+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Zmeny v roku 2020, o ktorých by mali naši klienti vedieť

V tomto článku nájdete prehľad desiatich dôležitých zmien z rôznych oblastí.

 1. Znížená sadzba dane z príjmov 15 %

Táto významná zmena sa týka právnických osôb a živnostníkov s ročným obratom do 100 000 € a je možné ju uplatňovať za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2020. Pri zníženej sadzbe dane z príjmov 15 % sa však nebude uplatňovať rovnaký postup, ako v prípade dvoch odlišných sadzieb dane fyzických osôb, kedy platí, že do určitej hranice sa použije znížená sadzba dane (19 %) a na zvyšnú sumu vyššia sadzba (25 %). V tomto prípade sa po prekročení hranice príjmu 100 000 eur použije na celú sumu sadzba dane vo výške 21 %.

 1. Vyššia nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od roku 2020

Od roku 2020 sa výška nezdaniteľnej časti základu dane bude počítať ako 21-násobok životného minima oproti doterajšiemu 19,2-násobku. Zvyšuje sa aj výška životného minima na sumu 205,07 eur, čo rovnako spôsobuje vyššiu nezdaniteľnú časť. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 eur, oproti súčasnej výške 3 937,35 eur platnej v roku 2019.

 1. Nová odpisová skupina od roku 2020

Ide o zavedenie novej odpisovej skupiny s najnižším počtom rokov odpisovania 2 roky. Označenie odpisovej skupiny nájdete v zákone o dani z príjmov ako odpisová skupina 0. V nej sa budú odpisovať výlučne batériové elektronické vozidlá alebo plug-in hybridné elektrické vozidlá. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.

 1. Odpočítavanie daňovej straty po novom

Daňová strata sa počnúc rokom 2020 nebude umorovať 4 roky, ale 5 rokov. Ďalšou zmenou je, že výšku daňovej straty nemusia podnikatelia umorovať rovnomerne, t. j. v každom roku s nárokom na rovnakú sumu, ale výšku umorovanej straty je možné prispôsobovať vykázanému základu dane v konkrétnom zdaňovacom období.

 1. Preddavky na daň z príjmov od hranice 5 000 eur

Novelou zákona sa od roku 2020 mení dolná hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov z pôvodných 2 500 eur na 5 000 eur. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebudú mať žiadnu povinnosť pri platení preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Uplatnenie 10 % DPH na vybrané druhy tlače, potravín či ubytovacie služby

Od 1.1.2020 možno uplatniť zníženú sadzbu DPH vo výške 10% na nové druhy tovarov – tlač  a “zdravé potraviny.” Rovnako sa táto znížená sadzba vzťahuje aj na ubytovacie služby.

 1. Zadržanie vodičského preukazu

Od roku 2020 sa zavádza nový druh daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu bude možné len u toho daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu.

 1. Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Od roku 2020 sa menia kritériá pre posudzovanie spoločností, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Menia sa jednak veľkostné kritériá pre túto povinnosť, ale zároveň sa rozširuje okruh obchodných spoločností, pri ktorých je nutné sledovať, či sú kritériá splnené. Za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020 môže vzniknúť povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom už aj verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti. Doteraz sa kritéria sledovali len pre družstvo, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pre všetky vyššie uvedené spoločnosti platí, že účtovnú závierku musia mať overenú auditom, ak splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 • celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
 • čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.
 1. Minimálne a maximálne odvody pre živnostníkov

Pre rok 2020 budú minimálne odvody živnostníkov do zdravotnej poisťovne vo výške 70,91 eur. Prvýkrát sa nová výška preddavkov na zdravotné poistenie zaplatí do 8.2.2020 za mesiac január 2020. Minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne na rok 2020 je vo výške 167,89 eur. Spolu sú tak minimálne odvody živnostníkov v sume 238,80 eur. Maximálna suma odvodov živnostníkov do Sociálnej poisťovne je od 1.1.2020 vo výške 2 350,66 eur. Pre zdravotné odvody limit nie je. 

 1. Prísnejšie podmienky za nepodanie mesačného výkazu

Po novom, ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom. Mesačný výkaz sa musí predkladať do lehoty splatnosti odvádzaného poistného za daný kalendárny mesiac. Ak sa stane, že zamestnávateľ zabudne poslať Sociálnej poisťovni výkaz, budú ho evidovať ako neplatiča.

Veríme, že vám článok pomohol.  V prípade, že by ste mali záujem o naše služby kontaktujte nás a radi vám pomôžeme. 

Trackback von deiner Website.