+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Mikrodaňovník – o koho ide?

Od 1.1.2020 sa v zákone o dani z príjmov udeje pár zmien. Okrem zníženia sadzby dane z 21% na 15% pre živnostníkov a menšie spoločnosti, zvýšenia odpočtu výdavkov na výskum a vývoj a mnoho ďalšieho, prináša aj nový pojem – mikrodaňovník.

Kto je to mikrodaňovník

Na úvod je potrebné zdôrazniť fakt, že mikrodaňovník nebude znamenať to isté ako mikro-účtovná jednotka. Na to aby mohol daňovník spadať do kategórie mikrodaňovník, nesmie byť výška jeho dosiahnutého obratu viac ako 49 790 €.

Mikrodaňovníkom sa nemôže stať daňovník:

  • na ktorého je vyhlásený konkurz, ktorému bol mu povolený splátkový kalendár alebo sa nachádza v procese likvidácie,
  • ktorý je závislou osobou a vykonáva kontrolovanú transakciu,
  • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe (neplatí pre daňovníka, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie dôvodu úmrtia).

Výhody pre mikrodaňovníkov

Mikrodaňovník môže čerpať viaceré výhody:

  • možnosť uznania tvorby účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva ako daňového výdavku,
  • nové možnosti optimalizácie pri odpisovaní majetku, tzn., že mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov stanoviť v ľubovoľnej výške. Majetok daňovníka musí byť začlenený do obchodného majetku alebo užívania počas zdaňovacieho obdobia, kým bol mikrodaňovníkom. Nesmie však ísť o luxusné automobily či nehnuteľnosti.
  • možnosť čerpania odpočtu daňovej straty z celého základu dane.

Tieto výhody bude môcť daňovník ako mikrodaňovník čerpať najskôr od 1. januára 2021, nakoľko v roku 2020 sa budú sledovať podmienky pre kategorizáciu daňovníkov.

Chcete vedieť aké ďalšie výhody vyplývajú zo zákona pre mikrodaňovníkov od nového roka? Kontaktujte nás.

Trackback von deiner Website.