+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Mzdové veličiny od 1. 1. 2018

Pre rok 2018 bola ustanovená suma minimálnej mzdy na 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,7590 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 
Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2018 sa zvyšuje pre všetky fondy sociálneho poistenia s výnimkou úrazového poistenia na 6 384 €. Maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je od roku 2017 zrušený.
 
Od 1.1.2018 sa mení maximálna výška vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok. Do 31.12.2017 sa nemocenské dávky počítajú z vymeriavacieho základu (u zamestnanca z hrubého príjmu) maximálne zo sumy 1 766 €. Od januára 2018 sa maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok zvyšuje na sumu 1 824 €.
 
Keďže sa od 1. júla 2017 menila suma životného minima, zvýšila sa aj nezdaniteľná časť na daňovníka pre rok 2018 na sumu 3 830,02 €, mesačne sa bude v mzde uplatňovať čiastka 319,17 €.
 
V roku 2018 sa zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorou si daňovníci môžu znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach a to najviac do výšky 50 €. Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 € na každé vyživované dieťa, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.
 
Daňový bonus na dieťa je v roku 2018 vo výške 21,56 € mesačne (258,72 € ročne). Na daňový bonus má nárok daňovník (fyzická osoba), ktorý mal v kalendárnom roku zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 480 € = 2 880 €).
 
Daňový bonus na zaplatené úroky je novinka, ktorá od roku 2018 nahrádza štátny príspevok pre mladých. Nový daňový bonus sa bude týkať úverov na bývanie poskytnutých od 1. 1. 2018. Nárok na daňový bonus je určený vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však 400 € ročne, pričom suma úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 € na jednu nehnuteľnosť. Nárok na daňový bonus vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov.
 
Uchádzač o zamestnanie môže pracovať výlučne na dohodu v úhrne maximálne 40 kalendárnych dní za kalendárny rok (nie len skutočne odpracované dni) a môže zarobiť mesačne 100% životného minima, teda 199,48 €. Uchádzač je tiež povinný predložiť úradu práce kópiu dohody najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Pri prekročení počtu dní, resp. pri nesplnení ďalších povinností, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.