+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Čo robiť, ak zmeškáte lehotu na splnenie daňových povinností?

Čo robiť, ak zmeškáte lehotu na splnenie daňových povinností, napr. na podanie daňového priznania? V prípade vážneho dôvodu možno žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Ako na to? Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote (t. j. v termíne na podanie, napr. daňové priznanie k DPH do 25. dňa v kalendárnom mesiaci, ak ide o mesačného platiteľa DPH) dopúšťa sa tým podľa § 154 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) správneho deliktu a hrozí mu pokuta od 30 € do 16 000 €. Aby sa daňový subjekt vyhol pokute, môže požiadať podľa § 29 o odpustenie zmeškanej lehoty. Informácie o tom, kto a akým spôsobom je možné požiadať o zmeškanej lehoty prinášame v článku.

Kedy môže daňový subjekt požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty?

V prípade, ak daňový subjekt zo závažných dôvodov zmeškal lehotu, ktorú určuje daňový poriadok, správca dane, či iný osobitný predpis (napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, či zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iné), môže požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Ide napr. o zmeškanie lehoty:
 • na podanie daňového priznania k DPH, k dani z príjmov,
 • na podanie kontrolného výkazu, či súhrnného výkazu,
 • na podanie odvolania voči rozhodnutiu správcu dane,
 • na zaplatenie dane z príjmov, a pod..
Upozorňujeme, že správca dane odpustí zmeškanú lehotu daňovému subjektu, ktorú nemohol splniť len zo závažných dôvodov a po splnení týchto podmienok:
 1. daňový subjekt podá žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania,
 2. daňový subjekt v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania lehoty, urobí zmeškaný úkon (napr. podá daňové priznanie k DPH),
 3. daňový subjekt zaplatí správny poplatok,
pričom lehota 30 dní začne plynúť nasledujúci deň po dni, kedy odpadli dôvody, pre ktoré daňový subjekt lehotu zmeškal. Podľa daňového poriadku však nemožno odpustiť zmeškanie:
 • už predĺženej lehoty,
 • lehoty, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.
Prečítajte si tiež   Počas vyhláseného núdzového stavu v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (COVID-19) od 12.3.2020 podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „lex korona“) sa odpustí zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň. Ide o odpustenej zmeškanej lehoty, akou je napr. nepodanie odvolania počas pandémie, či nepredloženie dokladov správcovi dane a pod.

Ako sú definované závažné dôvody pre odpustenie zmeškanej lehoty?

Nakoľko daňový poriadok nedefinuje závažný dôvod pre odpustenie zmeškanej lehoty, ani neodkazuje na iný právny predpis, správca dane posudzuje stupeň závažnosti dôvodov pre odpustenie zmeškanej lehoty individuálne. Každý daňový subjekt, ktorý žiada o odpustenie zmeškanej lehoty, je povinný tieto závažné dôvody, pre ktoré žiada o odpustenie zmeškanej lehoty, preukázať. Závažný dôvod, pre ktorý môže daňový subjekt požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty, je napr.:
 • hospitalizácia,
 • nehoda,
 • živelná pohroma,
 • karanténa, či úraz,
 • nepredpokladaná zahraničná pracovná cesta,
 • a iné.

Ako požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty?

Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty nemá predpísanú formu, avšak, jej obsahom by malo byť:
 • dôvody zmeškanej lehoty popísané slovne, ako aj preukázanie týchto dôvodov (napr. potvrdenie nemocnice o liečení pacienta s uvedením dátumov od – do),
 • dátum, kedy dôvody zmeškania lehoty pominuli (napr. deň prepustenia pacienta z ústavného liečenia),
 • informáciu o dátume, kedy bol zmeškaný úkon vykonaný (napr. kedy bolo podané daňové priznanie),
 • a iné.
  V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. Náš tím špičkových odborníkov Vám rád pomôže.