+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Povinný zápis – Konečný užívateľ výhod

Viete, že do konca roka 2019 musia právnické osoby zapísať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra? My máme pre Vás riešenie, vieme to urobiť za Vás.

Do obchodného registra zapíšeme všetky potrebné údaje ako sú meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Tieto údaje o konečných užívateľoch výhod však nebudú zverejňované.

Spoločnosti, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 01.11.2018 musia poskytnúť údaje o konečnom užívateľovi výhod už pri založení a zapísaní spoločnosti do obchodného registra.

Existujúce spoločnosti zapísané v obchodnom registri pred 01.11.2018 si túto povinnosť musia splniť dodatočne a zapísať konečného užívateľa výhod najneskôr do 31.12.2019.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo na jej základnom imaní;
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena;
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom;
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak si spoločnosť túto povinnosť nesplní do 31.12.2019, môže dostať od súdu pokutu až do výšky 3.310,- EUR.

So zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra Vám radi pomôžeme.

Cena tejto služby je 49 € bez DPH.

Máte otázky týkajúce sa zápisu konečného užívateľa výhod?

Radi Vám ich zodpovieme, stačí nás kontaktovať.