Ako získať príspevok na zamestnanca od ÚPSVAR?

Ešte je stále čas získať príspevok na zamestnanca. Štát sa snaží podporiť zamestnávanie rôznymi opatreniami. Jedným z nich sú tzv. „národné projekty“. Z národných projektov je možné čerpať príspevky na úhradu časti celkovej ceny práce alebo inú formu podpory zamestnávania vybranej skupiny občanov.

Národné projekty sú okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu financované aj z Európskeho sociálneho fondu. Celý proces od žiadosti o poskytnutie príspevku, až po jeho poberanie, podnikateľ realizuje v spolupráci s územne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prvým krokom pre získanie príspevku je nájsť vhodného uchádzača o zamestnanie. V prípade, že uchádzača už máme je potrebné požiadať úrad práce o príspevok formou žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. K samotnej žiadosti sa ešte prikladajú povinné prílohy, ako sú napríklad: vyhlásenia uchádzača o zamestnanie, vyhlásenie žiadateľa (zamestnávateľa), že nie je v konkurze, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú kontrolované, taktiež či prijal alebo neprijal štátnu pomoc „de minimis“, výpis z obchodného registra, nájomná zmluva, zmluva o bankovom účte a ďalšie. Vypracovanie kvalitného zámeru s cieľom vytvorenia pracovného miesta, charakteristikou práce a ďalšími bodmi je samozrejmosťou. Po vypracovaní všetkých príloh sa podáva žiadosť príslušnému úradu práce, ktorý má lehotu 30 dní na schválenie príspevku. Rokovanie o schválení príspevku sa koná vždy raz do mesiaca.

Kto môže získať príspevok ÚPSVAR?

Podmienky na získanie príspevku (dotácie) na podnikanie pre SZČO v roku 2018:

  • žiadateľ je považovaný za uchádzača o zamestnanie,
  • žiadateľ bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace,
  • žiadateľ bude prevádzkovať živnosť alebo vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách najmenej tri roky,
  • žiadateľ o príspevok na podnikanie písomne požiada miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode bude podnikať

Proces žiadania, schvaľovania a prideľovania príspevku na podnikanie (dotácie) v roku 2018

Prvým krokom pre získanie príspevku na podnikanie pre SZČO je podanie žiadosti na predpísanom formulári. K žiadosti potom priložíte niekoľko príloh, z ktorých jednou bude aj podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy spolu s kalkuláciou predpokladaných nákladov. Následne absolvujete test pripravenosti na začatie podnikania a po jeho úspešnom absolvovaní budete pozvaný na zasadnutie komisie úradu práce, kde budete obhajovať reálnosť svojho podnikateľského zámeru. Na základe kladného odporúčania komisie podpíšete s úradom práce dohodu o poskytnutí príspevku na podnikanie (až tesne pred podpísaním tejto dohody si vybavíte príslušné povolenia na podnikanie, napríklad si založíte živnosť).