+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Prekluzívna lehota v daňovom poriadku a premlčanie úhrady daňového nedoplatku

Podnikatelia často riešia otázku, kedy môžu skartovať účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Povinná doba archivácie je určená zákonom, avšak s touto otázkou súvisí problematika prekluzívnej lehoty. Viac o tejto téme si prečítajte v našom článku.

Väčšina firiem a SZČO sa zaoberá otázkou, ako s dosiahnutým príjmom naložiť, či mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie alebo akým spôsobom je potrebné stanoviť základ dane z príjmov, či následne vypočítať samotnú daň. 

Podaním daňového priznania sa začína vymeriavacie konanie, ktorého poslaním je správne stanoviť daň. Pokiaľ sa v daňovom priznaní nenájdu žiadne pochybnosti, dochádza ku konkludentnému vymeraniu dane. Správca dane môže následne začať daňovú kontrolu, ktorou zisťuje, či bola daň stanovená v  správnej výške. Existuje však nejaká prekážka na uskutočnenie daňovej kontroly? Zásadnou prekážkou je uplynutie prekluzívnej lehoty.

Prekluzívna lehota

Prekluzívnou lehotou chápeme časové obdobie, kedy je možné stanoviť daň a naopak, keď táto doba uplynie, stanovenie dane už nie je možné. To znamená, že po uplynutí prekluzívnej lehoty uskutočnenie daňovej kontroly nie je prípustné. 

Daň je možné vyrubiť do piatich rokov od konca roka, v ktorom:

  • vznikla povinnosť podať daňové priznanie
  • bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie
  • daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov.

Zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Daňový nedoplatok vzniká na základe dane, ktorá nebola splatná. Jedná sa o dlžnú sumu dane po lehote splatnosti. V súvislosti s daňou, ktorá nebola splatná, napríklad z dôvodu, že nebola priznaná alebo zrazená, nemôže vzniknúť daňový nedoplatok.

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca dane v lehote doručí daňovému subjektu výzvu na zaplatenie, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená. 

Správca dane prihliadne na premlčanie, iba ak daňový dlžník vznesie námietku premlčania, a to len v rozsahu uplatnenej námietky. Proti rozhodnutiu o námietke daňový dlžník nemôže podať odvolanie.

Daňový nedoplatok zanikne dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok. Pre určenie dňa zániku daňového nedoplatku je rozhodujúce určenie dňa, v ktorom došlo k zániku práva vymáhať daňový nedoplatok.

Právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Lehota určená podľa rokov končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej jej začiatok.