+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Viete v akej výške platiť odvody od 1.7.2019?

Odvody SZČO (živnostník) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne upravujú nasledovné zákony:

 • odvody SZČO do Sociálnej poisťovne upravuje legislatívny zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • odvody SZČO do príslušnej zdravotnej poisťovne upravuje legislatívny zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne

Túto informáciu zasiela Sociálna poisťovňa živnostníkovi formou dopisu. Výška odvodov u živnostníkov závisí od vymeriavacieho základu. Na výšku vymeriavacieho základu zas vplývajú dva faktory a to výška zaplatených odvodov a čiastkový základ dane.

Výška odvodov, ktoré bude musieť SZČO platiť bude 33,15% z vymeriavacieho základu, teda nasledovná:

 • minimálne mesačné odvody vo výške 158,11€, v prípade ak bude vymeriavací základ rovný alebo nižší ako 477 €
 • maximálne mesačné odvody vo výške 2213,75 €, v prípade ak bude vymeriavací základ vyšší ako 6678 €
 • ak bude vymeriavací základ nižší alebo rovný ako 6678 € a vyšší ako 447 €, bude SZČO povinná platiť mesačné odvody z tohto vymeriavacieho základu.

Nižšia výška odvodov platí pre SZČO, ktorej je priznaný predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, ak poberá výsluhový dôchodok alebo dovŕšila dôchodkový vek, z dôvodu neplatenia odvodov na invalidné poistenie vo výške 6% z vymeriavacieho základu. Výška odvodov, ktoré bude musieť takáto SZČO platiť je nasledovná:

 • minimálne mesačné odvody vo výške 129,50 €, v prípade ak bude vymeriavací základ rovný alebo nižší ako 477 €
 • maximálne mesačné odvody vo výške 1813,07 €, v prípade ak bude vymeriavací základ vyšší ako 6678 €
 • ak bude vymeriavací základ nižší alebo rovný ako 6678 € a vyšší ako 477 €, bude SZČO povinná platiť mesačné odvody z tohto vymeriavacieho základu.

Ako vypočítať mesačný vymeriavací základ?

Vypočítame ho nasledovne: základ dane, ktorý je uvedený na riadku 47 daňového priznania typ B + suma uvedená na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Následne sumu vydelíme číslom 1,486 a nakoniec číslom 12 (t.j. počet mesiacov v kalendárnom roku).

Koho sa to týka?

Platiť odvody je povinnosť, ktorá od 1.7.2019 pripadá tým SZČO:

 • ktoré svoje daňové priznanie k dani z príjmov stihli podať v riadnom termíne tzn. do 1.4.2019,
 • ktorých príjem z podnikania za rok 2018 presiahol sumu 5724 €

Ak živnostník daňové priznanie za rok 2018 podal v predĺženej lehote, povinnosť platiť odvody mu vzniká až od 1.10.2019.

Je dôležité podotknúť, že:

 • SZČO nepripadá platiť odvody Sociálnej poisťovni len v tom prípade, ak príjem z podnikania nepresiahol sumu 5724 €, a to až do 1.7.2020 resp. 1.10.2020,
 • SZČO, ktorej príjem za rok 2018 bol väčší ako 5724 € a platila odvody Sociálnej poisťovni do 30.6.2019, platí odvody naďalej, no môže sa zmeniť ich výška.

Hranica príjmu za rok 2019 sa bude posudzovať v roku 2020 a to v hodnote 6078 €.

Platiť či neplatiť?

Ako sa SZČO dozvie o povinnosti platiť odvody? Vznik a zánik povinnosti platiť odvody oznámi Sociálna poisťovňa každej SZČO. Rovnako jej oznámi aj výšku odvodov a vymeriavací základ. Tej SZČO, ktorej Sociálna poisťovňa oznámi povinnosť platiť odvody, ich musí uhradiť do:

 • 8.8.2019 (vznik odvodovej povinnosti od 1.7.2019),
 • 8.11.2019 (vznik odvodovej povinnosti od 1.10.2019).

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne

Od 1.1.2019 platia živnostníci do zdravotnej poisťovne preddavky v určitej výške. Príslušná zdravotná poisťovňa písomne oznámila každej SZČO výšku odvodov. Výška odvodov do zdravotnej poisťovne závisí rovnako ako pri odvodoch do Sociálne poisťovne od mesačného vymeriavacieho základu. V prípade odvodov do zdravotnej poisťovne vypočítame vymeriavací základ takto: základ dane, ktorý je uvedený v riadku 47 daňového priznania typ B + suma uvedená na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Následne výslednú sumu vydelíme číslom 1,486 a nakoniec počtom mesiacov, počas ktorých bola prevádzkovaná živnosť.

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne, ktoré je SZČO povinná platiť je 14% (resp. 7%) z vymeriavacieho základu, to znamená, že v roku 2019 predstavujú minimálne odvody do zdravotnej poisťovne hodnotu 66,78 € (14% z 477 €). Ak ide o SZČO so zdravotným postihnutím, výška odvodov je 33,39 € (7% u 477 €).

Koho sa to týka?

Povinnosť SZČO platiť odvody do zdravotnej poisťovne sa hodnotí k 1.1.2019. Z toho vyplýva, že od 1.7.2019, resp. 1.10.2019 platí SZČO tie isté odvody, aké jej boli vymerané od 1.1.2019. Ak SZČO vznikne v priebehu roka 2019, povinnosť platiť odvody jej vzniká odo dňa, kedy sa stáva zárobkovo činnou osobou.

Týkajú sa tieto zmeny aj vás a chcete byť pripravení? Kontaktujte nás, radi vám všetko vysvetlíme.