+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Účtovanie zákazkovej výroby

Účtovanie zákazkovej výroby má svoje špecifické pravidlá. O zákazkovej výrobe sa účtuje ako o pohľadávke, t. j. účtuje sa o nároku zaplatiť za vykonanú prácu na zákazke. Na účely účtovania zákazkovej výroby sa do Postupov účtovania v PÚ doplnili dva nové účty (účet 316 a účet 606).

Poďte sa spoločne s nami pozrieť na to, ako postupovať pri účtovaní zákazkovej výroby. V tomto blogovom článku sa zameriame na mechanizmus účtovania, resp. zdaňovania výnosov zo zákazky.

Definícia zákazkovej výroby

Na úvod je potrebné špecifikovať, čím sa rozumie zákazková výroba. Definícia zákazkovej výroby je ustanovená v § 30 ods. 1 Postupov účtovania v PÚ. Opatrenie Ministerstva financií zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 špecifikuje zákazkovú výrobu ako: 

  • zákazku, ktorá vznikla na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom,
  • zákazku, ktorá je osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov,
  • zákazku, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie,
  • zákazku na poskytovanie služieb, ktoré priamo súvisia so zhotovením majetku alebo kombinácie majetkov, napríklad služby manažérov projektu alebo architektov,
  • zákazku na likvidáciu majetku, obnovu prostredia alebo rekultiváciu životného prostredia po likvidácii majetku, ku ktorému sa táto likvidácia, obnova alebo rekultivácia viaže.
Mechanizmus účtovania

Už v úvode sme si špecifikovali, v akých postupoch účtovania je účtovanie zákazkovej výroby upravené. Teraz sa môžeme bližšie pozrieť na postup účtovania pri zákazkovej výrobe.

Prvým špecifikom zákazkovej výroby je, že v mnohých prípadoch trvá aj dlhšie ako jeden rok. Tým presahuje jedno účtovné a zdaňovacie obdobie. V postupoch účtovania sú preto zakomponované isté pravidlá, ktoré rozkladajú výsledok hospodárenia zo zákazkovej výroby do jednotlivých rokov zhotovovania majetkov. 

Zjednodušene povedané, zhotoviteľ v niektorých rokoch platí daň z príjmov aj vtedy, keď žiadne tržby svojmu objednávateľovi „nevyfakturoval“, ale aj naopak, v niektorých rokoch neplatí daň z príjmov v sume, ktorá zodpovedá „vyfakturovaným“ tržbám.

Metódy na uplatňovanie pravidiel účtovania

Na uplatňovanie pravidiel účtovania zákazkovej výroby sa uplatňujú dve metódy: 

  • metóda stupňa dokončenia – používa sa vtedy, ak sa výsledok zákazkovej výroby (celkové náklady a výnosy) dá odhadnúť, tzn., že cena zákazky je stanovená fixnou cenou. Pri metóde stupňa dokončenia sa zisťuje percentuálny stupeň dokončenia zákazky. Ten sa určuje pomerom skutočne vynaložených nákladov na zákazku a rozpočtovaných nákladov na zákazku, 

metóda nulového zisku – používa sa vtedy, ak sa výsledok zákazkovej výroby (celkové náklady a výnosy) nedá odhadnúť. V tomto prípade sa účtujú výnosy v sume vynaložených nákladov v danom účtovnom období tak, aby bol zisk „nulový“. Na konci zákazkovej výroby sa doúčtuje príslušný rozdiel medzi hodnotou zákazkovej výroby určenej podľa metódy nulového zisku a doteraz vyfakturovanými výnosmi za zákazku.