+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Príjmy oslobodené od dane 2018

Mnohí z Vás vedia, že medzi príjmy oslobodené od dane v roku 2018 patria napríklad dávky nemocenského poistenia, materské dávky či suma daňového bonusu na dieťa, tiež daňový bonus na zaplatené úroky. Existujú však ďalšie príjmy fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane v roku 2018.
V dnešnom blogovom článku sa budeme venovať príjmom fyzických osôb, ktoré sú od dane oslobodené v roku 2018. Tieto príjmy sú uvedené v § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a netýkajú sa len zamestnancov, ale fyzických osôb všeobecne.

Príjmy súvisiace s predajom či nadobudnutím hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti oslobodené od dane v roku 2018

V roku 2018 sú podľa sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto príjmy, ktoré súvisia s predajom alebo nadobudnutím hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci:
príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zaradené do obchodného majetku. Od dane nie je oslobodený príjem, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorý sa nevzťahuje oslobodenie podľa prvého bodu, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku. Taktiež aj tu platí, že od dane nie je oslobodený príjem, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti podľa prvého bodu,
príjem z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku. V tomto prípade sa za hnuteľnú vec nepovažuje cenný papier,
príjem z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, prijatý touto osobou,
príjem z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu. Patrí tu tiež aj príjem z odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi a taktiež aj príjem z odpisu záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,
príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza.
V prípade predaja nehnuteľností, ktoré sú uvedené v prvých dvoch odsekoch, sa do lehoty (5 rokov) započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov napr. ak ide o predaj nehnuteľností po zániku a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Dary, výhry a ceny oslobodené od dane v roku 2018

V roku 2018 sú podľa sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto dary, výhry a ceny:
vecné dary alebo peňažné dary poskytované príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, zamestnancom a členom hasičských jednotiek a fyzickým osobám pri záchrane života a majetku,
výhry v lotériách a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe vydaného povolenia a obdobné výhry zo zahraničia,
prijaté ceny alebo výhry neuvedené v predchádzajúcom bode v hodnote, ktorá neprevyšuje sumu 350 € za cenu alebo výhru. Cenou alebo výhrou sa rozumie:
cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže. Od dane nie je oslobodená odmena, ktorá je zahrnutá do takejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny.,
výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania,
cena zo športovej súťaže. Od dane nie je oslobodená cena zo športovej súťaže, ktorú prijal daňovník a ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

Príjmy oslobodené od dane najviac do výšky 500 € v zdaňovacom období v roku 2018

V roku 2018 sú podľa sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane príjmy, ak v úhrne za zdaňovacie obdobie nepresiahnu výšku 500 €:
príjem z prenájmu (podľa § 6 ods. 3) a príjem z príležitostných činností (podľa § 8 ods. 1 písm. a)). O zdaňovaní príjmu z príležitostných činností si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018,
príjem (už znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7) z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu časti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva (ak daňovník dosiahol aj súčasne príjmy podľa predošlého bodu – z prenájmu a príležitostných činností, tak príjem je oslobodený len najviac v úhrne 500 €),
príjem (náhrada) za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,
príjem (podiel) člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku. Limit 500 € sa považuje za príjem od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,

Dávky, podpory a príspevky oslobodené od dane v roku 2018

V roku 2018 sú podľa § 9 zákona o dani z príjmov oslobodené od dane tieto dávky, podpory a príspevky:
dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia (okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu) a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu,
dávka a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi (napr. rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, prídavky na dieťa, rodičovský príspevok, materské a pod.), ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, príplatok k peňažnej pomoci v materstve a príplatok k dôchodku vrátane príplatku za výkon funkcie sudcu, sudcu ústavného súdu a prokurátora poskytované podľa osobitných predpisov,
zamestnanecká prémia,
daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky a plnenie rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,
dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Národného bezpečnostného úradu, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Slovenskej informačnej služby poskytované podľa osobitných predpisov. Od dane nie je oslobodený výsluhový príspevok, odchodné a rekreačná starostlivosť.

Trackback von deiner Website.

Zanechať koment