+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Materské u otca

Materské u otca predstavuje 75 % denného vymeriavacieho základu za každý deň, počas ktorého má nárok na materské. V tomto krátkom článku sa dozviete pár užitočných rád, ktoré by ste mali vedieť. 

Materské, resp. materská dávka – komu sa vypláca?

Materské, resp. materská dávka sa zaradzuje medzi nemocenské dávky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. O materské môže požiadať matka dieťaťa, iný poistenec (t. j. napr. otec dieťaťa) alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Podmienky pre priznanie nároku na materské u otca dieťaťa

V prípade, ak chce otec dieťaťa získať nárok na materské, musí splniť zákonom stanovené podmienky, medzi ktoré patrí predovšetkým:

  1. byť v deň nástupu na materské nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
  2. byť v období dvoch rokov ku dňu nástupu na materské nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní.

Výška materského u otca dieťaťa a maximálne materské

Materské sa vypláca za kalendárne dni a výška materského predstavuje rovnako u matky, ako i u otca 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Denný vymeriavací základ vypočítame ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých otec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, to znamená, že:

  • v roku 2020 nesmie presiahnuť 75 % z 66,6083 €, t. j. 49,9563 €, a
  • v roku 2021 nesmie presiahnuť 75 % z 71,8028 €, t. j. 53,8521 €.

Výška materského u otca dieťaťa – existencia viacero nemocenských poistení súčasne

Ak otec má dve, resp. viacero nemocenských poistení súčasne (napr. má dva pracovné pomery, resp. má pracovný pomer a je zároveň SZČO a platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne), a pri oboch nemocenských poisteniach súčasne splnil podmienky pre získanie nároku na materské (t. j. obe alebo viaceré nemocenské poistenia sú aktívne a z oboch, resp. viacerých nemocenských poistení spĺňa podmienku doby trvania nemocenského poistenia 270 dní), môže žiadať o materské osobitne z každého z nich.

Sociálna poisťovňa po prijatí žiadosti o materské z viacerých nemocenských poistení určí denný vymeriavací základ pre každé z nich, tieto denné vymeriavacie základy spočíta a určí pre výpočet materského 75 % z tohto súčtu denného vymeriavacieho základu. Aj tu však platí, že súčet denných vymeriavacích základov nesmie presiahnuť maximálny denný vymeriavací základ.

Určenie rozhodujúceho obdobia u otca – zamestnanca a príklady na výpočet rozhodujúceho obdobia

Pre určenie denného vymeriavacieho základu, a teda pre určenie výška materského, musíme správne určiť rozhodujúce obdobie. Rozhodujúce obdobie určíme podľa toho, kedy začalo nemocenské poistenie, z ktorého otec žiada o materské.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ a následne materského určíme u otca – zamestnanca podľa nasledovnej tabuľky:

Určenie rozhodujúceho obdobia u otca – SZČO, resp. dobrovoľne nemocensky poistenej osoby a príklady na výpočet rozhodujúceho obdobia

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ a následne materského určíme u otca – SZČO, resp. dobrovoľne nemocensky poistenej osoby podľa nasledovnej tabuľky:

V prípade, ak SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemala vo vyššie uvedenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, materské sa otcovi vypočíta z pravdepodobného DVZ.

Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa vypočíta materské z pravdepodobného DVZ aj v prípade, ak nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov.