov je aktuálne nutná zaručená konverzia. Táto novela umožní dokumenty skenovať bez nutnosti zaručenej konverzie, pretože najmä to bolo bariérou pre podnikateľov, kvôli ktorej ostávali pri papierovej archivácii.

Aktuálne túto zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby ako napríklad pošta, advokát alebo notár a služba je navyše aj spoplatnená. Od 1.1.2022 stačí, ak podnikatelia budú archivovať všetky dokumenty v elektronickej podobe. Skenovaním dokumentov sa výrazne zníži administratívna záťaž podnikateľov. V tejto súvislosti bude možné vlastnoručný podpis nahradiť elektronickým, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu.

Verejná časť registra účtovných závierok sa rozšíri o  všetky právnické osoby

Vo verejnej časti registra účtovných závierok sú v súčasnosti prístupné len dokumenty štátnych podnikov, subjektov verejnej správy, obchodných spoločností či družstiev. Verejná časť Registra účtovných závierok sa novelou rozšíri o ďalšie právne formy právnických osôb ako sú pozemkové spoločenstvá, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a iné. Týmto budú účtovné závierky všetkých právnických osôb verejne prístupné v Registri účtovných závierok. 

V neverejnej časti registra zostávajú účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb. V tejto súvislosti sa zákon o účtovníctve nemení.

V novele sa tiež navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané do registra v elektronickej podobe, a to nasledujúcimi spôsobmi: 

  • uložením účtovných dokumentov ako prílohy vyhotovenej v elektronickej podobe,
  • vytvorením formulára na ukladanie účtovných uzávierok v štruktúrovanej forme Finančnou správou SR.

Podľa uvedených informácii na webovej stránke ministerstva financií, novela zákona o účtovníctve nadobudne účinnosť 1. januára 2022.