+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Od 1. januára 2019 majú zamestnávatelia nové povinnosti

1. Nahlásenie voľného pracovného miesta

Od 1. januára 2019 musí každý zamestnávateľ oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v územnom obvode, ktorého sa pracovné miesto nachádza. Toto sa nevzťahuje len na také pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy, napríklad ak sa zamestnávateľ riadi zákonom o štátnej službe.

Voľné pracovné miesta môže zamestnávateľ nahlásiť na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny dvomi spôsobmi:

  • Buď tak urobí online prostredníctvom webovej stránky www.istp.sk bezplatne alebo na www.profesia.sk, či www.kariera.sk s príslušným poplatkom. Po zverejnení na týchto portáloch bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú.
  • Druhou možnosťou, ako prihlásiť voľné pracovné miesto je, že zamestnávateľ vyplní tlačivo nahlášky voľných pracovných miest, ktoré odošle poštou, faxom alebo elektronickou poštou na príslušný úrad práce.

2. Oznamovanie kategórie práce 2

Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť, každoročne do 15. januára, v elektronickej podobe, príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Údaje zamestnávatelia poskytnú aj zástupcom zamestnancov.

Prvýkrát sa tieto ustanoveniami uplatnia v januári 2019. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý si stiahnete z internetovej stránky Úradu verejného zdravotníctva SR a zašlete iba na jednu e-mailovú adresu – [email protected]. Po spracovaní zaslaného elektronického formulára bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal Oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradených do kategórie 2.

Poznámka: Do druhej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko, nie je predpoklad poškodenia zdravia /neprekročené limity ustanovené osobitnými predpismi/.

Naša účtovná kancelária dokáže zabezpečiť splnenie obidvoch povinností pre zamestnávateľov. Stačí, keď nás budete kontaktovať pomocou formulára na našej webovej stránke.

Lehota sa PREDLŽUJE do 30.06.2019: Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa uplatňuje prvýkrát, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30.06.2019.

Trackback von deiner Website.

Zanechať koment