+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zdaňovanie podielov zo zisku

Viete ako zdaniť vyplatené dividendy zo zisku v roku 2019? Nasledujúce informácie, ktoré Vám prinášame v blogovom článku Vám zaručene pomôžu.

Zdaňovanie podielov zo zisku – dividend

Zdaňovanie podielov na zisku s.r.o. (dividend) prešlo od 1.1.2017 výraznou zmenou. Niekoľko rokov neboli dividendy predmetom dane z príjmov. Platili sa z nich len zdravotné odvody. Od roku 2017 sú opäť predmetom dane. Je dôležité, aby ste si dali pozor pri zdaňovaní dividend na odlišné sadzby dane z príjmov u fyzickej, či právnickej osoby a taktiež na zdroj príjmu.

Zdaňovanie dividend upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Zdaňovanie dividend prešlo v minulých rokoch viacerými reformami, avšak v súčasnosti platí, že z prijatých dividend sa od 1.1.2018 (t.j. zo zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr) neplatí zdravotné poistenie, ale takýto príjem sa spravidla zdaňuje zrážkovou daňou z príjmov podľa § 43 zákona.
Zdanenie dividend prebieha podľa platnej úpravy toho roka, v ktorom bol dosiahnutý zisk určený na vyplatenie.

Dividendy, ktoré sú predmetom dane v roku 2019

Predmetom dane v roku 2019 sú tieto dividendy:

  • dividenda (podiel na zisku), ktorý je vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní, členom štatutárneho orgánu, či členom dozorného orgánu (tantiéma),
  • príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
  • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení,
  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • vyrovnací podiel,
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa v tomto prípade považuje aj zahraničná osoba, ktorá vypláca obdobný príjem.

Kedy dividenda nie je predmetom dane

V prípade, ak spoločnosť, ktorá vypláca dividendu si neuplatní výšku vyplatenej dividendy do daňových výdavkov, dividenda nie je predmetom dane ani u prijímateľa tejto dividendy (výnimky sú však uvedené v § 12 ods. 7 písm. c).

Dividenda sa vypláca z čistého zisku (po zdanení)

Pred rozdelením zisku za rok 2018 musí právnická osoba vykonať napr. povinný prídel do zákonného rezervného fondu, či do iných fondov, taktiež nesmie zabudnúť napr. na úhradu strát minulých rokov a pod. Následne až po takomto „očistení“ zisku môže tento čistý zisk rozdeliť.

Sadzba dane pre vyplatené dividendy:

  • pre fyzické osoby v roku 2019 – sadzby dane, ako aj spôsob zdanenia závisí od toho, či ide o dividendu vyplatenú v roku 2019 fyzickej osobe – rezidentovi SR alebo nerezidentovi SR. V prípade, ak bude fyzickej osobe vyplatená dividenda, ktorá sa zdaní zrážkovou daňou, fyzická osoba už nemá žiadne daňové povinnosti, nakoľko sa jej príjem považuje za vysporiadaný. Fyzická osoba, ktorej bude vyplatená dividenda, ktorá nebude zdanená zrážkovou daňou, je povinná tento príjem priznať a zdaniť prostredníctvom osobitného základu dane podľa § 51 e) zákona o dani z príjmov.
  • pre právnické osoby v roku 2019 -v niektorých prípadoch vyplatenia dividendy právnickej osoby, nie je vyplatená dividenda predmetom dane z príjmov a teda sa nezdaňuje žiadnou sadzbou dane. Rovnako, ako u fyzickej osoby, aj tu platí, že v prípade právnickej osoby, ktorej bude vyplatená dividenda už znížená o zrážkovú daň, považuje sa tento príjem z dividendy u právnickej osoby za vysporiadaný.

Zdanenie vyplatených dividend zamestnancom v roku 2019 (zo zisku za rok 2018)

V prípade vyplatenia dividend zamestnancom, ide o vyplatenie fyzickej osobe bez účasti na základnom imaní. Ak sa obchodná spoločnosť alebo družstvo ako zamestnávateľ rozhodne, že vyplatí dividendy (podiely na zisku) za rok 2018 v roku 2019, zahrnie ich ako príjem zo závislej činnosti, t.j. z § 5 zákona o dani z príjmov. Nakoľko je takýto príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti, bude z neho zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, a to v mzde za mesiac, v ktorom boli dividendy zamestnancovi vyplatené. Zároveň je potrebné z tohto príjmu zaplatiť aj všetky odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Oznámenie o príjmoch za rok 2018 podajte do 31.5.2019 na tlačive príslušnej zdravotnej poisťovne
Fyzická osoba – príjemca dividend je povinný oznámenie o príjmoch za rok 2018 podať príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr v lehote do 31. mája 2019. Oznámenie o príjmoch za rok 2018 sa podáva na vzore tlačiva, ktoré je sprístupnené na webovej stránke každej zdravotnej poisťovne.

Ak ste povinný vyplácať dividendy a neviete ako na to, neváhajte a kontaktujte nás, my Vám radi pomôžeme.