+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Prehľad príspevkov pre zamestnávateľa a zamestnanca v roku 2019

V našom blogovom článku vám prinášame prehľad príspevkov pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2019, ktoré je možné získať z úradu práce.

Príspevky pre zamestnávateľa a ich mesačná výška

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Výška príspevku:

 • v Bratislavskom kraji 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 332,59 eura,
 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 5,42 % patriacich do samosprávnych krajov iných, než je Bratislavský kraj, 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 399,10 eura,
 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 5,42 % patriacich do samosprávnych krajov iných, než je Bratislavský kraj, 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 532,14 eura

Príspevok na zamestnávanie mladých

Výška tohto príspevku je v roku 2019:

 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer 70% z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 492 € mesačne
 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer 80% z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 590,40 € mesačne

Príspevok na zamestnávanie absolventov

Výška príspevku môže dosiahnuť výšku najviac 346,36 € mesačne.

Príspevok na prax pre mladých nezamestnaných

Príspevky ktoré môže zamestnávateľ získať:

 • finančný príspevok na mentorovanie vo výške maximálne 87,88 €
 • finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov, ktoré súvisia s praxou a mentorovým zapracovaním vo výške maximálne 66,51 €
 • finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca vo výške maximálne 351,52 € pri polovičnom pracovnom úväzku alebo 703,04 € pri plnom pracovnom úväzku.

Príspevok na zosúladenie pracovného a rodinného života

Výška príspevku predstavuje 95% celkovej ceny práce na jedného zamestnanca. V roku 2019 je to najviac 843,65 € mesačne.

Príspevok na dopravu do zamestnania

Výška príspevku predstavuje najviac 50% nákladov, ktoré boli vynaložené na dopravu zamestnancov.

Príspevok na zamestnávanie starších zamestnancov (50+)

Maximálna výška príspevku na zamestnávanie starších zamestnancov dosahuje 519,54 €.

Príspevok na zamestnávanie v najmenej rozvinutých okresoch

Mesačná výška príspevku predstavuje 85% z celkovej ceny práce zamestnanca, pre rok 2019 vo výške maximálne 703,04 €.

Príspevky pre zamestnanca a ich mesačná výška

Príspevok pre dlhodobo nezamestnaných na nájdenie si práce

Výška príspevku je:

 • počas prvých 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania maximálne 126,14 € mesačne
 • počas ďalších 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania maximálne 63,07 € mesačne

Príspevok pre dlhodobo nezamestnaných na obnovu pracovných návykov

Výška príspevku je:

 • najviac 198,09 € na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné
 • najviac 24 € ako jednorazovo poskytovaný príspevok na úrazové poistenie na základe uzatvorenej poistnej zmluvy

Príspevky pre absolventov do 26 rokov

Od 1. júla 2019 je výška príspevku 136,63 € mesačne.

Príspevky mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov

Uchádzači môžu získať príspevok vo výške najviac 126,14 € počas prvých 6 mesiacov od vzniku pracovného pomeru a počas ďalších 6 mesiacov trvania pracovného pomeru príspevok vo výške najviac 63,07 €.

Príspevok na bývanie pri presťahovaní sa za prácou nad 50 km

Výška príspevku predstavuje 80 % zo sumy výdavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné, maximálne 400 eur. V prípade znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas 7 až 12 mesiaca poskytovania príspevku je jeho výška maximálne 200 eur.

Príspevok na presťahovanie za prácou nad 70 km

Mesačná výška príspevku závisí od výšky výdavkov súvisiacich s presťahovaním a preukázaných výdavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné, najviac 4 000 eur v úhrne.

Príspevok na dochádzku za prácou

Výška finančného príspevku závisí od vzdialenosti miesta zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu či počtu odpracovaných dní v mesiaci, najviac však vo výške 200 € mesačne.

Príspevok na dochádzanie za prácou v menej rozvinutých okresoch

Výška príspevku závisí od vzdialenosti miesta zamestnania od miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. Pohybuje sa v rozmedzí od 0,48 € do 6,48 € za jeden odpracovaný deň.

Samozrejme, pridelenie finančného príspevku vyžaduje aby uchádzač spĺňal určité podmienky. Chcete vedieť aké? Kontaktujte nás.

Trackback von deiner Website.