+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zoznam účtov platiteľov DPH a tlačivá priznaní od 1. 1. 2022

Od 1. januára si podnikatelia môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ označil ako účet používaný na podnikanie. Zverejnený je zoznam bankových účtov, ktoré nahlásili platitelia DPH ktorý by mal byť dennodenne aktualizovaný.
Zoznam podnikateľských účtov platiteľov DPH je zverejnený od 1. 1. 2022

Platitelia DPH, ktorí boli registrovaní k 15. novembra 2021, museli bankové účty nahlásiť finančnej správe do 30. novembra 2021. S cieľom uľahčiť celý tento proces doručila finančná správa každému platiteľovi DPH predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Oznámené bankové účty sú zverejnené v podobe zoznamu na portáli finančnej správy od 1. januára 2022 a aktualizovaný bude na dennej báze.

Finančná správa prišla s riešením, ako podnikateľom zjednodušiť vyhľadávanie v rozsiahlych exportoch z informačných zoznamov. 

Tieto údaje sú od 1. januára 2022 dostupné nasledovne:

  1. online informačný zoznam,
  2. export z online informačného zoznamu vo formáte XML,
  3. API rozhranie.

V rámci proklientskeho prístupu sprístupnila finančná správa produkčnú verziu API rozhrania na svojom transparentnom OpenData portáli už začiatkom decembra 2021. Zároveň boli zverejnené vzorky exportov pripravovaných informačných zoznamov.

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom prinesie viaceré benefity, najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS), si budú môcť odberatelia overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

Náležitosti zoznamu upravuje daňový poriadok, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo pre daň platiteľa a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo zahraničného poskytovateľa bankových služieb. Z dôvodu ochrany osobných údajov sú dáta v nových informačných zoznamoch zverejnené až po zadaní úplnej hodnoty IČ DPH do filtra. 

Znamená to, že zobrazované sú len údaje z daného informačného zoznamu zodpovedajúce zadanej hodnote IČ DPH. Náhľad na celý zoznam je možný len prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov, ktoré sú denne vytvárané a publikované na portáli finančnej správy. Aj v tomto smere však finančná správa pristúpila k bezpečnostným opatreniam a exportné súbory podliehajú prísnej licenčnej politike.

Finančná správa pre podnikateľov pripravila aj odpovede na najčastejšie otázky k oznamovacej povinnosti platiteľov DPH.

Tlačivá daňových priznaní za rok 2021 

Od 1. januára 2022 finančná správa zverejnila viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy nájdu klienti tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb. 

Okrem toho bude klientom k dispozícii aj Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva, Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ako aj Všeobecné podania k účtovných závierkam v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Zdroj: Finančná správa SR