+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Sadzby DPH v SR v roku 2022

Vo svojom každodennom živote sa stretávame s nepriamymi daňami bez toho, aby sme si uvedomovali, že sú premietnuté do cien tovarov a služieb. Takto je to aj u dane z pridanej hodnoty, tzv. DPH, ktorá je obsiahnutá v cenách produktov a služieb. Nepriamo ju platíme všetci. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na túto daň bližšie.

Daň z pridanej hodnoty, ďalej len DPH v slovenskej legislatíve upravuje § 27 zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Je potrebné uviesť, že v SR rozlišujeme dva druhy sadzby DPH:

  • základnú sadzbu – 20 % a
  • zníženú sadzbu – 10 % na vybrané druhy tovarov a služieb, ktoré sú taxatívne vymedzené v prílohe č. 7 a č. 7a zákona o DPH. Toto uplatnenie je povinné.
Zoznam tovarov a služieb s 10 % DPH

Ako sme vyššie spomínali, pre všetky tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje 10 % sadzba dane je vytvorený presný zoznam. Pri zozname tovarov je pri každej položke uvedený číselný kód Spoločného colného sadzobníka a opis tovaru. 

Znížená sadzba je pri vybraných druhoch potravín účelová a zabezpečuje dosiahnutie nižšej ceny pre spotrebiteľov. Ide predovšetkým o potraviny základných druhov, ako je mäso, ryby, mlieko, maslo, prírodný med, chlieb, zemiaky, rajčiaky, uhorky, jablká a pod. Sadzba sa týka tiež liekov a liečiv. Zníženou sadzbou DPH sa rovnako podporuje predaj tlačených kníh a novín.


Zoznam služieb, na ktoré sa uplatňuje 10 %-ná sadzba DPH, znižuje sadzbu len u jedného druhu služby, a to ubytovacej služby. Bližšie určenie môžete vidieť v tabuľke nižšie.

Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)Opis služby 
55ubytovacie služby
55.1hotelové a podobné ubytovacie služby
turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby 
55.3prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
55.9ostatné ubytovacie služby
Znížená sadzba registrovaným sociálnym podnikom

Okrem vyššie spomenutých tovarov a služieb slovenská legislatíva upravuje zníženú sadzbu aj na tovary a služby dodané registrovaným sociálnym podnikom. Znížené DPH u dodávania tovarov a služieb registrovaným sociálnym podnikom koncovému zákazníkovi platí iba v prípade, ak:

  • oprávneným, koncovým zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba osoba. Tá musí byť zároveň buď fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy,
  • sociálny podnik používa 100 % svojho zisku po zdanení na dosiahnutie svojho cieľa.