+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Stravné SZČO poskytované na pracovnej ceste v roku 2020

V minulom článku sme si písali o pracovných cestách živnostníkov a iných SZČO, kde sme rozoberali cestovné náhrady pre SZČO.

Odporučame si najprv prečítať daný článok, pretože tento článok s tým úzko súvisí na pochopenie celej problematiky.

V súlade s § 5 ods. 1 zákona o cestovných náhradách patrí živnostníkovi a inej SZČO stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených zákonom o cestovných náhradách. Suma stravného pre tuzemskú pracovnú cestu je stanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma:

 • 5 až 12 hodín,
 • nad 12 hodín až 18 hodín,
 • nad 18 hodín.

Stravné ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením. Pre rok 2020 je stanovené stravné na tuzemskej pracovnej ceste vo výške:

 • 5,10 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 7,60 eur pre pásmo nad 12 hodín do 18 hodín (vrátane),
 • 11,60 eur pre pásmo nad 18 hodín,

v rámci jedného kalendárneho dňa.

Poznámka: Stravné a základnú náhradu za používanie cestných motorových vozidiel ustanovuje Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR opatrením na základe údajov zo štatistického úradu o zvyšovaní cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o zvyšovaní cien položiek súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 sa stravné ani základná náhrada nebudú zvyšovať do 31.12.2021 na základe prechodného ustanovenia § 38g zákona o cestovných náhradách účinného od 21.5.2020.

Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste je stanovené pre každú krajinu samostatne. Napríklad stravné v Rakúsku pri zahraničnej pracovnej ceste je vo výške 45 eur za kalendárny deň. Sadzby stravného na zahraničnej pracovnej ceste pre konkrétne krajiny nájdete v článku Stravné (diéty) – zahraničné pracovné cesty 2019. Sú platné aj pre rok 2020.

Živnostník (SZČO) má pri zahraničnej pracovnej ceste nárok na stravné v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty. Ak pracovná cesta mimo územia SR v kalendárnom dni trvá:

 • do 6 hodín vrátane – nárok na stravné je 25 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 6 hodín do 12 hodín vrátane – nárok na stravné je 50 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 12 hodín – nárok na stravné je 100 % zo základnej sadzby stravného.

V súlade s § 13 ods. 5 zákona o cestovných náhradách sa stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne v mene a vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej SZČO strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak v kalendárnom dni strávi rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, má nárok na stravné, ktoré je pre neho výhodnejšie. Napríklad, ak 12 hodín v kalendárnom dni strávi v Rakúsku, kde je stravné 45 eur a 12 hodín v Česku, kde je stravné 600 CZK (cca 22 eur), v danom dni si uplatní nárok na stravné pre Rakúsko.

Pre zistenie nároku na stravné na zahraničnej pracovnej ceste je dôležité správne posúdenie momentu, odkedy sa pracovná cesta považuje za zahraničnú pracovnú cestu.

Podľa § 16 ods. 2 zákona o cestovných náhradách platí nasledovné: pokiaľ sa zahraničná pracovná cesta začína a končí na území SR, rozhodujúcim časom je čas prechodu štátnej hranice (u osobného automobilu, autobusu, vlaku), odlet a prílet lietadla podľa letového poriadku, odchod a príchod lode z prístavu, v ktorom sa vykonáva vstupná a výstupná hraničná kontrola.

Moment začiatku zahraničnej pracovnej cesty pre určenie stravného živnostníka:

Živnostník z Banskej Bystrice letí lietadlom z Bratislavy do Mníchova a späť. Do odletu lietadla z Bratislavy podľa letového poriadku sa pracovná cesta považuje za tuzemskú pracovnú cestu. Časom odletu podľa letového poriadku z Bratislavy do Mníchova sa cesta považuje za zahraničnú pracovnú cestu až do príletu do Bratislavy z Mníchova. V prípade, ak medzi odchodom z miesta pravidelného pracoviska v Banskej Bystrici a odletom z Bratislavy ubehne viac ako 5 hodín, bude mať nárok na stravné stanovené pre SR. Zároveň, ak odlet z Bratislavy bude podľa letového poriadku trvať aspoň 1 sekundu v kalendárnom dni, bude mať nárok aj na stravné stanovené pre zahraničnú pracovnú cestu.

V prípade, že má SZČO v rámci ubytovacích služieb preukázane poskytnuté (zaplatené) raňajky, nárok na stravné pri tuzemskej ceste sa mu kráti o 25 % zo sumy stravného ustanoveného pre časové pásmo nad 18 hodín. V roku 2020 sa živnostníkovi na tuzemskej pracovnej ceste stravné kráti o sumu 2,90 eur (11,60 eur*0,25). Pokiaľ má SZČO v rámci ubytovania zaplatené raňajky na zahraničnej pracovnej ceste, kráti sa mu stravné o 25 % zo sumy stravného ustanoveného pre časové pásmo nad 12 hodín, t. j. zo 100 % základnej sadzby stravného platného pre danú krajinu. Ak bol napríklad na pracovnej ceste v Rakúsku a mal v rámci ubytovania poskytnuté raňajky, kráti sa mu nárok na stravné o sumu 11,25 eur (45 eur*0,25).

SZČO sa stravné kráti aj v prípade, ak má na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie. Ak má na pracovnej ceste zabezpečené bezplatne:

 • raňajky – stravné sa kráti o 25 %,
 • obed – stravné sa kráti o 40 %,
 • večeru – stravné sa kráti o 35 %,
 • raňajky, obed aj večeru – stravné sa kráti o 100 %,

zo sumy stravného ustanoveného pre časové pásmo nad 18 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste (11,60 eur v roku 2020), resp. zo sumy stravného ustanoveného pre časové pásmo nad 12 hodín pri zahraničnej pracovnej ceste (100 % zo stravného platného pre konkrétnu krajinu). V zásade platí, že stravné sa kráti z najvyššej možnej sumy poskytnutého stravného v danom dni.

Ak sa vám článok páčil, budeme radi, ak ho odporúčite svojim priateľom a známym.