+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Index daňovej spoľahlivosti – Ste spoľahlivý daňovník?

Dňa 26. apríla 2021 Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“ v príslušnom tvare). K navrhovaným zmenám patrí aj komplexné prepracovanie indexu daňovej spoľahlivosti. Na definitívne zavedenie zmien do praxe sa vyžaduje schválenie novely zákona o správe daní vládou, parlamentom a podpísanie prezidentkou. Ak by zmeny boli schválené, začali by nadobúdať účinnosť postupne od 1. januára 2022.

Jednoducho povedané ministerstvo financií plánuje zaviesť verejné prístupné hodnotenie daňovníkov, tzv. „index daňovej spoľahlivosti“. Spoľahliví daňovníci by mohli mať rôzne výhody.

Aké budú kritéria na to aby ste boli spoľahlivý? 

Pre hodnotenie daňových subjektov je rozhodujúce plnenie povinností voči finančnej správe. Analytický systém finančnej správy vyhodnocuje kritériá v nasledovných oblastiach:

  1. Dodržiavanie daňových predpisov a plnenie zákonných povinností
  2. Dodržiavanie colných predpisov a plnenie zákonných povinností
  3. Dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  4. Predkladanie daňových priznaní k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty, hlásení, kontrolných výkazov
  5. Predkladanie daňových priznaní k spotrebným daniam
  6. Platenie daní včas a v plnej výške
  7. Platenie colného dlhu včas a v plnej výške
  8. Výsledky daňovej kontroly

Aké budete mať výhody? 

Vysoko spoľahliví daňovníci podľa indexu daňovej spoľahlivosti by za vydanie záväzného stanoviska platili 500 eur (novelou zákona o správe daní sa má zmeniť výška úhrady na jednotných 1 000 eur). Táto výška úhrady by pre nich mala začať platiť až na žiadosti podané po tom, ako im bolo daňovým úradom doručené oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.

Správca dane bude pri určovaní výšky pokuty okrem iného prihliadať aj na index daňovej spoľahlivosti, čo by malo znamenať, že vysoko spoľahliví daňovníci by mali v porovnaní s nespoľahlivými daňovníkmi dostávať nižšie pokuty.

Polovičná výška úhrady za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania: Vďaka tomu by mal daňovník, ktorý je v čase podania žiadosti na základe indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za vysoko spoľahlivého, platiť úhradu v sume 5 000 eur za vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania a v sume 15 000 eur, ak ide o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Aj v tomto prípade sa navrhuje, aby táto výška úhrady pre nich začala platiť až na žiadosti podané po tom, ako im bolo daňovým úradom doručené oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.

Čo sa stane ak budete (ne)spoľahlivý daňovník? 

Okrem toho, že nespoľahliví daňovníci podľa indexu daňovej spoľahlivosti nebudú mať nárok na benefity určené len pre vysoko spoľahlivých daňovníkov, budú v porovnaní s nimi aj v určitých veciach znevýhodňovaní. Navrhuje sa to, aby daňovému subjektu, ktorý je na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za nespoľahlivý, správca dane určil lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.

Čo hovoríte na tento nový zákon vy? 

Ak sa Vám článok páčil, budeme veľmi radi za každé zdielanie, lajk alebo komentár.