+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Preplácanie príspevkov pre zamestnancov a SZČO – časť 2.

V minulom článku sme si predstavili prvé dve opatrenia vlády SR, v boji proti Corona vírusu. V tomto článku sa dozviete o ďalších dvoch opatreniach.

Cieľ projektu?

Je poskytnúť zamestnávateľom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a samostatne zárobkových činných osôb na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie

Príspevok č. 3

Podpora zamestnávateľov zasiahnutých MS.

Kto je opravený žiadateľ?

Zamestnávateľ vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere

Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby – manželka, deti, rodičia, ktorí nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý.

Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku.

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku? 

Zamestnávateľ:

– vypláca svojim zamestnancom mzdu alebo náhradu mzdy podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce,

– nežiada príspevok na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe alebo poberajú z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnanca dávku sociálneho zabezpečenia,

– nežiada príspevok na zamestnancov, na ktorých mu je poskytovaný iný príspevok na mzdy/CCP v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

– nežiada príspevok na zamestnancov s dňom nástupu do práce od 02.03.2020,

– dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončí pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou,

spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že: 

 1. má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
 3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 
 8. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 8) je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Opatrenie č. 3  sa delí na dve skupiny:

Opatrenie č. 3A

je na úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur.

Opatrenie č. 3B

je paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa Za oprávnený výdavok v mesiaci marec sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 , v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

Zamestnávateľ si vyberie len jednu z možností v rámci Opatrenia 3 na celé obdobie poskytovania príspevku.

Sú 3 možnosti: 

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 – predchádzajúce je 03/2019) 
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.

Príspevok č. 4

Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem

Kto je oprávnený žiadateľ?

SZČO, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie. Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO podľa písm. a) až c), ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Oprávnené výdavky sú: 

Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020. Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku. Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť/činnosť. Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku.

Aké sú podmienky poskytnutia príspevku? 

Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Žiadateľ predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Žiadosť sa delí na prílohu 7A a 7B.

V žiadosti č 7A je aj vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktoré sa vzťahuje na SZČO, že:

1) od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), 

2) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku,

 3) nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, 

4) spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že: 

 1. a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
 2. b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 
 3. c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok, 
 4. d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 5. e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 6. f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, 
 7. g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, 

5) nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, 

6) je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. 

7) mu nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny, 

8) nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

V žiadosti č. 7B je aj vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktoré sa vzťahuje na SZČO, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným a zároveň jej konateľom, že:

1) je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, 

2) je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, 

3) nie je spoločníkom v inej s.r.o., 

4) od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), 

5) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, 

6) nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,

7) spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že: a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok, d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky, e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,

 8) nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.