+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Aká je maximálna výška materskej dávky v roku 2023?

 

Výška materského je u každej ženy individuálna, odvíja sa od jej príjmu, ktorý dosiahne v zamestnaní alebo v podnikaní. Aká je maximálna výška materského pre rok 2023 a aká bude budúci rok?

Aby mala budúca mamička nárok na materské, musí splniť niekoľko podmienok. Je nutné odpracovať aspoň 270 dní za posledné dva roky. V deň nástupu na materskú musí mať aktívne nemocenské poistenie alebo byť v ochrannej lehote. Taktiež platí, že dávka sa nevypláca automaticky, treba o ňu požiadať vypísaním tlačiva u gynekológa. 

Nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pričom dávku môže poberať 34 týždňov od vzniku nároku. Existujú však aj výnimky. Napríklad matka dvojčiat má nárok na 43 týždňov materskej dovolenky, osamelá matka 37 týždňov. 

 

Aká je minimálna a maximálna výška materskej dávky?

Výška materského v roku 2023 tvorí 75 % denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň. Aj tu však existuje strop a maximálna výška tejto dávky. V roku 2023 je maximálny denný vymeriavací základ vo výške 79,6274 eur, čo znamená, že maximálna materská dávka na deň činí 59,7206 eur. Sociálna poisťovňa teda mesačne vypláca materské maximálne vo výške 1791,70 eur mesačne (v mesiaci, ktorý má 30 dní) alebo vo výške 1851,40 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní). Maximálne materské v roku 2023 môže získať matka, ktorej vymeriavací základ v rozhodujúcom období pre výpočet materského, bol mesačne vo výške dvojnásobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku. To znamená, že v roku 2023 ide o sumu 2 422 eur mesačne (dvojnásobok priemernej mzdy 1 211 eur).

Výška minimálnej materskej dávky nie je určená zákonom o sociálnom poistení.  Ak výška materského budúcej mamičky nedosahuje ani sumu rodičovského príspevku (v roku 2023 ide o sumu 412,60 eur), príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí rozdiel medzi výškou vypočítanej materskej a sumou rodičovského príspevku. O doplatenie rozdielu je však potrebné na príslušnom úrade požiadať. 

 

Dá sa popri materskej pracovať?

Ak je budúca mamička živnostníčka, vo svojej činnosti môže pokračovať aj počas poberania materskej bez toho, aby na ňu stratila nárok. V prípade zamestnankyne je tiež možné pracovať, u zamestnávateľa si však musí zmeniť pracovnú zmluvu, napríklad formou dohody. 

 

Aká bude výška materskej budúci rok?

V roku 2024 sa bude maximálne materské vypočítané z dvojnásobku priemernej mzdy, čo bude činiť 2 608 eur. Maximálny denný vymeriavací základ tak dosiahne 85,7425 eur, čo je takmer o šesť eur denne viac ako v súčasnosti. Najvyššie možné materské v roku 2024, v mesiaci, ktorý má 31 dní teda môže byť až 1993,60 eur. 

 

Tehotenská dávka a rodičovský príspevok

V predchádzajúcej časti blogu sme sa detailne venovali materskej dávke. Okrem toho má však budúca mamička nárok aj na tehotenské. Tehotenské je jednou z dávok nemocenského poistenia, ktorej účelom je zabezpečiť tehotnej žene príjem slúžiaci na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Pre úspešné vybavenie žiadosti je nutné, aby poistenka bola k 13. týždňu tehotenstva poistená za obdobie predchádzajúcich dvoch rokov celkom 270 dní. Nárok na tehotenské zaniká dňom skončenia tehotenstva. Tehotenské priznané v roku 2023 je najmenej 238,90 eur za mesiac, ktorý má 30 dní a 246,90 eur za mesiac, ktorý má 31 dní.

A čo čaká ženu po skončení poberania materskej dávky? Rodičovský príspevok je možné čerpať do troch rokov veku dieťaťa alebo do šesť rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Zamestnávateľ je povinný umožniť matke alebo otcovi dieťaťa, ktorí riadne požiadali o nástup  na rodičovskú dovolenku, využiť túto formu starostlivosti o dieťa. Výška rodičovského príspevku nie je fixne stanovená, každý rok zodpovedá inej sume. Aktuálne činí 412,60 eur pre tých rodičov, ktorí predtým poberali materské.