+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Preddavok na daň definuje zákon o dani z príjmov ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak skutočnú výšku dane ešte nepozná. Ktorých právnických osôb sa preddavky týkajú a ktoré túto povinnosť nemajú?

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb neplatí daňovník, ktorého daň za prechádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 5 000 eur, tak isto ten, ktorého firma je v likvidácii alebo v konkurze a ktorého daňové priznanie je podané prvýkrát v zdaňovacom období. 

Kto má povinnosť platiť preddavky na daň?

Povinnosť platiť preddavok na daň má právnická osoba, ktorá za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázala daň presahujúcu v rozmedzí od 5000 eur do 16 600 eur. Takáto právnická osoba platí štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. 

Preddavky na daň sa týkajúce aj právnickej osoby, ak vykázala daň za predchádzajúce obdobie presahujúcu sumu 16 600 €, v tomto prípade platí mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Občianske združenia, ktoré v minulom období mali príjem a zaplatili daň vyššiu ako stanovená hranica, musia tiež platiť preddavky na daň zo zdaňovanej činnosti. Daň za predchádzajúce obdobie znamená daň vypočítanú z minuloročného príjmu, zníženú o stratu a úľavy, pri použití sadzby dane z minulého roku.

Po lehote na podanie daňového priznania za rok 2022

Na výpočet preddavkov na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023 sa používa tzv. dvojité obdobie – prvé k termínu podania daňového priznania (do 31.3. alebo predĺženej lehoty do 30.6.2023) a druhé po tomto termíne (riadny termín po 31.3. alebo predĺžený do 30.6. alebo 30.9.2023).

Pri platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1. januára 2023 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 sa použije daňové priznanie za rok 2021. Preddavky sa vypočítajú ako základ dane znížený o daňovú stratu z daného daňového priznania, násobený 21 % alebo 15 % (a znížený o úľavy na dani). Výsledok sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

V období po podaní daňové priznania si právnická osoba vypočíta preddavky na daň podobným spôsobom ako pri podávaní daňového priznania za rok 2022. Využije základ dane a sadzbu dane uplatnenú v tomto priznaní. Výslednú daň zaokrúhli na dve desatinné miesta a z nej vypočíta preddavky na daň, ktoré rovnako zaokrúhli na dve desatinné miesta.

Príklad 1:

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 25 000 €. Daňovník uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 3 750 € (25 000 x 15 % = 3 750), z čoho mu nevyplynie povinnosť platiť po lehote na podanie daňového priznania za rok 2022, preddavky na daň. 

Príklad 2:

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 vykáže základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 250 000 €. Daňovník uvedie daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 52 500 € (250 000 x 21 %) = 52 500 €, z čoho mu vyplynie povinnosť platiť v roku 2023 mesačné preddavky na daň vo výške 4 375 € (1/12 zo 52 500 eur).  

Vysporiadanie preddavkov za rok 2022

Ak bolo podané daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb v termíne do 31.3.2023, spoločnosť je povinná vysporiadať preddavky v prípade, ak vznikne povinnosť štvrťročných preddavkov, je potrebné do konca apríla 2023 doplatiť preddavok za prvý štvrťrok 2023. Pri povinnosti mesačných preddavkov, je spoločnosť povinná okrem preddavku za mesiac apríl 2023, do konca apríla uhradiť aj preddavky za prvé tri mesiace roku 2023.

 

ZDROJ: podnikajte.sk