+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Cieľom aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré sú uplatňované v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, je najmä znížiť nezamestnanosť, podporiť zamestnanosť, ako aj vytvárať a udržať pracovné miesta.

Štát sa snaží podporiť zamestnávanie rôznymi opatreniami. Jedným z nich sú tzv. „národné projekty“ ako aktívne opatrenia štátu na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z národných projektov je možné čerpať príspevky na úhradu časti celkovej ceny práce alebo inú formu podpory zamestnávania vybranej skupiny občanov. Viaceré národné projekty sú rozdelené ešte na niekoľko osobitných podprojektov (aktivít, opatrení).

Národné projekty sú okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu financované aj z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Celý proces od žiadosti o poskytnutie príspevku až po jeho poberanie podnikateľ realizuje v spolupráci s územne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Aktívne opatrenia na trhu práce sú upravené v 7. časti zákona o službách zamestnanosti; ide o:

a) podporu zvyšovania zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie, ako aj zá­ujemcov o zamestnanie, napr. prostredníctvom týchto služieb:

 • informačné a poradenské služby (§ 42),
 • odborné poradenské služby (§ 43),
 • vzdelávanie a príprava uchádzača o zamestnanie pre trh práce (§ 46),


b) podporu zamestnanosti, vytvárania a udržania pracovných miest, a to napr. formami:

 • sprostredkovanie zamestnania (§ 32),
 • vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca (§ 47).

Konkrétne v rámci aktívnej politiky trhu práce sú poskytované tieto plnenia:

 • príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť – § 49,
 • príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – § 50,
 • integrácia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku (§ 50b)
 • účinná od 1. 5. 2013,
 • príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – § 50j – účinný od 1. 5. 2013,
 • príspevok na podporu udržania pracovných miest – § 50k – účinný od 1. 5. 2013,
 • príspevok na vykonávanie absolventskej praxe – § 51,
 • príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní – § 51a – účinný od 1. 5. 2015,
 • príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj – § 52,
 • príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby – § 52a,
 • príspevok na dochádzku za prácou – § 53,
 • príspevok na presťahovanie za prácou – § 53a,
 • príspevok na dopravu do zamestnania –  53b,
 • príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta – § 53d,
 • finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch – § 53e,
 • projekty a programy (§ 54) – účinné od 1. 5. 2013;


ďalšie príspevky v rámci podpory občanov so zdravotným postihnutím:

 • príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracovis­ka – § 56,
 • príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní – § 56a,
 • príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť– § 57 – účinný od 1. 5. 2013,
 • príspevok na činnosť pracovného asistenta – § 59,
 • príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov – § 60.

Prvým krokom pre získanie príspevku je nájsť vhodného uchádzača o zamestnanie.  V prípade, že uchádzača už máme je potrebné požiadať úrad práce o príspevok formou žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku. K samotnej žiadosti sa ešte prikladajú povinné prílohy, ako sú napríklad: vyhlásenia uchádzača o zamestnanie, vyhlásenie žiadateľa (zamestnávateľa), že nie je v konkurze, že nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú kontrolované, taktiež či prijal alebo neprijal pomoc „de minimis“, výpis z obchodného registra, nájomný zmluva, zmluva o bankovom účte a ďalšie.  Vypracovanie kvalitného zámeru s cieľom vytvorenia pracovného miesta, charakteristikou práce a ďalšími bodmi je samozrejmosťou. Po vypracovaní všetkých príloh sa podáva žiadosť príslušnému úradu práce, ktorý má lehotu 30 dní na schválenie príspevku. Rokovanie o schválení príspevku sa koná vždy raz do mesiaca. Ak chcete vedieť aký je postup pri vyplácaní príspevku a akú sumu môžete očakávať kontaktujte nás.

Žiadosti sa predkladajú úradu práce podľa typu schváleného príspevku. V prípade ak sa jedná o príspevok za zamestnanca, ktorý je iba znevýhodnený uchádzač je to každý mesiac, ak je to príspevok na chránenú dielňu alebo chránené pracovisko je to každé tri mesiace.

Zabezpečujeme kompletnú starostlivosť v rámci príspevkov, čo zahŕňa vypracovanie žiadosti o schválenie príspevku spolu s prílohami, vypracovanie (po schválení príspevku) žiadosti o platbu spolu s prílohami na mesačnej či kvartálnej báze, až po následné doručovanie žiadostí na úrad práce.

Zastupovanie na ÚPSVaR od

20€

/ hodina

Pracovný pomer – príspevok ÚPSVaR

20€

/ mesačne

Pracovný pomer – príspevok CHD

20€

/ rok

Ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte naše služby

Máme pripravené služby na mieru pre Vaše situácie.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula