+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Kto sa považuje za mikrodaňovníka a aké výhody z toho vyplývajú?

V roku 2020 zaviedla novela zákona o dani z príjmov nový pojem – mikrodaňovník. Tento pojem je platný od 1.1.2021 a platí pre fyzické i právnické osoby, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky. Nezabudnite, že pojem mikrodaňovník neznamená to isté, ako mikro-účtovná jednotka.

Ste aj vy mikrodaňovník? To sa dozviete v tomto blogu.

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov upravuje pojem mikrodaňovník, ale taktiež podmienky zaradenia sa do tejto kategórie.

Kto sa môže stať mikrodaňovníkom?

  • Fyzická osoba, ak jej príjem, teda výnos z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti neprekračuje maximálnu sumu 49 790 € za dané zdaňovacie obdobie.
  • Právnická osoba, ak jej výnosy neprekračujú maximálnu sumu 49 790 € za dané zdaňovacie obdobie.

Kto nemôže byť mikrodaňovníkom?

  • Daňovník, na ktorého majetok bol vypísaný konkurz, je v likvidácii alebo má povolený splátkový kalendár.
  • Daňovník/právnická osoba, ak jeho zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, z dôvodu napr. pri zmene právnej formy, vstupu do likvidácie, prechodu do zdaňovacieho obdobia na hospodársky a naopak.
  • Daňovník, ktorý je závislou osobou a vykonáva kontrolovanú transakciu.

Výhody pre mikrodaňovníkov

Mikrodaňovník môže, ale nemusí využiť výhody:

  • Zvýhodnené odpisovanie.
  • Osobitný spôsob tvorby opravných položiek ku pohľadávkam.
  • Úpravu odpočítavania daňovej straty.
  • Nižšia sadzba dane z príjmov – 15% (túto sadzbu dane môže využiť každý daňový subjekt, ktorý spĺňa podmienku obratu, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky mikrodaňovníka).

Chcete vedieť, aké ďalšie výhody vyplývajú zo zákona pre mikrodaňovníkov? Kontaktujte nás.