+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Ako získať príspevok na zamestnanca od ÚPSVAR?

Ešte je stále čas získať príspevok na zamestnanca. Štát sa snaží podporiť zamestnávanie rôznymi opatreniami. Jedným z nich sú tzv. „národné projekty“. Z národných projektov je možné čerpať príspevky na úhradu časti celkovej ceny práce alebo inú formu podpory zamestnávania vybranej skupiny občanov.

Národné projekty sú okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu financované aj z Európskeho sociálneho fondu. Celý proces od žiadosti o poskytnutie príspevku, až po jeho poberanie, podnikateľ realizuje v spolupráci s územne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prvým krokom pre získanie príspevku je nájsť vhodného uchádzača o zamestnanie. V prípade, že uchádzača už máme je potrebné požiadať úrad práce o príspevok formou žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. K samotnej žiadosti sa ešte prikladajú povinné prílohy, ako sú napríklad: vyhlásenia uchádzača o zamestnanie, vyhlásenie žiadateľa (zamestnávateľa), že nie je v konkurze, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú kontrolované, taktiež či prijal alebo neprijal štátnu pomoc „de minimis“, výpis z obchodného registra, nájomná zmluva, zmluva o bankovom účte a ďalšie. Vypracovanie kvalitného zámeru s cieľom vytvorenia pracovného miesta, charakteristikou práce a ďalšími bodmi je samozrejmosťou. Po vypracovaní všetkých príloh sa podáva žiadosť príslušnému úradu práce, ktorý má lehotu 30 dní na schválenie príspevku. Rokovanie o schválení príspevku sa koná vždy raz do mesiaca.

Kto môže získať príspevok ÚPSVAR?

Podmienky na získanie príspevku (dotácie) na podnikanie pre SZČO v roku 2018:

  • žiadateľ je považovaný za uchádzača o zamestnanie,
  • žiadateľ bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
  • žiadateľ bude prevádzkovať živnosť alebo vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách najmenej tri roky,
  • žiadateľ o príspevok na podnikanie písomne požiada miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode bude podnikať

Proces žiadania, schvaľovania a prideľovania príspevku na podnikanie (dotácie) v roku 2018

Prvým krokom pre získanie príspevku na podnikanie pre SZČO je podanie žiadosti na predpísanom formulári. K žiadosti potom priložíte niekoľko príloh, z ktorých jednou bude aj podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy spolu s kalkuláciou predpokladaných nákladov. Následne absolvujete test pripravenosti na začatie podnikania a po jeho úspešnom absolvovaní budete pozvaný na zasadnutie komisie úradu práce, kde budete obhajovať reálnosť svojho podnikateľského zámeru. Na základe kladného odporúčania komisie podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku na podnikanie (až tesne pred podpísaním tejto dohody si vybavíte príslušné povolenia na podnikanie, napríklad si založíte živnosť).