+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Preddavky na daň z príjmov počas pandémie – ako dorovnať rozdiel?

Počas pandémie môžu platiť daňovníci preddavky na daň z príjmov v nižšej výške. Ako vysporiadajú rozdiel po podaní daňového priznania za rok 2019? Vznikne im nedoplatok?

V rámci prijatých opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré boli prijaté v rámci tzv. podnikateľského „kilečka“, bola dňa 9.7.2020 schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Novela lex korona nadobudne účinnosť dňom jej vyhlásenia v zbierke zákonov, a to po podpísaní zákona prezidentkou. O účinnosti tejto novely vás budeme po publikovaní zákona v zbierke zákonov informovať.

Zmeny v lex korona prijaté v rámci tzv. podnikateľského „kilečka“

V rámci opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa v lex korona upravili nasledovné ustanovenia:

 • vypúšťa sa povinnosť vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí platili nižšie preddavky, resp. preddavky na daň z príjmov neplatili,
 • upresnenie mimoriadneho odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobie ukončené v rokoch 2015 až 2018 u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok,
 • odklad lehoty v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch o 3 mesiace, t. j. z pôvodnej každoročnej lehoty do 30. septembra, na novú lehotu do 31. decembra 2020 (platí pre príslušný orgán, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR).

V tomto článku sa budeme venovať zmene uvedenej v prvom bode, a tou je vypustenie povinnosti vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí platili nižšie preddavky, resp. preddavky na daň z príjmov neplatili.

Ako platiť preddavky na daň z príjmov počas pandémie?

To, ako majú platiť preddavky na daň z príjmov počas pandémie daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov, môžeme rozdeliť do štyroch kategórií:

 1. Daňovníci, ktorí využili možnosť odkladu platby preddavkov na daň, nakoľko splnili podmienku poklesu tržby najmenej o 40 % (neplatenie preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatnilo na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020).

Daňovníci, ktorých tržby klesli najmenej o 40 % nie sú povinní platiť preddavky na daň z príjmov počas obdobia pandémie, pričom preddavky, ktoré počas tohto obdobia nezaplatili, budú povinní vyrovnať v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020. 

 

 1. Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do konca marca 2020 alebo neskôr, pričom ich daňová povinnosť za rok 2019 je nižšia ako v roku 2018.

Títo daňovníci platia preddavky na daň z tejto nižšej daňovej povinnosti, pričom správca dane vráti daňovníkom daňový preplatok (ak o to požiadajú).

 

 1. Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do konca marca 2020 alebo neskôr, pričom ich daňová povinnosť za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018.

Títo daňovníci platia preddavky na daň v nezmenenej výške, a to až do jedného mesiaca po skončení obdobia pandémie. Zároveň platilo, že takíto daňovníci sú povinní do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. dva mesiace po skončení obdobia pandémie) vyrovnať preddavky na daň z príjmov tak, aby boli od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatené vo výške, ktorá im vychádza platiť po podaní daňového priznania za rok 2019.

Práve pre týchto daňovníkov prijatím opatrení v rámci tzv. podnikateľského „kilečka“ nastáva zmena, o ktorej informujeme nižšie v článku.

 

 1. Daňovníci, ktorí požiadali správcu dane o platenie preddavkov na daň inak.

Títo daňovníci platia preddavky na daň z príjmov vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane.

Daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, nebudú povinní doplatiť rozdiel na preddavkoch na daň z príjmov

Kým doteraz daňovníci – právnické osoby, ktorým z podaného daňového priznania za rok 2019 vyplynula povinnosť platiť vyššie preddavky na daň z príjmov a ktorí platili preddavky v nezmenenej výške (t. j. platili nižšie preddavky), boli povinní do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch, ktorý im vznikol z tohto platenia preddavkov v nezmenenej výške, § 24a ods. 7 lex korona túto povinnosť mení.

 

Uvedené znamená, že daňovníci – právnické osoby nebudú povinné vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania po skončení pandémie alebo do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ak je táto lehota dlhšia ako lehota po skončení obdobia pandémie), ktorý im vznikol z dôvodu platenia nižších preddavkov na daň, resp. z dôvodu neplatenia preddavkov na daň na základe zákona o dani z príjmov. Nepôjde teda o nedoplatok.

Daňovníci – právnické osoby nebudú povinní vyrovnať rozdiel na preddavkoch na daň z príjmov, ktoré sa vzťahujú na zdaňovacie obdobie:

 

 • ktorým je kalendárny rok, ktorý začal 1.1.2020,
 • v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho obdobia na hospodársky rok a ktoré začalo po 1.1.2020,
 • ktorým je hospodársky rok, ktorého riadna alebo predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynula počas obdobia pandémie,
 • ktorým je hospodársky rok, ktorého aspoň 1 mesiac spadá do kalendárneho roka 2020.

 

Veríme, že vám článok pomohol. V prípade, že si nebudete vedieť rady náš tím odborníkov Vám veľmi rád pomôže a nasmeruje Vás.