+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Praktické tipy a odporúčania v súvislosti s koronavírusom

Zaregistrovali sme množstvo otázok v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom nového koronavírusu COVID-19, hlavne v súvislosti s platením daní a ďalším fungovaním podnikateľov. Rozhodli sme sa preto zosumarizovať to najpodstatnejšie, čo Vás trápi.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV A ÚHRADA DANE Z PRÍJMOV

V súvislosti s podaním daňového priznania môžu vzniknúť 4 situácie:

1. Daňovník nepodá daňové priznanie k dani z príjmov do 31.03.2020, neoznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ani nezaplatí daň z príjmov:

Dôsledky:

 • Sankcia za nepodanie daňového priznania a za nezaplatenie dane automaticky zaniká, ak daňovník podá daňové priznanie a daň zaplatí do 30.06.2020 (avšak až k 01.01.2021).

Riziká:

 • Ak daňovník daňové priznanie do 30.06.2020 podá, no daň z príjmov nezaplatí, sankcia za nezaplatenie dane 15% p.a. mu nebude automaticky odpustená (môžu však požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty, o úľavu alebo odpustenie sankcie).
 • Ak daňovník podá daňové priznanie a daň z príjmov zaplatí po 31.03.2020, môže to viesť k nepoukázaniu 1% – 3% podielu zaplatenej dane; daňovník  nemôže požadovať o vrátenie nadmerného odpočtu DPH do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania; daňovníkovi vznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne počnúc od 01.07.2020 a obdobný problém platí aj pre preddavky z príjmov. 
 • Ak daňovník podá daňové priznanie po zákonnej lehote, no nezostaví účtovnú závierku a tým ju ani neuloží do registra závierok do 31.03.2020 hrozí účtovnej jednotke sankcia do výšky 2% z celkovej sumy majetku.

2. Daňovník neoznámi predĺženie lehoty daňového priznania k dani z príjmov, podá daňové priznanie do 31.03.2020, no nezaplatí daň z príjmov do 31.03.2020. Dôsledky:

 • Ak daňovník daň riadne zaplatí do 30.06.2020, sankcia za nezaplatenie dane automaticky zanikne (avšak až k 01.01.2021).

Riziká:

 • Ak daňovník do 30.06.2020 daň z príjmov nezaplatí, sankcia za nezaplatenie dane vo výške 15% p.a. mu nebude odpustená (môžu však požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty, o úľavu alebo odpustenie sankcie).
 • Ak daňovník zaplatí daň z príjmov po 31.03.2020, môže to viesť k nepoukázaniu 1% – 3% podielu zaplatenej dane; daňovník  nemôže požadovať o vrátenie nadmerného odpočtu DPH do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
 • Ak daňovník neoznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne počnúc od 01.07.2020 a rovnako aj preddavky na daň z príjmov. 

3. Daňovník oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.06.2020 (do 30.09.2020 ak má príjmy zo zahraničia) a v tejto lehote podá daňové priznanie, ale nezaplatí daň z príjmov. Dôsledky:

 • Daňovníkovi bude uložená sankcia na nezaplatenie dane vo výške 15% p.a.

4. Daňovník oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 30.06.2020 (do 30.09.2020 ak má príjmy zo zahraničia) a v tejto lehote podá daňové priznanie a zaplatí aj daň z príjmov.   IDEÁLNE RIEŠENIE BEZ DÔSLEDKOV A RIZÍK 

1. Kedy má zmysel podať daňové priznanie do 31.03.2020?

 • ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov, bude mu vrátený najneskôr do 07.05.2020,
 • ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť nižšie preddavky na daň z príjmov,
 • ak by daňovník platil z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 nižšie odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.07.2020.

2. Kedy nemá zmysel podať daňové priznanie do 31.03.2020 a radšej oznámiť predĺženie lehoty?

 • ak daňovníkovi vznikne nedoplatok na dani z príjmov,
 • ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť vyššie preddavky na daň z príjmov,
 • ak by daňovník platil z podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 vyššie odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 01.07.2020,
 • ak začínajúci daňovník dosiahol za rok 2019 zdaniteľný príjem vyšší ako 6078 €, vznikne mu povinnosť platiť odvody od 01.07.2020 do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 167,89 € mesačne, avšak v prípade predĺženia lehoty je povinný platiť odvody počnúc 01.10.2020.

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Pri oneskorenej úhrade DPH alebo podaní výkazov neexistuje právny predpis, aby umožnil automaticky odpustiť sankciu.  Platiteľovi DPH môžu za súčasného stavu vzniknúť nasledovné 4 situácie:

1. Platiteľ dane nepodal výkazy DPH a nezaplatil DPH v stanovenej lehote.  Riešenie:

 • Podanie žiadosti o odpustenie zmeškaných lehôt.

Nevýhody: 

 • Úhrada poplatku vo výške 9,50 € (pri elektronickej komunikácii 4,50 €).
 • Žiadosť sa podáva za každý jeden zmeškaný úkon samostatne.

2. Platiteľ dane podal výkazy DPH, ale nezaplatil DPH v stanovenej lehote.  Riešenie:

 • Podanie žiadosti o odpustenie zmeškaných lehôt.

Nevýhody:

 • Úhrada poplatku vo výške 9,50 € (pri elektronickej komunikácii 4,50 €).

3. Platiteľovi DPH vznikol nadmerný odpočet. Riešenie:

 • Možnosť “rýchlejšej” vratky nadmerného odpočtu.

Nevýhody: 

 • Platiteľ DPH musí spĺňať nasledovné podmienky:
 • zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac,
 • platiteľ bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov,
 • platiteľ DPH nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol nadmerný odpočet, daňové, colné nedoplatky a nedoplatky na odvodoch v súhrne viac ako 1000 €.
 • Ak platiteľ nespĺňa tieto podmienky, daňový úrad mu môže uložiť pokutu do výšky 1,3% zo sumy nadmerného odpočtu.

4. Platiteľovi DPH vznikol nadmerný odpočet (napr. za 02/2020), ale nevyužil vyššie popísaný postup a ďalšie DP k DPH (za 03/2020) nepodal v stanovenej lehote. Riešenie: 

 • Podať DP k DPH (za 03/2020) čím skôr.

Nevýhody: 

 • Nepodaním DP k DPH za 03/2020 predĺžuje daňovník lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu.

ZÁKONNÉ MOŽNOSTI

V súčasnom stave je možné využiť nasledovné žiadosti a oznámenia:

 • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov 
 • Podanie žiadosti o platenie preddavkov na daň
 • Podanie žiadosti o odklad platenia dane a povolenie splátok
 • Podanie žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty

VÝŠKA POPLATKOV ZA JEDNOTLIVÉ ÚKONY: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

 • Poplatok: BEZ POPLATKU
 • Tlačivo: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty.

 • Poplatok: 
  • 9,50 €
  • 4,50 € pri elektronickom podaní
  • potvrdenie o vykonaní platby je potrebné priložiť k žiadosti
 • Tlačivo: Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky

Žiadosť o platenie preddavkov na daň inak.

 • Poplatok: BEZ POPLATKU
 • Tlačivo: Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky

Žiadosť o odklad platenia dane a povolenie splátok.

 • Poplatok: 
  • V SÚČASNOM STAVE BEZ POPLATKU
  • inak:  9,50 €, 4,50 € pri elektronickom podaní
  • potvrdenie o vykonaní platby je potrebné priložiť k žiadosti
 • Tlačivo: Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky

Podaním žiadosti o odklad platenia dane a povolenie splátok môže daňovník minimalizovať úrok z omeškania a vyhne sa vymáhaniu daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní.

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA

V nasledujúcich mesiacoch by mali podnikatelia prehodnotiť svoje možnosti, ozdraviť peňažné toky a minimalizovať náklady. Ďalšie možnosti pre podnikateľov sú:

1. Mzdové náklady

 • Možnosti: 
  • Zníženie odmien
  • Skrátenie pracovného úväzku
  • Zníženie hrubej mzdy
  • Možnosť poberania podpory v nezamestnanosti (napr. zamestnanec tesne pred odchodom do dôchodku)

2. SZČO

 • Možnosti:
  • Pozastavenia živnosti alebo jej ukončenie
  • Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019.

3. DPH

 • Možnosti:
  • Prechod z mesačného platiteľa DPH na kvartálneho platiteľa
  • Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby
  • Zrušenie registrácie pre DPH (ak obrat nedosiahol sumu 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov)
  • Stlmenie činnosti alebo využitie inštitútu oneskorenej registrácie pre DPH (pri dosiahnutí obratu 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov).

Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu a spoločne zvládneme túto nepriaznivú situáciu. V prípade nejasností alebo otázok nás kedykoľvek kontaktujte.