+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Vedenia mzdovej agendy a mzdová optimalizácie je kvôli svojej komplexnosti jedna z najrozsiahlejších nami poskytovaných služieb. Pokúsime sa aspoň v krátkosti uviesť jej základné časti.

Formy odmeňovania

Formy odmeňovania, výšku mzdy a podmienky jej poskytovania je zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve resp. v kolektívnej zmluve. Mzda, ktorú vypláca zamestnávateľ zamestnancovi, nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom nielen samotnú mzdu, ale aj mzdové zvýhodnenia (za prácu nadčas, nočnú prácu, odpracované sviatky…) v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.

Medzi najčastejšie využívané mzdové formy odmeňovania patrí:

 •   časová mzda (mesačná/hodinová mzdová sadzba),
 •   úkolová mzda,
 •   doplnkové: odmeny, prémie, podiely na výsledku hospodárenia.

Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom, napríklad:

 •   poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym,
 •   príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (III.  pilier),
 •   zaplatenie nájomného za zamestnanca,
 •   poskytnutie vozidla zamestnávateľa na súkromné používanie bez úhrady nákladov,
 •   dobrovoľné preplatenie očkovania proti chrípke, a pod.

Zákonník práce garantuje zamestnancom výšku minimálnej mzdy v závislosti od náročnosti vykonávaných prác. Zamestnávateľ je povinný priradiť stupeň náročnosti každému pracovnému miestu porovnaním najnáročnejšej pracovnej činnosti s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest. Za prácu zatriedenú do vyššieho stupňa náročnosti patrí zamestnancovi vyššia minimálna mzda.

Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre rok 2018

Stupeň Mesačná mzda 40 hod/t 38,75 hod/t 37,5 hod/t
1. 480 2,759 2,848 2,9429
2. 576 3,3108 3,4176 3,5315
3. 672 3,8626 3,9872 4,1201
4. 768 4,4144 4,5568 4,7087
5. 864 4,9662 5,1264 5,2973
6. 960 5,518 5,696 5,8859

 

Odvodové zaťaženie zamestnávateľa a zamestnanca

Pri pracovnom pomere je nákladom pre zamestnávateľa nielen celá hrubá mzda ale aj odvody vo výške 35,2% z hrubej mzdy. Z rovnakého základu si splní svoju odvodovú povinnosť aj zamestnanec a to vo výške 13,4%. Ak zamestnanec okrem tohto príjmu nemá žiadny iný, je možné si uplatniť pri hrubej mzde do 570 € úľavu – odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.

Pri dohode o pracovnej činnosti, resp. dohode o vykonaní práce sa platia odvody v rovnakej výške ako pri pracovnom pomere. Výnimkou sú poberatelia dôchodku, ktorí pri dohodách neplatia poistenie v plnom rozsahu. Od 1. 7. 2018 si budú môcť starobní dôchodcovia pri práci na dohodu uplatniť aj výnimku z dôchodkového poistenia (podobne ako študenti) a vtedy sa na nich bude vzťahovať povinné dôchodkové poistenie len z tej časti odmeny, ktorá presahuje 200 € mesačne.

Dohody by mal zamestnávateľ uzatvárať len výnimočne – uprednostniť sa má práca v pracovnom pomere s využitím možností napr. práce na dobu určitú alebo práce na kratší pracovný čas.

Zamestnávanie študentov

Na dohodu o brigádnickej práci študentov môže pracovať žiak strednej školy alebo študent v dennej forme VŠ štúdia, najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši vek 26 rokov. Výhodou zamestnávania študentov je, že z dohody o brigádnickej práci sa neplatí zdravotné poistenie a študent si môže u jedného zamestnávateľa uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia, kedy z príjmu do 200 € mesačne platí odvody len zamestnávateľ a to 0,8% na úrazové a 0,25% na garančné poistenie.

Zamestnávanie štatutárov

Spoločník, resp. konateľ môže vykonávať svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo na základe mandátnej zmluvy. Ak štatutár vykonáva funkciu bez nároku na odmenu, do Sociálnej poisťovne sa neprihlasuje. V prípade, že štatutárovi schváli valné zhromaždenie nárok na odmenu, spoločnosť ho musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca.

Ak konateľ, ktorý nie je súčasne spoločníkom vykonáva v spoločnosti aj inú prácu, ktorá pre neho vyplýva zo zmluvy o výkone funkcie, napr. konateľ je zároveň manažérom spoločnosti alebo administratívnym pracovníkom, v tom prípade musí mať v spoločnosti uzavretú aj pracovnú zmluvu.

Výpomoc rodinných príslušníkov

Platí, že živnostníkovi môže v jeho podnikaní pomôcť celý okruh rodinných príslušníkov bez toho, aby ich musel reálne zamestnať. Takéto prípady nie sú prácou načierno, ak ide o výpomoc manželov, rodičov, prarodičov, potomkov, vnúčat alebo súrodencov. Pozor, ide však o prácu bez nároku na odmenu.

Rodinný príslušník môže vypomáhať bez prihlásenia do poisťovní, ale musí byť dôchodkovo poistený, môže byť poberateľom dôchodku alebo žiakom, študentom do 26 rokov veku.

Zamestnávanie dôchodcov

Starobní dôchodcovia a invalidní dôchodcovia môžu pracovať bez obmedzenia pracovných úväzkov a výšky príjmov, ktoré poberajú súbežne s dôchodkom.

Výnimkou sú poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorým Sociálna poisťovňa vyplácanie predčasného starobného dôchodku po­zastaví, ak začnú poberať príjem, z ktorého sú povinne dôchodkovo poistení a vyplácanie predčasného starobného dôchodku obnoví, ak prestanú pracovať.

Z dosahovaných príjmov zo závislej činnosti vznikajú daňové a odvodové povinnosti pre zamestnanca – dôchodcu aj ich zamestnávateľa.

Na daňové a odvodové účely rozlišujeme poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o najviac 70 % alebo viac ako 70 %, výsluhového dôchodku a vyrovnávacieho príplatku.

Sociálny fond

Sociálny fond je povinný tvoriť zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca v pracovnom pomere. Tvorí sa vo výške 0,6 – 1 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu. Zamestnávateľ nemusí mať prostriedky sociálneho fondu na osobitnom bankovom účte.

Sme pripravení Vám poskytnúť poradenstvo pre funkčné odmeňovanie, správne ohodnotenie Vašich zamestnancov a kolegov. Na základe zistených faktov vám navrhneme procesy, ktoré prinesú úspory nákladov a posilnenie vašej spoločnosti.

Práca spoločníka vo vlastnej spoločnosti nie je závislou prácou – pri výkone tejto práce nie sú prítomné znaky závislej práce. Napríklad nie je možné hovoriť o vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Preto nie je potrebné uzatvárať pracovnú zmluvu.

Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu – podnikateľa (nie právnickú osobu), rodinný príslušník v priamom rade, ktorým môže byť manžel, manželka, dieťa, rodič alebo súrodenec, bezodplatne.

Rodinný príslušník môže vypomáhať bez prihlásenia do poisťovní, ale musí byť dôchodkovo poistený, môže byť poberateľom dôchodku alebo žiakom, študentom do 26 rokov veku.

Starobný dôchodca môže pracovať ako zamestnanec, pričom z príjmu zo závislej činnosti platí zamestnanec aj zamestnávateľ odvody do zdravotnej poisťovne v plnej výške. Na sociálne poistenie sa platia všetky odvody okrem invalidného poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Medzi príspevky zo sociálneho fondu, ktoré nepodliehajú zdaneniu, patria napr. príspevok na stravovanie, prenájom rekreačného zariadenia, telocvične, plavárne, sauny…

Na účely oslobodenia od dane nemožno uznať zamestnávateľom zakúpené permanentky do fitness centra, rekreačné poukazy, víkendové a relaxačné pobyty. Takéto plnenie poskytnuté zamestnávateľom sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca.

Spracovanie mzdy zamestnanca od

10€

/ mesačne na osobu

Pracovný pomer – príspevok ÚPSVaR

20€

/ mesačne

Registrácia cudzinca
od

20€

/ osoba

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte naše služby

Máme pripravené služby na mieru pre Vaše situácie.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula